Генетичний зв’язок між неорганічними та органічними сполуками

Тема. Генетичний зв’язок між неорганічними та органічними сполуками.

Цілі:  формувати знання про існування зв’язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями та застосуванням як у неорганчіних, так і у органічних речовин. Навести приклади, які це підтверджують.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва,

ряд напруг металів, таблиця розчинності.

                                   Хід заняття.

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

  1. Які речовини називають органічними? Наведіть приклади.
  2. Якіречовини називають неорганічними? Наведіть приклади.
  3. Чи існують речовини, які зустрічаються в живій і неживій природі одночасно? Назвіть їх.
  4. Чи можна з органічних речовин одержати неорганічні і навпаки?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Речовинний світ природи надзвичайно різноманітний, і разом з тим усі речовини взаємозв’язані. Генетичний зв’язок між органічними і неорганічними речовинами полягає, перш за все, у тому, що органічні речовини можна добути з неорганічних. Наприклад, при нагріванні неорганічної речовини ціанату амонію N º C–O–NH4 утворюються органічна речовина сечовина (NH2)2CO

Яскравим доказом існування генетичного зв’язку між органічними та неорганічними речовинами є також колообіг біогенних елементів у природі.

Отже, всі речовини генетично пов’язані між собою. Генетичний зв’язок полягає в тому, що кожна речовина може хімічно взаємодіяти з речовинами інших класів. Органічні речовини можуть взаємодіяти з неорганічними. Їх можна синтезувати з неорганічних і перетворювати на неорганічні.

Згадаємо хоча б колообіг Карбону . Він здійснюється завдяки чітко відпра­цьованому у процесі еволюції механізму функціонування двох фундаментальних процесів — фотосинтезу і клітинного ди­хання. Унаслідок життєдіяльності рослинних організмів (у тім числі й фітопланктону Світового океану), що містять хлоро­філ, вуглекислий газ з атмосфери і вода з ґрунту під впливом сонячної енергії перетворюються на органічні сполуки, зокре­ма на вуглеводи. У разі цих перетворень енергія Сонця перехо­дить в енергію хімічних зв’язків органічних сполук, передусім вуглеводів. Спрощену схему фотосинтезу можна подати так:

6СО2+6Н2О→С6Н12О6 + 6О2

Протилежний фотосинтезу процес — це клітинне дихання, під час якого відбувається розщеплення синтезованих з С02 і Н20 вуглеводів. Кисень, що виділяється під час фотосинтезу, використовується всіма організмами (і тваринами, і рослина­ми) для окиснення вуглеводів. Окиснюючи органічні речови­ни, живі клітини повертають С02 в атмосферу (мал. 26). Люди­на здійснює, по суті, те саме, коли спалює вугілля або нафту.

Отже, всі речовини генетично (від грец. genesis — похо­дження) зв’язані між собою. Генетичний зв’язок полягає в тім, що кожна речовина може хімічно взаємодіяти з речовинами  інших класів. Органічні речовини можуть взаємодіяти з неор­ганічними, їх можна синтезувати з неорганічних і перетворювати на неорганічні.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

1.Згідно з наведеними схемами напишіть рівняння реакцій, що відображають генетичний зв’язок між неорганічними та органічними сполуками:

a) Ca(HCO3)2 →CaCO3→CaO→CaC2→C 2H2→C 6H6→CO2

б) оксид карбону(ІV) →крохмаль→глюкоза→ етанол→ оцтова кислота → ацетат магнію →карбонат магнію →гідрокарбонат магнію

в)CaC2→C2H2→C 2H 4→C 2H 5OH→CO2→CaCO3

V.Домашнє завдання.

1. Опрацювати конспект.

2. Виконати вправи.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,683sec