Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

Тема. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.

Мета. Сформувати в учнів поняття «електроліти і неелектроліти», встановити залежність електричної провідності розчинів від типу хімічного зв’язку і кристаліч­ної решітки, пояснить причини зміни температури розчинів у ре­зультаті розчинення, ознайомити учнів з механізмом електролітичної дисоціації речовин з йоним та кова­лентним полярним зв’язком, навчи­ти записувати рівняння реакцій роз­паду електроліту на йони. Розвива­ти логічне мислення, вміння по­рівнювати, робити висновки із спо­стережень. Виховувати у дітей інте­рес до дослідницької діяльності.

Обладнання. Таблиця розчин­ності кислот, основ і солей у воді, таблиця «Дисоціація речовин з йон­ною кристалічною решіткою», при­лад для дослідження електропровідності розчинів, термометр, хіміч­ний посуд, концентрована сульфатна кислота, кристалічні ре­човини: цукор, натрій хлорид, амоній нітрат, натрій гідроксид, дистильована вода, водопровідна вода.

Тип уроку. Урок засвоєння знань.

Методи роботи: фронтальна бесіда, розповідь, демонстраційний експеримент, демонстрація таблиць.

Основні поняття, що вводяться: електроліти, неелектроліти, електролітична дисоціація.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина. Актуалізація опорних знань.

На попередніх уроках ви ознайомилися з розчинами, їх класифікацією, розчинністю, її залежністю від деяких факторів, будовою молекули води.

Запитання:

 • Що таке розчини, з яких компонентів вони складаються?
 • За якими ознаками класифікують розчини?
 • Які розчини називаються розведеними, концентрованими, насиченими, ненасиченими?
 • Які існують теорії розчинів, як вони пояснюють процес розчинення?
 • Що таке гідрати, кристалогідрати?
 • Що таке розчинність? Від яких факторів вона залежить?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

На сьогоднішньому уроці ми про­довжуємо вчити велику за обсягом і цікаву тему «Розчини». Про важ­ливість цієї теми свідчать такі істо­ричні факти. Ще М.Ломоносов зай­мався дослідженням залежності роз­чинності речовин від температури. Д.Менделєєв присвятив вивченню розчинів близько 40 років. У своїй праці «Основи хімії» він писав: «Розчини — суть хімічні сполуки, що визначаються силами, які діють між розчинником і розчиненою речовиною. Одним із дуже важливих аспектів даної теми є «Електролі­тична дисоціація». (Учні записують тему уроку в зошити.) Подивіться схему вивчення даної теми (картки зі схемою лежать на партах).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Сама назва теми «Електролітична дисоціація» свідчить про те, що в даному явищі задіяний електричний струм.

 • Що ж таке електричний струм з точки зору фізики? (Спрямований рух заряджених частинок.)
 • Про які заряджені частинки можна говорити, вивчаючи хімію? (Йони.)
 • Що таке йони? (Заряджені час­тинки, у які перетворюються ато­ми в результаті приєднання або втрати електронів.)
 • У чому полягає відмінність між атомом та йоном? (Сl+ Сl; Na0 Na+). (Учні пригадують вла­cтивості газоподібного хлору і ме­талічного натрію та порівнюють їх з властивостями йонів у водному розчині.)

ІV. Засвоєння знань.

Таким чином, кристалічна речо­вина хлорид натрію складається з позитивно заряджених йонів натрію і негативно заряджених хлорид-йонів. Якщо дані кристали містять позитивно і негативно заряджені частинки, то, за законами фізики, вони повинні проводити електрич­ний струм.

Експеримент.

І. Випробування електропровідності кристалічного натрій хлориду.

Чому кристалічний на­трій хлорид не проводить електричний струм? (йони в кристалах не мають змоги рухатись.)

 • § Що потрібно для того, щоб йони почали рухатись?
 • § Що утримує йони один біля одного? (Сили електростатичного притягання.)
 • § Що потрібно зробити, щоб їх зруйнувати? (Нагріти, розчинити.)
 • § Що відбувається у процесі роз­чинення кристалів? (Поділ їх на
  дрібніші частинки.)

II. Випробування електропровід­ності розчину хлориду натрію.

Виходить, що кристалічна речови­на не може проводити електричний струм, а її розчин – проводить .

 • § Чи проводять електричний струм розчини всіх кристалічних
  речовин? (Думки дітей, як прави­ло, не збігаються.)

ІІІ. Випробування електропровід­ності розчину цукру у воді.

Висновок: розчини різних речовин поводять себе по-різному. За елек­тропровідністю їх поділив на елек­троліти і неелектроліти ще у XVIII ст. М.Фарадей.

Електролітами називають речови­ни, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм.

Неелектролітами називають речовини, водні розчини або розплави яких не проводять електричного струму.

Розгляд на слайді схеми «Електролітична дисоціація».

– У чому ж причина того, що розчин хлориду натрію проводить електричний струм? (У ньому на­явні йони.)

– Який тип хімічного зв’язку і кристалічної решітки у цій сполуці? (йонний.)

– Чи можна передбачити, що роз­чини йонних сполук будуть елект­ролітами? (Так.)

IV. Випробування електропровід­ності розчинів калій нітрату і натрій гідроксиду.

Чи будуть проводити електрич­ний струм розчини кислот?

V.   Випробування електропровідності розчинів хлоридної і сульфатної кис­лот.

Електроліти — це речовини з йон­ним або ковалентним полярним зв’язком (розчини солей, кислот, лугів). (Учні роблять записи в зо­шитах.)

– Що можна сказати про тип хімічного зв’язку і кристалічної ре­шітки цукру? (С12Н22О11, ковалент­ний слабо полярний зв’язок, моле­кулярна кристалічна решітка.)

Неелектроліти — це речовини з ковалентним неполярним (азот, кисень, водень) або слабополярним зв’язком ( прості речовини, цукор, бензин, метан).

З даної схеми учням видно, що ве­ликий вплив на розпад електроліту на йони має природа розчинника.

– Який розчинник ми використовували?( Воду.)

– Чому вода є універсальним роз­чинником? (Молекули мають ди­польну структуру, при розчиненні у воді утворюються гідратовані йони.)

Історична довідка.

Вивченням розчинів у XIX ст. зай­мався шведський учений С.Арреніус. У 1887 р. він встановив, що молекули електролітів у розчині розпадаються на заряджені йони.

А у 1889-1990 рр. незалежно один від одного російські вчені І.Каблуков і В.Кістяківський зробили висновок, що в розчинах йони існу­ють у гідратованому стані.

Для з’ясування фізико-хімічної суті електролітичної дисоціації ре­човин з йонним зв’язком учні роз­глядають малюнок, на якому зоб­ражене руйнування кристалічної

ре­шітки натрій хлориду і утворення гідратованих йонів.

Робота з підручником

Фізико-хімічна суть електролітич­ної дисоціації полягає у руйнуванні хімічних зв’язків у молекулах або кристалічних решітках і утворенні гідратованих іонів. (Учні роблять висновок та записують в зошитах.)

Схематичний запис розпаду елек­троліту на йони:

NaCl ↔ Na++ Cl ; HCl ↔ H+ + Cl; H2SO4 ↔ 2H+ + SO42-.

V. Закріплення та поглиблення знань.

– Які процеси відбуваються в роз­чинах під час розпаду електролітів на йони? (Руйнування зв’язків та утворення гідратованих йонів.)

– А як на основі здобутих сьо­годні і на попередніх уроках знань можна пояснити такі явища?

VI. Зниження температури розчи­ну під час розчинення амо­ній нітрату. Підвищення температури роз­чину під час розчинення сірчаної кис­лоти

–    Чому охолоджується розчин амоній нітрату? (Тому що енергія, затрачена на розрив зв’язку в крис­талах, більша, ніж енергія, що ви­ виділяється при гідратації йонів.)

– Чому нагрівається розчин сульфатної кислоти? (Тому що енергія, затрачена на розрив зв’язку, мен­ша, ніж енергія, що виділяється при гідратації іонів.)

– Де у повсякденному житті ми маємо справу з електролітами? (Електролітами є всі рідини нашо­го організму, морська ті річкова вода, слабким електролітом є роз­чини мінеральних добрив, кислотні дощі та ін.) Учні роблять висновок, що електроліти можуть мати пози­тивний і негативний вплив на еко­логічні процеси.

VІ. Закріплення вмінь і навичок.
Під час розчинення речовин ут­ворились йони:

Катіони : Na+, H+ , Mg2+. Аніони :Cl ,NO3 ,SO42-.

Написати всі можливі формули сполук, які були розчинені.

Записати рівняння розпаду даних електролітів на іони. Кращі роботи учнів оцінюються.

VІІ.        Домашнє завдання.
1.Опрацювати тему «Електроліти і неелектроліти. Механізм електролі­тичної дисоціації. 2.Виконати тести:

1.   Назви частки, які є провідниками електричного струму:

а)   протони; б)         нейтрони; в)електрони; г)нейтральні молекули;
ґ) полярні молекули; д)        йони.

2.   Які з наведених речовин є електролітами (зваж на те, що розчи­ни готують на дистильованій воді): а)         розчин цукру; б)          розчин аргентуму нітрату;

в)   розплав натрію хлориду; г) розчин ацетону; ґ) тала вода;

д)  морська вода.

Ярепортер. Візьми інтерв’ю у родичів та знайомих на теми: «Чому не можна ставити електроприлади у ванній кімнаті?», «Як правильно користу­ватися кип’ятильником?».

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

10 (24.2 KiB, Завантажень: 54)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,631sec