Гірські породи та мінерали

Гірські породи та мінерали

Мета: сприяти формуванню в учнів системи знань про гірські по­роди та мінерали; розвивати вміння розрізняти за зовнішніми ознаками гірські породи та міне­рали; сприяти розвитку вміння систематизувати та узагальнювати знання; виховувати бережливе ставлення до корисних копалин.

Обладнання: роздавальні мате­ріали зразків гірських порід, міне­ралів і корисних копалин; фізична карта України, атласи, підручни­ки, таблиці.

Тип уроку: вивчення нового ма­теріалу.

 Людину завжди при­ваблює каміння.

                                                                                                                                Ферсман

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Завдання

—         Назвіть, у яких агрегатних станах перебувають речовини у природі. Наведіть приклади

— Пригадайте відомі вам хі­мічні елементи.

ІІІ. Мотивація навчальної діяль­ності учнів

Учитель. Людину оточує бага­то різноманітних предметів. Біль­шість із них виготовлені з природ­них речовин, що є в надрах Землі. Зокрема, віконне скло виготовля­ють із кварцових пісків, цеглу — із глини, металеві вироби — із за­лізної руди тощо.

IV. Вивчення нового матеріалу

1) Розповідь учителя

Твердий зовнішній шар нашої планети утворений гірськими по­родами, до яких належать: граніт, пісок, глина, вапняк, вугілля, торф, крейда… Гірські породи — це природні речовини, що скла­даються з одного чи кількох мі­нералів. Наприклад, граніт скла­дається з польового шпату, слю­ди і кварцу.

Мінерали — це природні прості чи складні речовини, що пере­бувають здебільшого у твердому агрегатному стані. У складі міне­ралів переважають хімічні елемен­ти: Оксиген, Силіцій, Алюміній, Ферум, Кальцій.

Відомо понад 2 000 мінералів, але багато з них у природі зустрі­чаються рідко. Місця залягання великої кількості мінералів нази­вають покладами.

Мінерали мають певні власти­вості, за якими їх розпізнають — колір, блиск, твердість, міцність тощо. Найтвердіший з усіх відомих мінералів — алмаз. Він розрізає скло, залишає подряпини на залізі. А от графіт м’який, його легко подрібнити.

Мінерали та гірські породи, які людина використовує для своїх по­треб, називають корисними копали­нами. За призначенням корисні ко­палини поділяються на три групи: паливні, рудні та нерудні.

(Демонстрація колекцій гірських порід і мінералів, корисних копалин.)

На географічних картах родови­ща залягання тих чи інших корис­них копалин позначають умовни­ми знаками.

2) Виконання завдань

1.     Використовуючи мал. 93 підручника:

а)    ознайомтеся з умовними зна­ками корисних копалин;

б)   визначте, родовища яких ко­рисних копалин залягають на те­риторії України, області.

2.    Виберіть з переліку слів назви гірських порід та мінералів:

а)    граніт — глина — граната —галіт — графіт;

б)    нафта — вугілля — алмаз —газ — камаз;

в)     вапняк — крейда — торф —екватор — пісок;

г)     мармур — базальт — розчин —вода — сірка.

3) Розповідь учителя

Проблема раціонального вико­ристання корисних копалин на по­чатку XXI ст. стоїть особливо гост­ро. На перший погляд здається, що їх дуже багато і вони ніколи не за­кінчаться. Однак це не зовсім так. Людство щорічно видобуває їх стільки, скільки природа створю­вала протягом тисяч років. Отож перед нами стоять важливі завдан­ня — правильно видобувати ко­рисні копалини та раціонально їх використовувати.

V.    Закріплення нового матеріалу

Бесіда

—Що називають мінералами?

—Що таке корисні копалини?

—     На які групи поділяються корисні копалини?

—    Яке значення мають корисні копалини в житті та господарській діяльності людини?

VI.Підсумки уроку

Формулювання висновків

  • • Гірські породи складаються з мінералів.
  • • Корисні копалини — гірські породи, з яких видобувають речо­вини, необхідні для господарської діяльності людини.
  • • Корисні копалини поділяють­ ся на паливні, рудні, нерудні.

•      В Україні видобувається велика кількість корисних ко­палин.

VII. Домашнє завдання

1) Вивчити § 25 підручника.

2) Дати відповіді на запитання на с. 103 підручника.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 1,065sec