Гаплоїдний і диплоїдний набори хромосоми. Каріотип

Тема Гаплоїдний і диплоїдний набори хромосоми. Каріотип.

Мета: сформувати в учнів поняття про будову й функції хромосом, про диплоїдний та гаплоїдний набір хромосом, гомологічні та не гомологічні хромосоми, роль хромосом у збереженні спадкової інформації. Обладнання: підручник для 10 класу, схеми малюнки , фотографії , що дозволяють ілюструвати будову хромосоми, диплоїдний та гаплоїдний набір хромосоми, гомологічні та не гомологічні хромосоми, їх роль у збереженні спадкової інформації,комп’ютер , екран, проектор.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І Організаційний момент

ІІ Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності Картки тести на повторення домашнього завдання

Ендоплазматична сітка, ЕПС – гладенька. Лізосоми. Пероксисоми. Вакуоля. Тонопласт. Мітохондрії. Клітинне дихання. Хромопласт. Пластиди. Лейкопласти. Грани. Кристи.

Мозковий штурм:

1) Яка будова еукаріотичної клітини? 2) Яких типів бувають ядра ? 3) З чого складається ядерний матрикс? 4) Будова ядерця. 5) Що формується з хроматину?

III Повідомлення теми і мети заняття

План

1. Хромосоми, будова. 2. Аутосоми і статеві хромосоми. 3. Каріотип.

Група генетиків- еспериментаторів демонструє результати досліду, проведеного раніше «Виділення ДНК із рослинних клітин».

 IV Вивчення нового матеріалу 4.1. Хромосоми, будова.

Дослідницька група цитологів Хромосоми є носіями спадкової інформації . Але більшу частину свого існування вони знаходяться в неконденсованому стані і мають вигляд тоненьких ниток ,які дуже важко вивчати. Ці нитки конденсуються й утворюють чітко окреслені хромосоми лише під час клітинного поділу. Найбільш зручним для дослідженням хромосом є метафаза мітозу. Метафазні хромосоми утворені двома хроматидами.

Хромосоми від (грецького «chroma» – колір і «soma» – тіло) – це найважливіший органоїд ядра, утворений у комплексі з основними білками – гістонами. Цей комплекс становить приблизно 90 % речовин хромосом. До складу хромосом входять також РНК, білки, ліпіди, мінеральні речовини і фермент ДНК – полімераза. Існують різні рівні упаковування молекули ДНК (мал.. хромосоми зі старого підручника). Учні: 1) Перший рівень – нуклеосомний – утворює структуру у вигляді «намистинок на нитці», при цьому відбувається укорочення ДНК приблизно у сім разів.

2) Другий рівень – нуклеомерний , де відбувається об’єднання 8-10 нуклеосом у вигляді глобули.

3) Третій рівень – хромомерний, де нуклеомери формують численні петлі, обєднанні скріпками із негістонових білків.

4) Четвертий етап – хромонемний, утворюється за рахунок зближення у лінійному порядку хромомерних петель з утворенням хромонемної нитки.

5) П’ятий рівень – хромосомний – утворюється в результаті спірального вкладання хромонеми, або хроматиди.

1) В якій фазі поділу клітини видно хромосоми?

2) Які рівні упакування молекули ДНК відомі?

3) Що представляє собою перший рівень упакування хромосоми.Другий? Третій ? Четвертий ? П’ятий?

4.2. Аутосоми, статеві хромосоми. Хромосомний набір ядра може бути гаплоїдним , диплоїдним, поліплоїдним .У галоїдному наборі 1п хромосом відрізняються одна від одної за будовою. У диплоїдному наборі 2п хромосом , кожна хромосома має парну хромосому , подібну за розмірами та особливостями будови. Гомологічні хромосоми ,що належать до однієї пари. Аутосоми- нестатеві хромосоми. Якщо кількість гомологічних хромосом перевищує дві , то такий хромосомний набір – поліплоїдний, триплоїдний, тетраплоїдний. Статеві хромосоми ХХ, ХУ- гетеро хромосоми.

4.3.Каріотип

Кожна клітина еукаріотів має певний хромосом. Сукупність ознак хромосомного набору ( кількість хромосом, їхня форма, розміри) називається каріотипом. Кожному виду організмів властивий певний каріотип. Саме його постійність забезпечує існування видів. Вивчає каріотипи організмів наука – систематика.

Захист учнями презентацій:

Дослідницька група селекціонерів

1) Каріосистематика рослин інтенсивно розвивається з початку XX століття. Перше визначення числа хромосом у рослин провели в 1882 році Е. Страсбургер і Л. Гіньян

2) В 1915 році німецький цитолог Г. Тітлер описав хромосомні набори в 400 видів рослин.

3) 1967 рік- описані каріотипи понад 35000 видів квіткових рослин.

4) каріосистематика тварин розвивалась повільніше і тільки застосування сучасних методів дослідження привело в 60-70 рр. XX століття до її значного прогресу.

Застосування каріосистематики в селекції: вона показала, що всі породи домашніх овець походять від муфлонів, домашніх коней – від тарпанів ,а не від коня Пржевальського, як вважали раніше. Вивчення каріотипу людини є важливим для діагностики й профілактики спадкових захворювань людини. Хромосомний набір здорової людини має 46 хромосом: 22 пари ауто сом ( це всі хромосоми крім статевих) і 1 пара статевих хромосом : жінка ХХ а чоловік ХУ ї.

– Що таке каріотип?

– Яке практичне значення має наука систематика?

Дослідницька група генетичних медиків

Хромосомні хвороби – синдроми. Це група вроджених патологічних станів , що проявляються аномаліями розвитку й обумовлені порушеннями числа або структури соматичних або статевих хромосом.

– синдром Дауна – трисомія по 21 хромосомі тобто замість 21 пари є три , одна зайва (демонстрація на екрані)

– синдром Патау – це трисомія по13 хромосомі (демонстрація на екрані)

– синдром Едварса трисомія по18 хромосомі – синдром Шершерського – Тернера – це відсутність однієї Х – хромосоми в жінок, тобто замістьдвох Х хромосом у клітинах організму є тільки одна. (демонстрація на екрані)

V. Узагальнення, систематизація і контроль знань, вмінь учнів

1. Прокоментуйте малюнок – схему.

2. Схарактеризуйте будову мета фазної хромосоми.

3.Які рівні упакування ДНК вам відомі?

4. Що таке каріотип ?

5. Чому каріотип людини є важливим для діагностики й профілактики спадкових захворювань людини?

VI. Підбиття підсумків заняття

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,524sec