Картки з Української мови по темі: Систематизація та узагальнення основних правил написання слів

Систематизація та узагальнення основних правил написання слів

•111

З давніх/ давен, східно/ європейський, пр…св…ячена, латис…кий, к…лач, брин…чати, пів/ кімнати, ад…ютант, ніби/ то, не/ спроста, не/ сказанний, суспільно/ корисний, різ…бяр, без/ відома, до/ побачення, св…ящен…ик, пів/ Європи, як/ не/ як, шіс…десят, черв/ як,  до/  речі, марок…анс…кий.

 

•112

Моркв…яний, бул…йон, казна/ звідки, париз…кий, (К,к)иївські вулиці, на/ зло, без/ жалю, по/ справжн…ому,  добр…во, гірничо/ промисловий, не/ здійсненний, червоно/ гарячий, (П,п)івнічна (Б,б)уковина, на/ прощання, на/ мить, аби/ який, з/ дня/ на/ день, що/ хвилини, дарма/ що, норд/ ост, соколин…ий.

 

•113

Бе…коштовно, пліч/ о/ пліч, не/ пр…їхати, з/ понад, ядерно/ активний, (А,а)хіллесова п’ята, світло/ синій, бе…системне, ні/ живий/ ні/ мертвий, тільки/ що, торф…яний, сурм…яний, (Ч,ч)ернеча гора, нен…чин, …шити, солдатс…кий, з/ посеред, на/ жаль,

на/ останок, бе…сильний, не/ відчути.

 

•114

Цв…ях, св…ясен…ик, (Ш,ш)евченкова весна, пір…я, на/ гора, (Р,р)енесанс, поки/ що, щас…ливий, пристрас…ний, в…ликий, десь/ інколи, дон…чин, …фокусувати, мар…во, мереж…во, громадянс…ка війна, студен…с…кий, (В,в)ест/ (І,і)ндія, бру…то/ то…на,

на/ весні, темно/ зелений, б…юст.

 

•115

Тільки/ що, хіба/ що, б…юлетень, студен…ство, т…мяний, не/ зовсім, жовто/ гарячий, бли…чий, пр…звис…ко, св…яще…ний, первісно/ общин…ний, аби/ як, аби/ но,

середньо/ ві…чя, пр…рва, брас…кий, …цідити, чин/ чином, жін…ці, билинон…ці, зв…язати, українс…ко/ німец…кий.

 

•116

Турис…с…кий, ро…зброє…ня, не/ примире…ний, науково/ фантастичний, …конструювати, не/ сьогодні/ завтра, два/ три, дівчин…ці, голівон…ці, до/ завтра, ві…ла, ір…еальний, під/ час, бе…помилковий, л…ється, інтерн…ю, казахс…кий, бе…печний, медв…яний, будь/ де, Ши…лер, кінець/ кінцем,

 

•117

Микола…вич, Андрі…вич, де/ ж/ таки, криворі…ький, миш…як, ро…цвітати, бе…смертний, не/ питати, на/ ходу, на/ відліг, проїз…ний, шіс…надцять, рік/ у/ рік, през…дент, пр…стол, пр…бити, пів…ящика, на/ добраніч, п…єдестал, загально/ освітній, науково/ дослідний, до/ вподоби.

 

•118

Пів/(О,о)деси, п…юпітр, ф…юзеляж, джинс…, різдв…яний, нафто/ переробний, дзв…якнути, доцен…с…кий, півде…но/ слов…янський, все/ таки, таки/ придумав,

де/ котрий, будь/ у/ кого, …просо…ня, по/ одинці, с/ підлоба, по/ батьківськи, (Н,н)аддніпрян…ина, ву…чий, мало/ освічений, пів…яблука, до/ останку.

 

•119

Науково/ доведений, науково/ методичний, день/ у/ день, мавп…ячий, від…єднати, під…їзд, волинс…кий, півде…но/ західний, отаке/ то, Юрі…вич, аби/ як, війсь…комат, подвір…я, науково/ популярний, солов…їний, до/ речі, у/ стократ, п…ятдесят…, (В,в)елика (В,в)едмедиця, що/ най/ дужче, (У,у)країнські пісні, (Д,д)ніпро.

 

•120

Пан…європейський, по/ декуди, на/ весні, вряди/ годи, о/ пів/ ночі, історико/ культурний, овоче/ сховище, ни…че, давним/ давно, з…юрмитися, торф…яний, з/  діда/ прадіда, с/ краю, де/ таки, грав…юра, шіс…сот, (М,м)олочний (Ш,ш)лях, хліб/ сіль, все/ ж/ таки, мовно/ літературний, бур…ян, блідо/ рожевий.

 

 

 

•121

(Б,б)ожа (М,м)атір, уві/ сні, (Б,б)лизький (С,с)хід, дарма/ що, до/ тепер, до/ сьогодні, науково/ обґрунтований, блакитно/ синій, хлопець/ богатир, зовнішньо/ політичний, п…юре, (З,з)бройні сили (У,у)країни, рум…яний, во…з…єдна…ня, з/ проміж,

з/ за/  кордону, кос…нус, до/ пня, поза/ вчора, котрий/ будь, всесвітньо/історичний.

 

•122

Вісімдесят…, раз/ за/ разом, (Р,р)еспубліка (І,і)ндія, тяжко/ важко, сузір…я, західно/ український, пів/ милі, (Д,д)ністер, коли/ не/ коли, л…ю, реч…татив, радіо/ фізичний, (Р,р)омоданівс…кий шлях, де/ інде, державно/ монопо­лістичний, тишком/ нишком, не/ пі…няти, не/ з…ясувати, пр…зирство, пр…красний, св…ято.

 

•123

Наче/ б/ то, д…ригент, пр…їжджати, дитячо/ юнацький, гіган…с…кий, екс/ чемпіон, східно/ українс…кий, бур…я, р…ядок, подвір…я, то…на, кур…оз, кон…юнктурний, (Д,д)ніпровські кручі, народи (С,с)ходу, (В,в)олодимиро/ (С,с)уздальське князівство, міні/ футбол, тім…я, св…ятковий, казна/ де, з…їхатися, біло/ крилий.

 

•124

Діаметрально/ протилежний, (К,к)иївська (Р,р)усь, мадо…на, різ…бяр, хтозна/ де,

с/ початку, північно/ західний, лейб/ медик, б…юро, півде…но/ німецький, на/ совість,

на/ пролом, пів/ відра, шос…е, на/ чому/ будь, шлако/ блок, біло/ хвостий, медв…яний, трав…яний, прем…єра, рік/ у/ рік, як/ не/ як.

 

•125

Час/ від/ часу, Анатолі…вич, цв…ях, верб…я, коли/ не/ коли, унтер/ офіцер, (Ч,ч)игирин, не/ думати, не/ хтувати, (Л,л)ук…янівка, (Б,б)лагові ще…ня, всього/ на/ всього, об…ємний, архітектурно/ будівельний, анти/ державний, дзв…якнути, мереж…во, кінець/ кінцем, контрас…ний, …ціпити, півде…но/ слов…янський, аеро/ д…намічний.

 

 

•126

Авіа/ лінія, всесвітньо/ відомий, від…їхати, давним/ давно, один/ в/ один, будь/ у/ кого, хтозна/ ким, видимо/ невидимо, не/ зв…язати, не/ веселий, до/ речі, темно/ зелений, ні/ за/ що, до/ щенту, що/ правда, уз гір…я, ш…л…стіти, (Я,я)рослав (М,м)удрий, хоч/ не/ хоч, в…слува…ня, (П,п)івнічна (Б,б)уковина, вар…во.

 

•127

Наче/ б/ то, із/ за/ рогу, св…яткува…ня, аграрно/ індустріальний, кіс…лявий, к…ювет, (Б,б)истриця, ро…м…якшити, (В,в)енера, не/ правдивий, не/ зняти, (Ф,ф)ранкові поезії, довгожда…ний, страше…ний, во…з…єднані, суспільно/ небезпечний, яскраво/ червоний, дон…чин, …хаменутися, …чесати, довгов…язий.

 

•128

Суспільно/ необхідний, арф…яр, освітянс…кий, …цементувати, суціль­но/ крійний, мі…дю, з/ боку/ на/ бік, віч/ на/ віч, ро…зява, рі…ля, піщано/ гравійний, бага…тво, ю…нат, нужда…но, букве…ний, ста…тею, мудріс…тю, під…юджувати, дит…ясла, бе…корис…ливий, будь/ на/ чому, як/ таки, (К,к)онституція (У,у)країни.

 

•129

Уз гір…я, (П,п)ечерська (Л,л)авра, глухо/ німий, де/ не/ де, (Н,н)овочеркаськ, не/ здола…ність, (Н,н)аціональна гвардія, ста…тей, су…дя, хто/ небудь, будь/ у/ чому, час/ від/ часу, джерело/ знавство, дз…л…нчати, він…єтка, народно/ господарський, народно/ поетичний, пр…дорогий, пр…освя­щенство, від/ ранку/ до/ вечора, хоч/ би, пр…д…явити.

 

•130

Ново/ обраний, пр…частя, пр…дтеча, об…єктивний, (П,п)івденно/ (З,з)ахідна залізниця, північно/ український, пр…великий, пр…дивний, біло/ синій, один/ в/ один, віч/ на/ віч, (В,в)еликий піст, н…юанс, промислово/ розвинутий, храмо/ будівництво, не/з…ясований, не/ помічати, узви…шя, об…їжджати, (Б,б)ратислава, суб…єктивний, (І,і)Вано/ франківець.

 

•131

(К,к)оліїв…ина, до/ нині, документально/ точний, документально/ публі­ц…стичний, під…яремний, (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, з/ давніх/ давен, св…яще…ник, до/ побаче…ня,

пів/ хвилини, зв…язатися, не/ приїжджати, не/ ламати, не/ лишивши, транс…європейський, (К,к)ривий (Р,р)іг, як/ небудь, рік/ у/ рік, коли/ ж/ то, (Н,н)і…ца, півде…но /слов…янський, півде…но/ східний.

 

•132

Сам/ самісін…кий, ві…дзеркале…ня, (З,з)апорізька (С,с)іч, семи/ стру…ний, нужда…но/ негада…но, пів/ години, свіжо/ зораний, св…яткува…ня, де/ б/ то, казна/ з/ чим, що/ сили, сю…реалізм, бе…смер…тя, нян…чин, об…їзний, немов/ би/ то, одним/ одна, до/ вподоби, пів/ (А,а)зії, синьо/ окий, світло/ сірий, роман (Ю,ю)лія.

 

•133

Світло/ музика, пів/ місяця, всесвітньо/ історичний, гостро/ проблемний, все/ одно, старо/ завітний, все/ слов…янський, мережа…ний, пер…дзасівний, пор…формений, (Б,б)огородиця, жовто/ гарячий, жовто/ зелено/ червоний, каро/ окий, бур…яний, сузір…я, норд/ вест, без…ядерний, (П,п)рикарпа…тя, воя…чина, без/ упину, пра…ький.

 

•134

Ад…ютант, (Ш,ш)евченківський стиль, (В,в)інни…ина, на/ віки/ вічні, навіки/ віків, (Ц,ц)юрих, напів/ автомат, загально/ український, розв…язати, гіркувато/ солоний,

попід/ ти…ню, черв…як, кіно/ камера, прес/ центр, нав…язува…ня, пр…світлий, хоч/ би, віч/ на/ віч, (В,в)атикан, пої…джу, (У,у)ман…ина, тим/ то.

 

•135

Загально/ культурний, міжгір…я, (П,п)обу…жя, різко/ окреслений, радіо/ ­репортаж, проїз…ний, не…то, бур…ян, (Н,н)естор (Л,л)ітописець, різ…бяр, в/ ногу, на/ льоту, дівчинон…ці, билинон….ці, під…юджувати, не/ сприйняти, не/ притомніти, Микола…вич, бли…чий, гігант…ський, пра…ький, темно/ синій, верф…ю.

 

•136

Різко/ континентальний, жовто/ гарячий, різьбо/ токарний, боро…ьба, ново/ народжений, (З,з)ахідна (С,с)ахара, віце/ консул, б…юджет, в…їжджати, насі…нє/ сховище, (К,к)оста/ (Р,р)ика, помірно/ континентальний, …пізнитися, по/ можливості, …шити, ро…прощатися, (Т,т)ашкент…ський, пів…яблука, пів/ Києва, на/ зло, с/ під/ лоба, поки/ що.

 

•137

(Р,р)іо/ де/ (Ж,ж)анейро, (З,з)ахідний (Б,б)уг, помірно/ холодний, на/ око, темно/ в…шневий, який/ небудь, ша…сі, (З,з)ахідний берег річки (Й,й)ордан, в…їжджений, вітро/ захисний, кременчу…ький, черка…ький, україно/ мовний, червоно/ жовтий, на/ добраніч, оч…р…тина, Іван Карпенко/ Карий, і…раціональний, аби/ хто, будь/ який, політико/ економічний.

 

•138

Т…мяний, пр…свята, ц…трина, туні…ький, ані/ трохи, що/най/ ширше, таджик…ький, повік/ віки, генерал/ майор, складно/ підрядність, кур…во, до/ сих/ пір, де/ інде, рік/ у/ рік, до/ побаче…ня, напів/ свідомо, тонко/ ру…ний, суб…єктно/ об…єктний, скоро/ пис, підкарпа…ький, пів/ верстви, не/ до/ ладу.

 

•139

(А,а)ргент…на, вище/ відзначений, коза…ина, (Х,х)ортиця, півде…но/ західний, військово/ зобов…язаний, нужда…но/ негада…но, з діда/ прадіда, дев…ятсот, багато/ віковий, мете/ ослужба, не/ ві…дячити, не/ схибивши, мало/ досвідчений, книжково/ журнал…ний, (Є,є)вангеліє, ґрунто/ обробний, електро/ мережа, (Д,д)оне…ина, Олексі…вич, контрас…ний, мереф…янс…кий.

 

•140

Сіро/ кам…яний, зелено/ жовтий, коли/ небудь, десь/ же/ таки, ось/ ось, важко/ атлетичний, дон…чин, всього/ на/ всього, б…юро, ескадри…я, жи…тєпис, з/ поміж,

попід віко…ню, ні/ з/ кого, (П,п)етра й (П,п)авла, конкретно/ історичний, конкретно/ розглянутий, іконо/ стас, (І,і)рландське море, (С,с)офійський собор, (О,о)(О,о)(Н,н).

•141

Ч…каго, першо/ основа, (П,п)Переяслав/ (Х,х)мельниц…кий, казна/ звідки, принеси/ но, стоп/ кадр, чит…ць/ д…кламатор, добро/ чи…ність, ри…ький, зав…язаний, від…ємний, загально/ визнаний, довго/ терпеливий, коротко/ строковий, перс…ня, антифаши…ський, екс/ ч…мпіон, фото/ журналіст, дрібно/ каліберний, біл…ярд, асорт…мент.

 

•142

(Г,г)алич…на, (З,з)апорі…жя, …клеїти, …жати, немов/ би/ то, в/ нічию, че…ький, (Г,г)ордіїв вузол, (Ш,ш)евченківс…ка конференція, комета (Г,г)а…лея, до/ тла, військово/ спортивний, народно/ визвол…ний, ніжно/ рожевий, готель (С,с)лавутич, в/ міру, не/ почули, не/ примире…ний, мавп…ячий, в…язка, маро…канець, мікро/ об…єкт, міні/ підниця, ні/ світ/ ні/ зоря.

 

•143

Повно/ лиций, пес…ливий, лимо…но/ жовтий, пш…ничний, з…л…­нувато/ коричневий, (С,с)пасівка, (М,м)юнхен, не/ мовля, не/ ро…повісти, який/ небудь, легко/ атлетичний, легко/ озброєний, (Н,н)іме…ина, ле…ко одягн…ний, (Ф,ф)лоренція, сто/ градусний, каза…ький, (Ц,ц)ентральна рада, (С,с)канд….навія, латино/ американс…кий, планово/ господарський, раз/ у/ раз.

 

•144

Лекс…ко/ граматичний, сто/п…ятдесяти/ річний, різно/ голо…ся, (К,к)урил…ські острови, яблун…ці, місь…ком, благослове…ний, як/ най/ бли…чий, де/ не/ де, суспільно/ трудовий, суспільно/ політичний, що/ най/ нижчий, торф…яний, розв…язува…ня, поки/ що, міль…он, (Л,л)ьвів, хто/ небу…ь, ні/ скільки, де/ з/ ким, де/ в/ котрого, не/ впи…ний.

 

•145

Ні/ на/ якій, (Ш,ш)евченкове проро…тво, (С,с)в…ятий (Д,д)ух, таким/ чином, будь/ що/ будь, на/ передо/ дні, мов/ би, як/ от, духм…яний, зв…язок, …цідити; б…юро, дит…ясла, бе…батченко, кіс…лявий, …шивальний, тера…са, по/ де/ коли, фейл…тон.

•146

Станція метро (К,к)онтрактова площа, пів/ (Є,є)вропи, калу…ький, (П,п)рикаспійс…ка низовина, аби/ хто, аби/ на/ кому, авіа/ школа, авіа­ційно/ спортивний, довгожда…ний, аген…тво, і…подром, напів/ провідник, загально/ оздоровчий, агатово/ чорний, інтелігент…ький, р…зонанс, (Д,д)рогози…ина, без/ угаву, натще/ серце, подорож…жю, різних/ облич.

 

•147

Бе…церемо…ний, моркв…яний, лати…ький, аби/.що, дівчин…ці, яскраво/ фіолетовий, ясно/ барвний, таки/ зустріти, пліч/ о/ пліч, між…ярусний, п…ятдесят, пів/ острів, модел…єр, кінець/ кінцем, скажи/ но, Володимир/ Волинс…кий, (Д,д)ень незалежності (У,у)країни, (О,о)перний театр, Марин…ці, льон/ довгунець, (Б,б)іловезька (П,п)уща.

 

•148

Ясно/ золотистий, де/ б/ таки, від/ аби/ кого, аби/ до/ чого, не/ стямний, не/ відчуваючи, зі/ споду, ледве/ ледве, ро…кидати, пр…чинити, (Д,д)екларація прав людини, сімдесят…, таджик…ький, раз/ за/ разом, одно/ стру…ний, рок/ н/ рол, садово/ городній, сам/ на/ сам, фрукто/ переробний, ясно/ блакит-ний, ясно/ вельможний, по/ латині.

 

•149

Фото/ збільшувач, моно/ вистава, старо/ український, само/ вчитель, пів/ урожаю, чорно/ бривий, п…янкий, пан…європейський, слово/ сполуче…ня, макро/ світ, не/ вивчаючи, не/ хтуючи, не/ ласкавий, ро…в…язаний, не/ від…ємний, (Д,д)анило (Г,г)алицький, п…єдестал, з…ясувати, (В,в)олодимирс…ка гірка, аби/ то.

 

•150

Лісо/ смуга, одно/ де…ний, людино/ день, західно/ європейський, теле/ нарис, пі…креслено …вічливий, важко/ виховуваний, бе…вітр…яний, рутв…яний, про…ьба, моло…ьба, не/ пр…д…яви-ти, студен…ький, неві…дільний, …тишений, (П,п)окрова, (Т,т)…бет, скільки/ то, Рава/ Руська, по/ всяк/ час, Парас…чин, одним/ одна.

•151

Само/ вчитель, пів/ урожаю, праце/ здатний, темно/ фіолетовий, вело/ спорт, одно/ де…ний, узлі…ся, пр…слів…я, лю…ство, теле/ репортаж, аби/ якому, аби/ в/ якому, бага…ство, з…єднає…ся, балас…ний, не/ відчути, не/ зів…ялий, (А,а)ндріївс…кий узвіз, корі…ня, жменя, без/ пу…тя, (В,в)ав…лон.

 

•152

Вели кобр…танс…кий, будь/ на/ чийому, на/ будь/ якому, аудіо/ візуальний, арх….єрей, три/ відсотковий, ново/ грецький, (Н,н)ова (З,з)еландія, західно/ європейський, навчально/ виховний, (У,у)(П.п)(А,а),  радіо/ фізика, норд/ вест, бага…ство, запорі…ький, екзем…натор, пів/…яйця, пів/ кроку, цв…ях, В…ячеслав, во…з…єдна…ня, спі…ві…чизник.

 

•153

Узбі…чя, (П,п)олі…ся, бе…лі…ю, гордіс…тю, роз…єднав/ таки, таки/ знайшов, скажи/ но, з…рнина, плет…во, горі…ня, Бранденбург…ький, без/ кінця/ краю, (А,а)ндо…ра, (В,в)ірдж…нія, в…язень, (Д,д)жек (Л,л)ондон, дощо/ мір, радіо/ газета, воле/ любний, енерго/ система, біло/ кам…яний, напів/ сон, емоційно/ забарвлений, чотирьох/ актний, від…ємний.

 

•154

Св…яще…ний, б…язь, крокв…яний, ду…чий, (В,в)Володимир/ (В,в)олинс…кий, в/ ногу, (А,а)ндріївс…ка церква, балас…ний, хвилина/ дві, (Г,г)о…ландія, газета Голос України, тримай/ но, п…яти/ річний, десь/ інде, забрав/ таки, (Е,е)зопівська мова, до/ завтра, сіро/ окий, перекоти/ поле, теле/ марафон, день/ у/ день.

 

•155

(А,а)сканія/ (Н,н)ова, бел…тристика, в…язка, громадс…кіст…, десь/ інколи, таки/ приніс, (Д,д)юма (С,с)тарший, до/ пізна, військово/ полонений, право/ б…р…жний, вічно/ з…л…ний, ліво/ бере…жя, теле/ новини, поки/  що, як/ най/ ви…е, казна/ при/ кому, де/ ж/ таки, кілька/ разовий, первісно/ общин…ний, кам…яно/ вугільний.

 

•156

Народно/ пісе…ний, паровозо/ будівний, (К,к)анарс…кі острови, (Ж,ж)овті (В,в)оди, (Ж,ж)уль (В,в)ерн, будь/ на/ чому, будь/ де, (Б,б)ог (П,п)ерун, дещ…ця, ч…м/ дуж, солодко/ гіркий, ро…в…язаний, дж…р…ло, епоха (В,в)ідродже…ня, стоп/ кран, хімічно/ зв…язаний, віце/ през…дент, біло/ церківський, (О,о)(П,п)(Е,е)(К,к), інт…ліген…ький, поку…ький, пан…євро пейс…кий.

 

•157

Від/ нині, (Г,г)вінея/ (Б,б)ісау, важко/ хворий, (Г,г)ромадянс…ка війна, буй/ тур, з/ боку/ на/ бік, житньо/ гірс…кий, в/ ранці, (К,к)оліїв…ина, за/ в/ довжки, коли/ б/ то, до/ дому, лікар/ еколог, і…міграція, мар…во, ескадри…я, мавп…ячий, (З,з)ахідно/ сибірська низовина, мало/ помалу, (Л,л)ьодове побоїще, (К,к)ам…янець-Поділ…ський.

 

•158

Все/ українс…кий біло/ рожевий, біло/ сніжний, прес/ центр, право/ бережний, темно/ коричневий, темно/ шкірий, фоно/ грама, північно/ східний, блок/ с…стема, складно/ скорочений, старо/ болгарс…кий, пра/ батьків…ина, спів/ автор, пряд…во, полум…я, т…мяність, лимо…­но/ кислий, українсько/ болгарський, (М,м)іжнародна асоціація україністів, (Л,л)юдвіг ван (Б,б)етховен.

 

•159

Плет…во, над/ прибуток, солом…яний, тихий/ тихен…кий, широко/ листий, широко/ пр…дставлений, широко/ представни…ький, (К,к)ерч, мис (Д,д)оброї (Н,н)адії, на/ біс, Люксембург…ький, конт…революція, (М,м)ар…яна, (М,м)іжнародний комітет (Ч,ч)ервоного (Х,х)реста, ясно/ лиций, ясно/ червоний, ціло/ добовий, пусто/ цвіт.

 

•160

Між/ континентальний, котрий/ небудь, аби/ де, (К,к)онча/ (З,з)аспа, (М,м)(А,а)(Г,г)(А,а)(Т,т)(Е,е), мимо/ хідь, коли/ не/ коли, вельми/ шановний, лже/ пророк, тонко/ шкірий, балет (Л,л)ебедине озеро, молочно/ білий, мідно/ червоний, тоді/ то, тоді/ ж, (К,к)олізей, (К,к)онституція (У,у)країни, (Л,л)і…сабон, марк/ твенівський, літературно/ художній.

• 161

Низько/ рослий, низько/ низько, все/ слов…янський, мікро/ район, сон/ трава, ломи/ камінь, ні/ вроку, солом…яно/ жовтий, мало/ грамотний, мало/ помалу, кіно/ сценарій, теле/ шоу, залізо/ бето…ний, інж…нер/ механік, (М,м)іністерство освіти (У,у)країни, на/ гора, обер/ майстер, один/ в/ один, мимо/ волі, на/ в/ скоси, (О,о)…(Г,г)енрі, (П,п)алац урочистих подій.

 

•162

Отож/ то, норд/ остівський, (Н,н)і…ца, не/ сьогодні/ завтра, м…ясо/ вовняний, об/ трусити, (П,п)арнас, приладо/ будівний, суспільно/ корисний, темно/ з…л…ний, темно/ волосий, мало/ ефективний, мікро/ аналіз, гречко/ сій, водо/ чисний, близько/ близько, проїз…ний, бе…печно, духм…яний, у/ долинці, ро…парений, кам…яний.

 

•163

Ново/ утворений, (Н,н)овгород/ (С,с)іверський, (П,п)івнічний (Л,л)ьодовитий океан, суспільно/ н…безпечний, морозо/ стійкий, біо/ станція, кіно/ р…портер, псевдо/ вчений, зовнішньо/ торговель-ний, амп…рметр, жовтого/ рячий, жовто/ зелений, багато/ значний, не/ м…ритися, не/ покладаючись, не/ радо, ні…чю, рум…яніти, І…ля, бе…крилий, …крипіти, во…зал.

 

•164

Найбільш/ зручний, (П,п)ечерська лавра, (С,с)хідно/ китайське море, фото/ журналіст, пів/ міста, багато/ поверховий, радіо/ локатор, північно/ осетинський, теле/ центр, всюди/ хід, біло/ золотий, біло/ пі…ний, біло/ сніжний, л…вів…яни, (С,с)в….ятослав, не/об…жджений, перед/ жнив…я, на/ диво, кіловат/ година, (К,к)Єво/ (М,м)огилянська академія, (О,о)рганізація (О,о)б…єднаних (Н,н)ацій, (П,п)анамс…кий перешийок.

 

•165

Над/ вечір…я, різно/ трав…я, різьбяр, (І,і)з…яслав, небоз/ від, бе…шумний, (Г,г)оверла, балет (С,с)партак, (В,в)олодимирська гірка, (П,п)івнічна (Б,б)уковина, багато/ страждальний, мікро/ хвильовий, абсолютно/ прозорий, кілька/ хвили…ний, серцево/ суди…ний, внутрішньо/ політичний, приватно/ власницький, ніжно/ білий.

•166

Абсолютно/ чистий, повсяк/ час, (П,п)оді…ля, (Р,р)ада (Б,б)езпеки, (С,с)в…ятий (Д,д)ух, Пр…азов…я, аби/ що, де/ яка, ні/ в/ чому, хтозна/ в/ який, внутрішньо/ політичний, внутрішньо/ державний, внутрішньо/ властивий, штабс/ капітан, геолого/ розвідува…ня, геолого/ географ…чний, високо/ врожайний, авіа/ пошта, діаметрально/ протилежний, рудо/ волосий, рудо/ жовтий.

 

•167

Мало/ відомий, прямо/ прот…лежний, прямо/ таки, прямо/ лінійний, світло/ музика, світло/ окий, світло/ голубий, ультра/ червоний, легко/ ро…чи…ний, техн….ко/ економ…чний, високо/ ефективний, напів/ стиглий, пів…ягоди, пів…(Ч,ч)ернігова, стара…ня, квасоли…ня, жи…тє/ ствердний, попід/ віко…ню, (Р,р)еспубліка (І,і)ндія, (С,с)…ц…лія, (П,п)илипівка.

 

•168

Прямо/ пропорційний, прямо/ душність, світло/ каштановий, світло/ волосий, ультра/ холодний, сиво/ головий, високо/ поважний, зерно/ очищувальний, електро…но/ обчислювальний, подоро…чати, послідовно/  миролюбний, (П,п)р…чорно мор…я, сріблясто/ білий, росли…но/ твари…ний, рослино/ знавство, таємничо/ загадковий, (Т,т)имчасовий уряд, (У,у)ман…ина, (Д,д)ержавна (Т,т)рет…яковська галерея, (Ф,ф)лорида.

 

•169

Послідовно/ …вімкнений, послідовно/ ро…ташований, послідовно/ пе­ріодичний, термо/ ядерний, садово/ городній, садо/ зах…сний, пізньо/ зимовий, середньо/ європейський, золотисто/ жовтий, золото/ главий, науково/ техн….чний, яскраво/ з…л…ний, багряно/ листий, (Т,т)рипі…ля, (Т,т)рипіл…ська культура, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях, (Ц,ц)ентральна рада, (С,с)слобожан…ина.

 

 

 

 

•170

Проп…ганди…ський, запорі…ький, гуртожи…ький, прикарпа…ький, часто/ ступінчастий, часто/ зворушений, хронікально/ документальний, пів/ автомат, чорно/ білий, чорно/ бровий, (І,і)вано/ (Ф,ф)ранківський, (І,і)вано-(Ф,ф)ранків…ць, ра…нЛО/ в…сняний, ра…нім/ рано, пізньо/ античний, галу…зя, ро…дорі…жя, бе…ме…жя.

 

•171

Бе…смерт…я, поклика…ня, дозві…ля, пер…кона…ня, фото/ набір, с…кундо/ мір, високо/ автор…тетний, супер/ еліта, супер/ сучасний, супер/ яхта, супер/ ядро, національно/ визвольний, мистецтво/ знавство, взаємо/ вигідний, вербо/ ліз, екс/ міністр, авіа/ транспорт, авіаційно/ спор­тивний, метео/ станція, авто/ пілот.

 

•172

Бе…збройний, глиби…ний, не/ жда…но, людино/ знавчий, архіво/ сховище, тонко/ стру…ний, високо/ чолий, альфа/ метр, альфа/ частинки, прем…єр/ міністр, пр…зентація, телефон/ автомат, екстра/ клас, двоїла…дя, ідейно/ виховний, ідейно/ витриманий, (І,і)ндо/ (К,к)итай, живо/ дайний, авіа/ десант, магазин/ салон, біло/ пі…ний, біло/ жовтий, мікро/ аналіз.

 

•173

Пр   світер, темно/ забарвлений, темно/ русий, темно/ пр…темно, екс/ д…ректор, авіа/ рейс, прес/ брифінг, ідейно/ художній, батько/ мати, віце/ губернатор, десь/ колись, небесно/ блакитний, лісо/ комбінат, військово/ польовий, військово/ зобов…язаний, читець/ д…кламатор, пів/ (А,а)зії, північно/ західний, пр…бережно/ мор­с…кий, чотири/ місячний.

 

•174

Ікс/ промені, віце/ консул, американо/ англійський, хліб/ сіль, виставка/ продаж, соціально/ побутовий, агро/ екологічний, десь/ не/ десь, сріблисто/ сірий, військово/ службов…ць, військово/ юридичний, давній/ прадавній, пр…бутково/ видатковий, авто/ фургон, півде…­но/ український, пів/ (А,а)мерики, глибоко/ змістовний, нижче/ підписані, зроду/ віку, з/ розгону, сама/ самотою.

•175

Глибоко/ дихальний, глиби…но/ поверховий, експорт/ імпорт, соціально/ активний, соціально/ економічний, макро/ еволюція, кіно/ повість, кі…но/ спортивний, танко/ д…сантний, тонко/ т…хнічний, стрічко/ шліфувальний, стрічко/ подібний, пів/ лимона, дівич/ вечір, риболовно/ спортивний, шести/ годи…ний, рава/ руський, сюди/ туди.

 

•176

Соціально/ культурний, соціально/ зумовлений, навік/ віки,  кіно/ монтаж, тандем/ машина, джаз/ фест…валь, рибо/ промисловий, українсько/ білоруський, біло/ синій, біло/ сніжний, пів/ апельсина, пів/ д…р…ва, міні/ (Е,е)(О,о)(М,м),  русо/ чубий, як/ не/ як, австро/ угорський, свяще…но/ служит…ль, вакуум/ камера, вантажно/ розвантажувальний, вантажо/ відправник.

 

•177

Свободо/ любство, загально/ визнаний, макро/ світ, кіно/ огляд, синьо/ рожевий, соціально/ неб…зпечний, соціально/ психологічний, танц/ клас, радіо/ нукліди, міні/ процес, рута/ м…ята, острів (С,с)в…ятої (Є,є)лени, світло/ димчастий, світло/ т…хнічний, любо/ мило, (Б,б)ахч…сарай, (Б,б)алхаш, скільки/ небудь.

 

•178

Дж…р…ло/ знав…ць, ретро/ мода, ретро/ спективний, соціально/ свідомий, соціально/ історичний, п…яти/ хвили…ний, свяще…но/ дійство, свіжо/ скопаний, вапняково/ глинистий, бал/ маскарад, лексико/ граматичний, лексико/ графічний, музично/ драматичний, музико/ знавство, над/ ґрунтовий, напів/ пр…чинений, на/ останку, невідь/ як, невідь/ на/ чому, одно/ пелюстковий.

 

•179

Музично/ танцювальний, музико/ т…рапія, (Н,н)а…дністрян…ина, (О,о)дер, (П,п)івде…не (П,п)олі…ся, (Ч,ч)…р…мош, напів/ зруйнований, з/ невідь/ чим, невідь/ з/ чим, одно/ складовий, півде…но/ кримський, півде…но/ західний, конт…розвідка, північно/ атлант…чний, північно/ східний, конференц/ зал, мати/ героїня, релігійно/ філософський, релігіє/ знавство.

•180

Півде…но/ амер…канський, (П,п)івде…на (А,а)мер…ка, матеріально/ відповідальний, матеріально/ т…хн…чний, р…класно/ видавничий, теорем…ко/ пізнавальний, хвил…подібний, червоно/ з…л…но/ синій, пів/ світу, само/ визначе…ня, тепло/ постача…ня, хлібо/ п…р…везе…ня, як/ най/ різноманітні-ший, вакуум/ машина, з…рно/ склад, льоно/ оч…сний.

 

•181

Льон/ сирець, льоно/ промисловість, зменшувально/ пес…ливий, голко/ подібний, реж…сер/ постановник, зоо/ географія, золото/ про­м…словість, м…ясо/ кістковий, м…ясо/ заготівля, одинадцят…/ літній, естрадно/ ц…рковий, ч…рвоно/ жовтий, ч…рвоно/ щокий, як/ най/ деталь­ніший, національно/ етнічний, рудо/ пром…словий, судно/ складальник, чисто/ писа…ня.

 

•182

Т…м…яний, Лук…ян, п…ють, верб…я, зв…язок, р…ясний, солов…їний, б…юджет, відв…язати, св…ятковий, арф…яр, бур…як, дзв….якнути, м…ясо, гар…ячий, прем…єра, к…ювет, ро…м…яклий, духм…яний, цв…ях, ін…єкція.

 

•183

Мавп…ячий, подвір…я, зор…я, моркв…яний, б…юрократ, рут…яний, роз…яснити, сузір…я, миш…як, плоскогір…я, торф…яний, медв…яний, р…ятувальник, біл…ярд, під…єднати, пір…їна, грав…юра, кар…єр, рев…ю, бар…єр, кар…єрист, дит…ясла.

 

•184

Між брів…я, (З,з)ор…яна, бе…хмар…я, під…яремний, подзв…якувати, м…юзикл, зар…яджати, висв…яче…ня, мін…юст, лижв…яр, свяще…ник, об…єкт, п…ятсот/ річчя, під…язичний, звір…ятко, обм…яклий, підв…ялювати, від…єдна…ня, сім…янин, М…юнхен, п…єдестал.

 

 

 

•185

Моло…ьба, сільс…кий, уман…ський, люд…ськість, ател…є, бли…ькість, дівчин…ці, яблун…ці, голубон…ці, хустин…ці, дон…чин, нен…чин, модел…єр, тас…ма, матін…чин, вишен…ці, ялин…ці, шістдесят…, сь…мий, кізон…ці, билин…ці, (Н,н)…ютон, (О,о)ксан…ці, кол…є.

 

•186

Сень..ор, кольраб…, порт…єра, медаль…он, колисон…ці, копан…йон, (О,о)лен…ці, хатинон…ці, хатин…ці, скрин…ці, ручен…ці, зірон…ці, долин…ці, долинон…ці, матін…ці, (Я,я)рин…ці, калинон…ці, (Л,л)уган…ина, україн…ці, родинон…ці, мізин…чик, вран…ці.

 

•187

Щоде…ник, потомстве…ний, орли…ний, бе…смер…тя, ….подром, го…лан…ський, навма…ня, баро…ко, неначе…ний, тума…ність, фін…, блаже…ний, лібре…то, (Б,б)е…сарабія, (Д,д)ардане…ли, ста…тею, ста…тей, багато/ гра…ний, місь…ком, (П,п)р…карпа…тя, від.зеркале…ня, (К,к)а…сіопея.

 

•188

Відроджу…ня, а…нотац…я, (О,о)ді…сей, га…лерея, б…юлетень, то…на, д…лема, божестве…ний, (Б,б)рю…сель, ша…сі, акорд…он, народж…ний, (Г,г)ал…чина, пр…міще…ня, павути…ня, сі…лю, гордіст…ю, узбі…чя, уз/ біч, обли…чя, облич…, в…зі…ня, в…лі…ня, рівноде…ня, сонце/ стоя…ня.

 

•189

Не/ підпорядкувати, не/ вес…литися, не/ в…селий, не/ відворотно, не/ пр…ят…ль, не/ знаний, не/ відчин…ний, не/ здужати, не/ здужати, не/ точити, нерівня…но, не/ добросовіс…ний, не/ покірний, не/ будучи, не/ відчуваюч…, не/ підв’язавш…, не/ ёрідний, не/ до/ нас, не/ в/ нього, не/ шіс…надцять, не/ всілякий, не/ до/ люблювати.

 

 

 

•190

Не// брудни, не/ хтувати, не/ навидіти, не/ почали, не/ піймавши, не/ кажучи, не/ залишайте, не/ повідомив, не/ з…явитися, не/ широкий, не/ виразно, не/ високо, не/ добре, не/ дорого, не/ друг, не/ озорий, не/ года, не/ впи…ний, не/ доля, не/ давній, не/  пише..ся, не/ в…яже…ся.

 

•191

Не/ річковий, а озерний; не/ шкідливий, а корис…ний; не/ м…який, а твердий; не/ п…ятий, а шостий; не/ вчора, а с…годні; не/ білий, а чорний; не/ шкідливий, не/м…який, не/ ву…ький, не/ потрібний, не/ зрівня…ний, не/ сказа…ний, не/ приязний, не/ байдужий, не/ втомний, не/ відміню-ваний, не/ повторний.

 

•192

Не/ скошений вчора, не/ зібраний, не/ пофарбований, ще не/ зігрітий, не/ написаний, не/ склад…ний, не/ дуже прибраний, вже не/ почутий, ні/ ким не/ доглянутий, не/ зів…ялий, не/ поміч…ний, не/ організований учнями, не/ підібраний вчасно, не/ оплач…ний, не/ зданий, не/ прийнятий бібліоте-карем.

 

•193

Не/ маючи, не/ пізнавши, не/ хтуючи, не/  будучи, не/  зрозумівши, не/  спізнавши, не/ ро…зброївши, не/ скопавши, не/ узаконюючи, не/ при­ховавши, не/ навидячи, не/ підлетівши, не/ …сипавши, не/ …хилившись, не/ сіючи, не/ простивши, не/ …фотографувавши, не/ ро…ч…савши, не/ об…єднавши, не/ возв…личуючи, не/ пр…з…млившись.

 

•194

П…ят…/ поверховий, трьох/ сотий, п…ятнадцять, шіс…десят…, вісімдесят…, 40/ мільйо…ний, дев…ять, дві/ цілих і одна/ друга, одна/ четверта, п…ять/ цілих і три/ сотих, тисяча шіс…сот вісім…сят… п…ять, сто/ двадцять/ сьомий, міл…ярд, міль…н, кілька/ надцять, півтора/ ста, двох/ мільйо…ний, три/ разовий.

 

 

•195

Ні/ кого, ні/ в/ кого, ні/ котрий, хто/ небудь, у кого/ небудь, ні/ хто, де/ який, де/ в/ кого, казна/ в/ чому, будь/ хто, котрий/ сь, чий/ сь, ні/ скільки, ні/ про/ кого, ні/ на/ який, будь/ у/ чому, ні/ для/ кого, ні/ від/ чого, де/ чий, де/ в/ чийого., аби/ котрий, аби/ в/ котрого.

 

•196

На/ весні, у/ роз/ літ, с/ під/ лоба, що/ днини, перед/ усім, на/ завжди, аби/ хто, уві/ сні, на/ жаль, видимо/ не/ видимо, по/ козацьки, тут/ таки, таки/ підшукати, скажи/ но, з/ року/ в/ рік, шито/ крито, слово/ в/ слово, день/ за/ днем, більш/ менш, як/ не/ як.

 

•197

Глибоко/ глибоко, від/ краю/ до/ краю, пліч/ о/ пліч, коли/ не/ коли, по/ шосе, любо/ дорого, по/  сусідськи, лице/  в/ лице, тільки/ тільки, одним/ одна, чин/ чином, на/ гора, по/ материнськ…, будь/ що/ будь, де/ де, час/ від/ часу, сяк/ так, пильно/ пильненько.

 

•198

Як/ не/ як, крок/ за/ кроком, з діда/ прадіда, у/ стократ, по/ львівськ…, як/ таки, кінець/ кінцем, урешті/ решт, по/ восьме, звідки/ небудь, рука/ в/ руку, з/ роду/ в/ рід, тільки/ но, поки/ що, бозна/ де, бозна/ на/ чийому, десь/ колись, десь/ не/ десь, туди/ сюди, куди/ ж/ таки.

 

•199

По/ християнськ…, раз/ по/ раз, пів/ дарма, по/ одинці, по/ декуди, до/ тепер, на/ сторожі, в/ зимку,  з/ гарячу, на/ мить, без/ сліду, через/ силу, по/ змозі, з/ за ґрат, таким/ чином, не/ наче/ б/ то, по/ німе-цьк…, вряди/ годи, під/ час, на/ передо/ дні, в/ наслідок, отож/ то, де/ далі, сказала/ б.

•200

Раз/ за/ разом, напів/ свідомо, по/ батьківськ…, аби/ як, під/ тюпцем, на/ слово, в/ літку, стрім/ голов, на/ сором, з/ радості, тим/ часом, не/ мов/ би/ то, по/ білоруськ…, під/ кінець, ані/ чогісінько, підніс/ би, приїжджала/ б, тому/.то, що/ духу, в/ голос, без/ вісти, до/ сих/ пір.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 1,581sec