Календарне планування з російської мови (5 клас)

Календарне планування з російської мови (5 клас)

 

№ п.п  Название темы  Дата проведения
1. Язык – важнейшее средство общения и познания.  
2. Фонетика.

Звуки речи и знаки письма. Соотношение звуков и букв.

 
3. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные, их произношение и обозначение на письме.  
4. Развитие навыков речевой деятельности. Составление диалога по предложенной учителем ситуации.  
5. Состав слова. Словообразование. Однокоренные слова и формы слов. Основа и окончание изменяемых слов.  
6. Значимые части слова: корень, суффикс, префикс, окончание.  
7. Лексика.

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.

 
8. Развитие навыков речевой деятельности. Говорим: пересказываем небольшие художественные и научно – популярные тексты.  
9. Группы слов по значению: синонимы, антонимы, омонимы.  
10. Морфология.

Общее представление о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи.

 
11. Имя существительное: общее значение, роль в предложении. Одушевленные и неодушевленные существительные, собственные и нарицательные. Род и число существительных.  
12.  Развитие навыков речевой деятельности. Составление высказывания повествовательного характера на основе личного опыта учащихся (письменно).  
13. Имя прилагательное: общее значение, роль в предложении. Изменение прилагательных по родам и числам.  
14. Имя числительное: общее значение. Количественные и порядковые числительные. Изменение числительных по падежам.  
15. Местоимение: общее представление. Личные местоимения.  
16. Развитие навыков речевой деятельности. Заучивание наизусть небольших стихотворных и прозаических текстов.  
17. Глагол: общее значение, роль в предложении. Неопределенная форма глагола.  
18. Время глагола. Изменение глагола в настоящем и будущем времени по лицам и числам, в прошедшем времени по числам и в единственном числе по родам.  
19. Общее представление о наречии. Значение наречий.  
20. Развитие навыков речевой деятельности. Чтение молча и вслух художественных, научно – популярных текстов.  
21. Предлог, союз: общее представление.  
22. Частица, междометие: общее представление. Аудирование.  
23. Синтаксис.

Текст. Основные признаки текста. Деление текста на части. Средства связи предложений в тексте.

 
24. Развитие навыков речевой деятельности. Читаем текст, определяем тему и основную мысль его.  
25. Типы речи: повествование, описание, рассуждение.  
26. Предложение. Роль предложений в языке.  
27. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Разнообразие значений предложений.  
28. Развитие навыков речевой деятельности. Читаем текст, составляем план и вопросы к тексту.  
29. Главные члены предложения.  
30. Главные члены предложения.  
31. Развитие навыков речевой деятельности. Говорим: пересказываем текст.  
32. Второстепенные члены предложения.  
33. Второстепенные члены предложения.  
34.

 

 

 

 

 

35.

Развитие навыков речевой деятельности. Подробное изложение повествовательного текста. Пересказываем содержание по записанному плану.

 

ПовтоПовторение.

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Плани – конспекти занять факультативного курсу для 5 класу розроблено згідно програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Російська мова (факультативний курс). 5 – 11 кл. – К. : Майстер – клас. 2006.

Програму факультативного курсу складено з урахуванням нової соціально – мовної ситуації, яка склалася в Україні, тому при вивченні російської мови приоритетним завданням є розвиток навиків мовної діяльності.

При плануванні навчального матеріалу були передбачені спеціальні уроки (приблизно четверта частина від загальної кількості уроків), на яких виробляються найбільш важливі вміння, пов’язані з кожним видом мовної діяльності: аудіюванням, говорінням, читанням, письмом. Крім цього, ця частина змісту навчання реалізується і на уроках вивчення мовного матеріалу. Засвоєння будь – якого мовного засобу або є попередженням роботи над розвитком відповідних мовних навичок, або отримані знання про мову закріплюються на матеріалі тексту (при цьому одночасно вирішуються і мовні завдання).

Основний принцип побудови методичного посібника – концентрований, де одні і ті ж розділи на нових ступенях навчання вивчаються у більш широкому обсязі.

Кожний запропонований урок містить елементи інтерактивних методів навчання. Метою цих уроків є:

– навчати дітей бути демократичними;

– спілкуватися з іншими людьми;

– критично мислити;

– приймати продумані виважені рішення.

Слід звернути увагу на те, що в програмі факультативного курсу відсутній зміст роботи з орфографії та пунктуації. Деякі запропоновані уроки містять матеріал з вказаних розділів, тому вчитель на свій розсуд може познайомити учнів з правилами орфографії та пунктуації.

Дидактичний матеріал уроків підібраний таким чином, щоб п’ятикласники вивчали нові для них поняття з опорою на українську мову.

 

 

 

Зміст

Урок № 1

Мова – найважливіший засіб спілкування та пізнання……… 10

Урок № 2

Фонетика. Звуки мови й знаки письма. Співвідношення звуків

та букв ………………………………………………………….. 13

Урок № 3

Склад. Наголос. Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова та позначення на письмі ……………………………………… 20

Урок № 4

Розвиток навиків мовної діяльності. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації …. 25

Урок № 5

Склад слова. Словоутворення. Спільнокореневі слова і форми слів. Основа слова і закінчення змінних слів. ………………. 27

Урок № 6

Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс і закінчення…31

Урок № 7

Лексика. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова. ………………….. 34

Урок № 8

Розвиток навиків мовної діяльності. Говоримо: переказуємо невеликі художні та науково – популярні тексти. ………………………………………………..38

Урок № 9

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. …….41

Урок № 10

Морфологія. Загальне уявлення про частини мови. Самостійні та службові частини мови. ……………………………………..45

Урок № 11

Іменник : загальне значення, роль в реченні. Назви істот і неістот, загальні і власні назви. Рід і число іменників. ………49

Урок № 12

Розвиток навиків мовної діяльності. Складання висловлювання розповідного характеру на основі власного досвіду. ……………………………………………….53

Урок № 13

Прикметник: загальне значення, роль у реченні. Відмінювання прикметників за родами і числам …………………………….56

 

Урок № 14

Числівник: загальне значення. Кількісні і порядкові числівники. Відмінювання за відмінками…………………………………….60

Урок № 15

Займенник. Загальне уявлення про частину мови. Особові займенники. ………………………………………………………63

Урок № 16

Розвиток навиків мовної діяльності. Вивчення напам’ять невеликих віршованих та прозових текстів. ……………………………………………………………66

Урок № 17

Дієслово: загальне значення, роль в реченні. Неозначена форма дієслова. ………………………………………………………….68

Урок № 18

Час дієслова. Змінювання дієслів в теперішньому і майбутньому часі за особами та числами, в минулому часі за числами і в однині за родами . …………………………………71

Урок № 19

Загальне уявлення про прислівник. Значення прислівників….76

Урок № 20

Розвиток навиків мовної діяльності. Читання мовчки та вголос художніх, науково – популярних текстів. ……………………………………………………………79

Урок № 21

Прийменник, сполучник: загальне значення. …………………81

Урок № 22

Частка, вигук: загальне значення. Аудіювання ……………….85

Урок № 23

Синтаксис. Текст. Основні ознаки тексту. Поділ тексту на частини. Засоби зв’язку речень у тексті. ………………………92

Урок № 24

Розвиток навиків мовної діяльності.

Читаємо текст, визначаємо тему й головну думку тексту. ……96

Урок № 25

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. …………………….. 99

Урок № 26

Речення. Роль речень у мові. …………………………………..103

Урок № 27

Види речень за метою висловлювання, по емоційному забарвленні. Різноманітне значення речень….. ….. …………107

 

Урок № 28

Розвиток навиків мовної діяльності. Читаємо текст, складаємо план і запитання до тексту. …… 110

Урок № 29, 30

Головні члени речення …………………………………………113

Урок № 31

Розвиток навиків мовної діяльності. Говоримо: переказуємо текст. …………………………………117

Урок № 32, 33

Другорядні члени речення …………………………………… 119

Урок № 34

Розвиток навиків мовної діяльності. Докладний переказ розповідного тексту. Переказуємо зміст за записаним планом …………………… ……………………… 122

Урок № 35

Повторення ……………………………………………………..124

 

 

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,627sec