Календарне планування з історії України для 7 класу

Календарне планування з історії України для 7 класу

№ з/п Дата Тема, зміст уроку Примітки
1. 2. 3. 4.
1.   Вступ (спільно з історією середніх віків). Ознайом­лення учнів із завданнями і структурою курсу. Що і як вивчає історія середніх віків. Хронологічні межі та періодизація середньовіччя. Середньовічна Украї­на.  
  Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі
2.   Східнослов’янські племена-предки українців – напередодні утворення держави. Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племін­них союзів східних слов’ян VІІІ – ІХ ст.ст. на території України. Сусіди східнослов’янських племен. Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київсь­кої держави.  
3.   Київська держава за перших князів. Походження назви «Русь». Князювання Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії.  
4.   Київська Русь за князювання Ольги. Княгиня Ольга, її реформи.  
5.   Київська Русь за Святослава. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи.  
6.   Суспільний устрій і господарське життя Київської Русі. Суспільний устрій Київської Русі у ІХ – Х ст.ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя.  
7.   Урок узагальнення (оцінка за тему)  
  Тема 2. Київська Русь наприкінці X – у першій половині XI ст.
8.   Початок правління князя Володимира. Територіа­льне зростання Київської Русі. Внутрішня і зовнішня політика Володимира  
9.   Запровадження християнства як державної релі­гії. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві.  
10.   Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. Розбудова Києва «Руська правда». Церков­не та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими  
11.   Політичний, соціальний устрій та господарське життя Київської Русі. Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залеж­ність селян і повинності. Розвиток сільського госпо­дарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.  
12.   Розвиток культури в Київській Русі наприкінці X – у першій половині XI ст.ст. Виникнення та розви­ток української мови та писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Малярство. Скульп­тура. Музична творчість.  
13.   Урок узагальнення (оцінка за тему)  
  Тема 3. Київська Русь у другій половині XI – першій половині ХІІІ ст.
14.   Київська держава за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський пре­стол. Любецький з’їзд князів.  
15.   Київська Русь за князювання Володимира Мономаха. Посилення великокнязівської влади за Воло­димира Мономаха, його внутрішні і зовнішня полі­тика. Правління Мстислава Володимировича. Розд­робленість Русі.  
16.   Київське, Переяславське та Чернігово-Сіверське князівства. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII – першої половини XIII ст. Політич­ний і соціально-економічний розвиток Чернігово-Сіверського князівства середини XII – першої поло­вини XIII ст. «Слово о полку Ігоревім» – історичне джерело і літературна пам’ятка Київської Русі.  
17.   Галицьке і Волинське князівства. Політичний соціально-економічний розвиток Галицького і Во­линського князівств.  
18.   Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла.  
19.   Розвиток культури в Київській Русі у другій по­ловині XI – першій половині XIII ст. Освіта. Наука. Усна народна творчість. Книжні пам’ятки. Літопи­сання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави.  
20.   Урок узагальнення (оцінка за тему)  
  Тема 4. Галицько-Волинська держава
21.   Утворення Галицько-Волинської держави. Прав­ління Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.  
22.   Монгольська навала на українські землі. Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди.  
23.   Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького. Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича. Коронація Данила. Наступники Данила Романовича.  
24.   Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького. Правління короля Юрія І. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держав» в 40–80-ті рр. XIV ст. Волинь за правління Любарта.  
25.   Особливості розвитку культури та історичне значення Галицько-Волинської держави. Освіта. Літописання. Архітектура та образотворче мистецт­во. Історичне значення Галицько-Волинської держа­ви.  
26.   Наш край у IX – у першій половині XIV ст.ст.  
27.   Урок узагальнення (оцінка за тему)  
  Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV – XV ст.ст.)
28.   Початок литовського та польського володарю­вання на українських землях. Поширення влади польського короля на Галичину і Великого князівст­ва Литовського на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія.  
29.   Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV – у XV ст.ст. Політика Великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Повс­тання Свидригайла. Відновлення та остаточна лікві­дація Київського і Волинського удільних князівств.  
30.   Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, ті Московської держави. Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.  
31.   Крим і українське Причорномор’я. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васа­льну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.  
32.   Соціальний устрій та господарське життя в Укра­їні в другій половині XIV – у XV ст.ст. Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь Василь-Костянтин Острозький. Становище духівництва та церковні відносини. Сільське господарство. Становище і повсякденне життя селянства. Зростання міст. Маг­дебурзьке право. Міське населення та його спосіб життя. Розвиток ремесел та торгівлі.  
33.   Культурне життя в Україні в другій половині XIV – у XV ст.ст. Особливості розвитку культури українсь­ких земель в другій половині XIV – у XV ст. Освіта Юрій із Дрогобича. Початок українського книгови­дання. Швайпольт Фіоль. Літописання. Архітектура і містобудування. Малярство та книжкова мініатюра.  
34.   Наш край у другій половині XIV – у XV ст.ст.  
35.   Підсумкове узагальнення

 

ПЕРЕДМОВА

Курс історії України у 7 класі має неабияке значення для формування світогляду школярів, їх історичної свідомості, вміння оцінювати події та явища і сучасності.

Пропоноване видання присвячене виданню історії України у 7 класі . Посібник побудований відповідно до навчальної програми , він має універсальний характер. Тобто розташований на використання із будь – яким з існуючих підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для вивчення курсу історії України у 7 класі.

Посібник містить детальні розробки уроків та конспекти – презентації до кожного уроку. У виданні особливе місце відводиться різноманітним урокам з використанням інтерактивних форм навчання та з використанням комп’ютерних технологій. Під час таких уроків вчитель має змогу вирішувати велику кількість навчально –виховних завдань: приділяти належну увагу самостійному опрацюванню навчального матеріалу; організувати роботу із закріпленням набутих знань і вмінь , використовуючи метод «Прес», «Ажурну пилку», «Акваріум», роботу в групах; підвести підсумки проведеної роботи, оцінити активну участь на уроці учнів; розглянути домашнє завдання. При цьому вчитель має послідовно акцентувати уваги на виконанні важливого навчально – виховного завдання формування історичного мислення. Цьому сприятимуть пропоновані у посібнику форми і методи роботи, такі як диспути з використанням проблемних завдань та запитань, моделюванню ситуацій та входження у роль героя .Вказані засоби сприяють активізації творчого мислення, спонукають учнів до аналізу історичних фактів, власних висновків, узагальнень, порівнянь.

Презентації, які додаються, дають учням змогу візуально ознайомитися із матеріалом опрацьованого уроку. За допомогою образного мислення, яке розвивається під час роботи з презентаціями, учні швидше та якісніше засвоюють новий матеріал.

Надані розробки уроків передбачають цілеспрямовану роботу із атласом та контурною картою з історії України. Після кожної теми урок узагальнення, проведений у вигляді нестандартних уроків або з його елементами та тематичне оцінювання.

Учитель може використовувати поданий матеріал на власний розсуд, як у повному обсязі, так і окремі його елементи.

Автори сподіваються, що видання буде корисним як учителю –початківцю, так і досвідченому викладачеві, допоможе зробити уроки з історії України цікавими, пізнавальними і результативними.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Календарне планування з історії України для 7 класу (23.6 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,474sec