КОМПЛЕКС ЗАНЯТЬ ІЗ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ: КИМ БУТИ?

КИМ БУТИ?

КОМПЛЕКС ЗАНЯТЬ ІЗ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Цей комплекс занять розрахований на підлітків 14-16 років і містить 10 занять по 45 хвилин.

Заняття показують загальні підходи до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, дають змогу здійснити правильний вибір підлітком професії. Цей комплекс профорієнтаційних занять можна використовувати як самостійний факультативний курс або як елемент виховної роботи на класних годинах, позакласних заходах.

ВСТУП

Вибір професії — важлива ланка в життєвому й професійному становленні людини. Саме професія дає людині змогу задовольнити основну гаму своїх потреб, реалізувати себе як особистість.

Життя показує, що у випадку правильного вибору юнаком або дівчиною професії виграє не тільки суспільство, що одержало цілеспрямованого суспільно корисно працівника, але, головне, — особистість, яка відчуває задоволення і одержує широкі можливості для самореалізації.

Тоді, відповідно, постає запитання: «Що ж таке правильний вибір професії? ».

Взагалі будь-який вибір професії можна розглядати як взаємодію двох сторін: молодої людини з її індивідуальними особливостями, які виявляються у схильностях, інтересах, характері, темпераменті, і спеціальності з вимогами, які вона висуває до людини. Відповідаючи на поставлене запитання, можна сказати, що при правильному виборі індивідуальні особливості молоді збігаються з вимогами професії.

Нині у світі існує величезна кількість професій. З’являються нові, змінюються характер і устрій праці в старих, що викликано активним впровадженням сучасної техніки й прогресивних технологій в усі сфери людського життя. Сучасному випускникові часом важко правильно зорієнтуватися в такому різноманітті можливостей, і часто вибір професії відбувається стихійно.

Допомогти учневі правильно вирішити проблему професійного вибору покликана профорієнтація.

Участь у профорієнтації й допомога учням в обґрунтованому виборі професії — одна з найважливіших сторін роботи практичного психолога навчального закладу.

Умовою подолання складностей і, отже, правильного вибору професії є профорієнтація — «комплекс психолого-педагогічних і медичних заходів, спрямованих на оптимізацію процесу вибору професії відповідно до бажань, схильностей, здатностей і з урахуванням потреби суспільства у фахівцях».

Професійна орієнтація як цілісна, багаторівнева система містить взаємозалежні підсистеми (компоненти), об’єднані спільністю цілей, завдань і єдністю функцій.

Основними компонентами системи професійної орієнтації є: професійна освіта (профінформація), профконсультація й професійний відбір.

Професійна освіта — ознайомлення учнів з різними видами праці, особливостями професій, тенденціями їхнього розвитку.

Основою (джерелом) профінформаційної роботи є професіогра-фія — опис професій та їхніх спеціальностей, які диференціюються за вимогами до людини.

Опис професій (професіограм) містить такі аспекти:

1) загальні відомості про професію;

2) виробничу характеристику професії;

3) санітарно-гігієнічні умови праці;

4) психограму як характеристику психологічних вимог певної професії;

5) шляхи отримання цієї професії.

Профконсультація — це «система психолого-педагогічного вивчення особистості для надання їй допомоги у виборі такої професії, у якій найповніше реалізувалися й розвивалися б її здібності».

У проведенні професійної консультації виділяють два етапи — первинна профконсультація й поглиблена профконсультація.

Первинна профконсультація — це форма індивідуальної консультації, проведеної із групою (5—7 осіб), у процесі якої відбувається навчання правил вибору професії, дається інформація про різноманіття професій, про інтереси й схильності. Результатом консультації є формування професійного плану учня, підвищення ступеня усвідомленості й відповідальності вибору.

Поглиблена індивідуальна профконсультація ґрунтується на глибокому всебічному вивченні школяра: його схильностей, інтересів, стану здоров’я й фізичного розвитку, рівня структури уваги, мислення, ручної моторики, особливостей характеру й темпераменту. При цьому враховуються думки батьків і вчителів, особливості референтної групи.

У результаті профконсультації виявляється індивідуальна структура здібностей, що дозволяє побачити позитивні й негативні тенденції в підготовці до професії, до шляху організації професійного навчання. 1

Таким чином, підсумком професійної орієнтації є сформоване в учнів професійне самовизначення. Показниками його є:

• уявлення про зміст та умови праці, можливі труднощі при досягненні поставленої мети; знання вимог професії до людини; своїх здібностей; уявлення про потреби суспільства у фахівцях цієї професії;

• визначення шляху отримання професії, способів подолання можливих труднощів; уміння співвіднести вимоги професій і свої здібності;

• упевненість у високій соціальній значимості обраної професії, прагнення до досягнення високих результатів у професійній діяльності; стійке позитивне ставлення до професії та до себе як до суб’єкта професійної діяльності.

завантаження...
WordPress: 23MB | MySQL:26 | 0,376sec