Картки з Української мови по темі: Ненаголошені голосні [е], [и], [о]

Ненаголошені голосні [е], [и], [о]

Вставте пропущені букви

• 1

Вел…чезний, кл…котіти, н…су, тр…мати, ст…повий, л…вада, з…л…нь, с…л…зень, д…р…во, коз…ня, сем…ро, в…р…сень, справ…дливий, др….жати, гл…тати, кр…шити, чот…рнадцять, з…зуля, в…сло, промов…ць, ап…льсин, д…легат.

 

•2

З…мовий, г…лубка, ож….л…дь, п…р…магати, гр…міти, кр…ниця, п…нал, к…жух, ш…потіти, тр…мати, к…шеня, ш…л…стіти, руч…нька, б…р…зень, стр…міти, д…ректор, дал…ч, в…сокий, бл…щати, р…зумний, м…даль, д…мократія.

 

•3

Щ…бетати, ож…л…диця, п…р…лаз, кр…ниця, віт…р, нам…ло, груд…нь, ш…рокий, м…нулий, п…р…тнути, б…р…говий, доруч…ний, дал…чінь, з…рнина, д…в’ятий, хлоп…ць, чов…н, щ…глик, т…р…вені, п…р…дплата, п…ріг, д…ригент, хв…лястий.

 

•4

Тр…валий, н…зенький, п…сьменний, січ…нь, книж…чка, п…линка, ж…ве, бр…ніти, п…кти, пів…нь, гл…чик, ч…р…пок, п…гукувати, хв…левий, прол…тіти, п…р…бути, п…л…на, т…хнічний, р…жисер, п…р…казати, мат…матика, ч…шу, пром…словий.

 

•5

Від…пити, д…вувати, в…зти, п…сання, з…мля, сон…чко, п…р…логи, гл…бокий, чит…ць, т…хенький, пл….ту, бр…ізка, квіт…нь, тр…вати, кр…шити, в…хователь, трав…нь, кр…вий, лож…чка, гр….бниця, л…кційний, м…даль.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,825sec