Інтелектуальний марафон

Мета: активізувати вивчення учнями економічних понять та явищ, підвищити інтерес до економічних знань. Сприяти формуванню рис характеру: сміливості, поваги до партнерів. Розвивати вміння осмислювати суть явищ, що вивчаються; розвивати творче мислення та вміння швидко орієнтуватися під час гри.

Виховувати цікавість до основ економіки.

Форма проведення: класна година.

Тривалість: 45 хв.

Місце проведення: класна кімната.

Обладнання: сигнальні картки,табло з рахунком, бланки результатів для журі, картки з завданнями, по 3 чисті аркуші паперу та по одній

 

 

Організаційний момент

Учитель. Добрий день, дорогі учасники та гості. Сьогодні ви присутні на грі «Інтелектуальний марафон».

Хід гри

Правила гри: визначається склад команд: по 5 учнів у кожній на чолі з капітаном. Капітани і вчитель економіки відповідають за підготовку членів команди; визначають назви команди та рівень відповідної теоретичної підготовки. Гру веде вчитель економіки. Декілька вчителів або сильних учнів виконують функції журі: ведуть облік рахунку гри, записують штрафні бали, сте­жать за часом обговорення, оголошують переможця. Гра складається з дев’яти етапів. Виграє той учень, що набере більшу кількість балів. Переможець отримує приз, а всі члени команди — відмінні оцінки з економіки.

Час на обговорення кожного запитання — 1 хв., але для окремих, складніших, завдань — більше. За кожні три неправильні відповіді знімається 1 бал. Крім того, бали з тієї чи іншої команди можуть бути зняті за шум і підказки з залу.

Сигнал до відповіді — піднесена капітаном сигнальна картка. Тільки він приймає рішення щодо готовності команди до відповіді, а відповідати може будь-який член команди. Причому свої відповіді на запитання гравцям потрібно чітко обґрунтовувати. За неповну і нечітку відповідь бал не додається. Якщо обидві команди не можуть дати відповідь на запитання або відповідають неправильно, то їм допомагають глядачі в залі. Хто першим піднесе руку і дасть правильну відповідь, той зможе заробити для своєї команди 0,5 бала.

1       завдання

1.  Коли вперше були викарбувані монети на території України? X ст. у часи правління Володимира Великого.)

2.  Яку    назву   мають    паперові.      гроші? (Банкноти.)

 1. Яку назву має Європейська розрахункова одиниця? (Євро.)
 2. Панівний до появи робіт Дж. Кейнса напрям аналітичної економії, засновником якого був А. Сміт. (Класична школа.)
 3. Крива, що показує різні комбінації двох товарів або послуг, що може виробляти економіка за повної зайнятості та повного обсягу виробництва, незмінної кількості ресурсів та з незмін­ною технологією. (КВМ.)
 4. Спрощена модель економіки, яка відображає взаємодію домогосподарств і фірм у процесі обміну виробничими ресурсами та товарами і послугами на відповідних ринках. (Кругообіг доходів і видатків.)
 5. Один із головних факторів виробництва, характеризується кількістю та якістю людських зусиль, які спрямовуються на виробництво товарів та послуг. (Людські ресурси.)
 6. Як називалась система філософських, економічних, політичних та соціальних поглядів, яку в XIX ст. започаткував К. Маркс? (Марксизм.)
 7. Яку назву має частина аналітичної економії, що вивчає окремі елементи економіки (поведінку фірм, ринки окремих товарів.)? (Мікроекономіка.)

10.Товари (послуги.), які є однаковими за певною ознакою.

Протилежне значення — різнорідні продукти. (Однорідні продукти.)

2       завдання

Написати за 2 хвилини якомога більше прізвищ вчених-економістів (за кожне правильне прізвище — 1 бал.)

3       завдання

 1. Розроблена Адамом Смітом теорія, згідно з якою діяльність людини, що прагне до власної вигоди, невидимою рукою ринку скеровується в напрямі, сприятливому для суспільства. (Теорія невидимої руки.)
 2. Форма організації економічного життя, коли виготовлені продукти споживаються всередині господарства. (Натуральне господарство.)
 3. Наука, що досліджує національну економіку як ціле, вивчає загальний рівень виробництва, зайнятості, цін, доходу та інші сукупні економічні змінні. (Макроекономіка.)
 4. Безпосередній (без використання грошей.) обмін одного товару на інший. (Бартер.)
 5. Товари або послуги, які задовольняють одну й ту саму потребу. (Взаємозамінювані.)
 6. Яку назву має незареєстрована економічна діяльність (може бути як дозволеною, так і забороненою законом.). (Підпільна, або тіньова, економіка.)
 7. Як ми називаємо здатність людини організовувати ефективне поєднання ресурсів для виробництва продукту, ухвалювати послідовні нешаблонні рішення,здійснювати інновації, йти на ризик? (Підприємницький хист.)
 8. Використання всіх наявних ресурсів для виробництва товарів та послуг. (Повна зайнятість.)
 9. Частина людських ресурсів, яка бере на себе ризик організації інших ресурсів для виробництва товарів та послуг. (Підприємці.)

10. Як називається спеціалізація людей на виготовленні певних видів продукції або виконанні окремих видів операцій. (Поділ праці.)

4 завдання

Командам роздаються завдання на картках

1. Ваш робочий день складається з 6 уроків у ліцеї, вільного часу і підготовки уроків. У перерві між уроками ви в буфеті придбали пиріжок; по дорозі додо­му, на прохання батьків, купили хліб; у свій вільний час допома­гали батькам по господарству. Визначте, в яких випадках протягом дня ви стали суб’єктом економічних відносин? (Купівля пиріжка та хліба, а також коли допомагали батькам по господарству..)

 1. Визначити, які з наведених нижче тверджень належать до позитивних, а які до нормативних:

—  сьогодні найвища температура = 32 градуси; (п..)

—  минулого року загальний рівень цін зріс в Україні на 11%; (п..)

—  торік інфляція суттєво знизила добробут населення і урядова політика повинна зменшити її рівень, (н..)

5 завдання

 1. Підприємство, особа, які використовують власні та залучені ресурси, виготовляють товар чи надають послугу. (Виробник.)
 2. Хто такий споживач? (Людина, яка купує товари чи послуги.)

3. Металеві або паперові знаки, що с мірою вартості під час купівлі-продажу і виконують роль еквівалента, тобто виража­ють вартість усіх інших товарів і послуг. (Гроші.)

4.      Спосіб організації національної економіки. (Економічна система.)

5.       Як називається збільшення реального обсягу продукції в країні? (Економічне зростання.)

6.       Додатковий обсяг продукції від послідовного збільшення одно­го фактора виробництва зменшується,   коли   інші  фактори залишаються  сталими.  (Закон спадної віддачі.)

 1. Як називається здатність товару або послуги задовольнити певні потреби людей? (Корисність.)
 2. Як називається максимальна кількість товарів і послуг, яку можна виробити із залучених в економіку ресурсів? (Повний обсяг виробництва.)
 3. Використання фізичних та розумових здібностей людини для виробництва товарів і пос­луг. (Праця.)

10.Яку назву має право приватних осіб і фірм набувати, володі­ти, контролювати, використо­вувати, продавати і заповідати землю, капітал та інші активи? (Приватна власність.)

6       завдання

Написати за 3 хвилини якомога більше економічних термінів, що починаються на літеру «І», За кожен правильний термін — 1 бал.

7       завдання

 1. Місце, де покупці й продав­ці взаємодіють, щоб визначити ціни та кількість певного товару або послуги. (Ринок.)
 2. Економіка, яка ґрунтується на ринковій організації та держав­ному регулюванні макроекономічних процесів. (Змішана еко­номіка.)
 3. Суспільний лад, за якого пере­важна частина матеріальних ресурсів належить приватним особам, застосовується найма­на праця. (Капіталізм.)
 4. Змагання між товаровиробни­ками за найвигідніші сфери прикладання капіталу, ринки збуту, джерела сировини. (Конкуренція.)
 5. Школа в аналітичній економії (XV—XII ст..), представники якої ототожнювали багатство нації із золотом і вважали, що економічна політика має спри­яти припливу до країни золота шляхом підтримання актив­ного торговельного балансу. (Меркантилізм.)

6.       Як називається система організації національної економіки, яка заснована на товарно-гро­шових відносинах, різних формах   власності,    конкуренції? (Ринкова економіка.)

7. Товари і послуги, які безпосередньо задовольняють потреби людей. (Споживчі блага.)

8.       Як називаються споживчі блага зі сподіваним терміном служби 3 і більше років? (Товари довготри­валого користування.)

9.       Як називається кількість інших продуктів, від яких потрібно відмовитись, щоб виготовити одиницю певного продукту? (Альтернативна вартість.)

10.     Наука про вибір суспільством раціональних способів використання ресурсів для задоволення своїх нинішніх і майбутніх потреб. (Аналітична економіка, економічна теорія.)

8       завдання

Капітанам команд пропонується по 3 слова, до яких вони повинні підібрати по 5 слів-асоціацій. Потім ведучий зачитує слова, команда відгадує початкове слово. За кожне правильно відгадане слово 2 б. Час на обмірковування — 3 хв.

Бізнес, гроші, підприємець; банк, фірма, скарб.

9       завдання

 1. Тип економічної системи в ко­лишньому СРСР. (Командна.)
 2. Земля, праця, капітал, здатність до підприємництва, інформація — це… (фактори виробництва).
 3. Чому в умовах командної еко­номіки йдеться про наявність псевдоринку? (Тому що існує дефіцит товарів.)
 4. Потреби людей безмежні, а ре­сурси… (обмежені).
 5. Грошова одиниця України? (Гривня.)
 6. На ринку відбувається обмін товарами і… (послугами.).
 7. Що ви витрачаєте, коли купуєте товари і послуги? (Гроші.)
 8. Яке значення мас давньогрецьке слово «ойкос»? (Господарство.)

9.  Батьки платять сину за приби­рання квартири 100 гривень на місяць. Син домовився з другом і платить йому за цю роботу 70 гри. Яким буде прибуток сина за рік? (360 грн.)

10. Дія людини, яка спрямована на задоволення потреб іншої людини.
(Послуга.)

Підбиття підсумків гри

Визначаються команди переможців і нагороджуються призами.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Інтелектуальний марафон (27.2 KiB, Завантажень: 0)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,333sec