кабінет міністрів України. Структура і повноваження

Тема : кабінет міністрів України. Структура і повноваження.

Мета: пояснити учням завдання кабінету міністрів України, як органу виконавчої влади,їх структуру та повноваження, сприяти усвідомленню і сприйнятю; вчити учнів визначати найбільш доцільний шлях розв’язання життєвих проблем; формувати вміння аналізувати зв’язки між явищами політико – правового життя країни.

Обладнання : Конституція України, ілюстрації.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Повідомлення учителя.

Згідно з частиною першою ст. 113 Конституції «Кабінет Міністрів України  є вищим органом у системі органів виконавчої влади». Це означає, що  Кабінет Міністрів як уряд очолює систему органів виконавчої влади. Він  здійснює виконавчу владу як безпосередньо, так і через центральні та  місцеві органи виконавчої влади, спрямовуючи, координуючи та контролюючи  діяльність цих органів. Основним спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність КМУ, є Закон України від 7 жовтня 2010 р. № 2591-VI «Про Кабінет Міністрів України»

2. Він визначає, що КМУ (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у ст.ст. 85, 87 Конституції України.

Учні за допомогою табличок з’ясовують склад КМУ і записують у зошити.

До складу Кабінету Міністрів входять Прем’єр-міністр, перший  віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри та міністри України.  У  Законі України «Про Кабінет Міністрів України», який поки що не набув  чинності, передбачається, що обов’язково мають існувати базова група міністрів і відповідно міністри: закордонних справ, юстиції, оборони,  внутрішніх справ, фінансів. Інші міністерства можуть створюватися чи  ліквідовуватися за рішенням Президента України.

Робота учнів з текстом Конституції України.

Ознайомитися зі ст. 113 Конституції України та визначити статус Кабінету Міністрів України.

Повідомлення учня приготоване заздалегідь.

Перший віце-прем’єр та віце-прем’єр-міністри як заступники  Прем’єр-міністра виробляють стратегію і тактику реалізації програми  діяльності Кабінету Міністрів .у закріплених за ними напрямках і сферах  діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади для виконання завдань уряду,  а також попередньо розглядають і погоджують проекти рішень Кабінету  Міністрів, вживають заходів щодо регулювання можливих розбіжностей серед членів Кабінету Міністрів. Вони заміщують Прем’єр-міністра у разі  його відсутності, діючи в межах, визначених Прем’єр-міністром, який  встановлює і черговість такого заміщення.  Міністри України, як правило, очолюють міністерства. Вони забезпечують  формування і проведення державної політики у доручених їм сферах і  несуть політичну відповідальність перед Президентом і Верховною Радою за  виконання покладених на них завдань і повноважень.

Групова робота з картками.(Рольова гра – учні отримують картки на яких записано повноваження ка бінету міністрів і кожна група представляє інше міністерство та повідомляє про його роботу)

Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів зводяться до того, що  він:

Картка № 1

а) у сферах економіки, фінансів, науки і технологій.

— здійснює прогнозування і антимонопольне регулювання економіки України,  сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом всіх  форм власності та забезпечення соціальної спрямованості економіки,  організовує управління об’єктами права державної власності, розробку і  реалізацію загальнодержавних програм;

— вживає заходів щодо підтримки національного товаровиробництва, структурної перебудови економіки та прискореного розвитку її  пріоритетних галузей, проведення земельної реформи, залучення інвестицій  в економіку України, утворює і використовує державні резервні фонди,  визначає порядок формування та розміщення замовлень на виробництво  продукції для державних потреб;

— організовує розробку і виконання Державного бюджету України, контролює  обслуговування державного боргу України, дотримання порядку державного  ціноутворення, організовує державне страхування, випуск державних  внутрішніх позик, проведення грошово-речових лотерей, сприяє  забезпеченню стабільності грошової одиниці України;

— вживає заходів стимулювання іноваційної діяльності товаровиробників, обґрунтовує пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, розробляє  пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування науково-технічної сфери,  створює, реорганізовує та ліквідовує державні наукові установи, які  повністю або частково фінансуються з коштів Державного бюджету України;

Картка №2

б) у сферах соціального розвитку, освіти і культури

— вживає заходів до підвищення реального рівня життя населення,  забезпечення його зайнятості, пріоритетності соціального розвитку села,  професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки працівників,  соціального захисту непрацездатних і малозабезпечених верств населення,  охорони сім’ї, материнства і дитинства, регулює міграційні процеси;

— створює матеріально-технічну базу та інші умови, необхідні для розвитку галузей охорони здоров’я, освіти, культури, спорту і туризму,  забезпечує доступність для громадян усіх форм державних медичних,  освітніх, культурних, фізкультурно-спортивних і рекреаційних послуг;

— забезпечує духовно-культурний розвиток української нації, всього  українського народу, збереження і охорону історико-культурних пам’яток,  гармонійне функціонування міжнаціональних відносин, сприяє задоволенню  національно-культурних потреб українців, які проживають за межами  України;

Картка № 3

в) у сферах забезпечення прав і свобод людини, законності та  громадського порядку, національної безпеки і обороноздатності  — організовує і контролює дотримання органами виконавчої влади  законодавства, що визначає права і свободи людини і громадянина,  гарантії їх реалізації та захисту;

— забезпечує охорону приватної та інших форм власності, зміцнення  громадського порядку, активну боротьбу зі злочинністю, виконання судових  рішень; — забезпечує дотримання вимог законності у діяльності органів  виконавчої влади та їх апарату, посадових осіб, вживає заходів щодо  подолання бюрократичних та інших зловживань при здійсненні їхніх  повноважень;

— вживає заходів щодо гарантування національної безпеки та  обороноздатності України, охорони й захисту її державного кордону і  території, керівництва Цивільною обороною України;

— визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян,  які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори,  забезпечує реалізацію прав і гарантій військовослужбовців і осіб,  звільнених з військової служби (та членів їхніх сімей);

Картка №4

г) у сферах охорони природи, екологічної безпеки і природокористування  — організовує управління охороною і раціональним використанням природних  ресурсів, розробляє і забезпечує виконання державних і міжурядових  екологічних програм, вживає заходів для вдосконалення економічного  механізму природокористування;

— забезпечує виконання програми ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській АЕС, вживає заходів щодо ліквідації шкідливих наслідків  інших аварій і катастроф, стихійного лиха, вирішує питання про  обмеження, тимчасову заборону або припинення діяльності підприємств, установ і організацій у разі порушення ними законодавства про охорону  навколишнього середовища;

Картка №5д) у сферах зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності  — бере участь у забезпеченні виконання міжнародних договорів України,  приймає рішення і проводить переговорйта підписання міжнародних  договорів України, які укладаються від імені Кабінету Міністрів;

— організовує управління зовнішньоекономічною діяльністю держави, митною  справою, складання платіжного балансу України, забезпечує раціональне  використання державних валютних коштів, здійснює разом з Національним  банком України валютне регулювання, виступає гарантом по кредитах, які  надаються іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними  організаціями, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України.  Кабінет Міністрів має здійснювати функції та повноваження також і в  інших сферах, що визначаються Конституцією і законами України, а також  актами Президента України.

Повідомлення учителя.

Стосовно ж повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з іншими державними органами, то слід виділити, насамперед, напрямки впливу з його боку на очолювану ним систему органів виконавчої влади. Як вже зазначалося, її складають центральні та місцеві органи виконавчої влади. Зокрема, по відношенню до центральних органів Кабінет Міністрів  спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств, державних  комітетів України та інших центральних органів виконавчої влади, які є  підвідомчими Кабінету Міністрів і підпорядковані йому. Прем’єр-міністр  вносить Президентові подання щодо утворення, реорганізації та ліквідації  центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та  звільнення з посад їхніх керівників, накладає на цих керівників та їх  заступників дисциплінарні стягнення. Кабінет Міністрів має право скасовувати акти міністерств, державних комітетів інших центральних  органів виконавчої влади. Кабінету Міністрів підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації, голови яких при здійсненні своїх овноважень також й  відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінету  Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не  поширюється на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними  обласними чи районними радами.  Склад Кабінету Міністрів формується Президентом за участю Верховної Ради  у строк не довше шестидесяти днів після припинення повноважень  попереднього уряду (частина п’ята ст. 115 Конституції). Кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра на розгляд Верховної Ради вносить  Президент, який може провести відповідні консультації з Головою  Верховної Ради та головами депутатських груп і фракцій. Кандидат на  посаду Прем’єр-міністра виступає на засіданні Верховної Ради з  програмною заявою та відповідає на запитання народних депутатів.  Верховна Рада дає згоду на призначення Прем’єр-міністра більшістю від її  конституційного складу. Після свого призначення Прем’єр-міністр  представляє пропозиції щодо структури та складу міністрів України на  затвердження Президентові, який на підставі цього подання видає указ про  призначення до складу Кабінету Міністрів.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Бесіда за запитанями.

1. Яким є склад кабінету міністрів України ?

2. Хто очолює Кабінет Міністрів україни ?

3. які ви знаєте повноваження Кабінету Міністрів ?

VI. Домашня робота.

Проведіть міні-дослідження. З’ясуйте, над якими питаннями працюють зараз органи місцевого самовр’ядування у вашому населеному пункті. Як їхні рішення узгоджуються з останніми розпорядженнями Кабінету Міністрів?

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,337sec