Дипломна робота на тему:«РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ У ТЕХНОЛОГІЇ FLEX (RIA, SOA)»

Анотація

Дипломна робота присвячена темі створення навчальних ресурсів на базі Rich Internet Application. Предметом дослідження є інформаційні технології електронного навчання та використання їх в навчальній діяльності студентів. Об’єктом дослідження є технологія Flex та її застосування для реалізації електронного навчального ресурсу. Метою роботи є створення навчального курсу на основі технології Flex. Задачами роботи є аналіз інформаційних технологій для створення інтернет-орієнтованих навчальних ресурсів, обґрунтування вибору технології, створення на основі вибраної технології навчального ресурсу. В результаті роботи проаналізовані технології створення навчального ресурсу, обґрунтовано доцільність використання технології Flex. На основі технології Flex реалізовано теоретичну і практичну частину навчального курсу “Захист інформації”.

ПЗ – програмне забезпечення;

СОА – Сервіс орієнтована архітектура;

ESB – Enterprise Service Bus;

HTML – Hypertext Mark-up Language;

HTTP – Hypertext Transfer Protocol;

JMS – Java Message Service;

RIA – Rich Internet Application;

SOA – Service-oriented architecture;

SOAP – Simple Object Access Protocol;

SOAP – Simple Object Access Protocol;

TCP – Transmission Control Protocol;

UDDI – Universal Description, Discovery and Integration;

WS-R – Web Services Reliability;

WS-RM – Web Services Reliable Messaging;

XML – Extensible Markup Language.

Зміст

Вступ    6

Розділ І. RIA, SOA    8

1.1 Сервіс орієнтована архітектура (SOA)    8

1.1.1. Загальний огляд сервіс орієнтованих архітектур    8

1.1.2 Зрозумілі функції    11

1.1.3 Адміністрування і безпека    13

1.1.4. Еталонна модель сервіс-орієнтованої архітектури    15

1.1.5 Реальний приклад сервіс орієнтованої архітектури    18

1.1.6 Перевага сервіс орієнтованої архітектури    19

1.2. Насичені інтернет-застосування (RIA)    20

1.2.1. Загальний огляд RIA    20

1.2.2. Історія виникнення RIA    21

1.2.3. Переваги RIA    22

1.2.4 Недоліки RIA    24

1.2.5. Складнощі розробки RIA додатків    25

Розділ ІІ. Аналіз використання FLEX    29

2.1. Загальний огляд Adobe Flex    29

2.2. Приклади використання Flex    31

2.3. Використання XML    34

Розділ ІІІ. Реалізація навчального курсу за допомогою FLEX    36

3.1. Загальний опис навчального курсу    36

3.2. Структура навчального курсу    37

3.2. Дистанційна електронна освіта    38

Висновки    43

Перелік використаних джерел    44

Додатки    45

Додаток А. Вихідний код оболонки навчального курсу    46

Додаток Б. Приклад файлу структури курсу    50

Актуальність вибору теми. На сучасному етапі розвитку комп’ютерної техніки навчальну діяльність кожного студента важко уявити без використання комп’ютера. Комп’ютери стали використовуватись не лише при вивченні інформатики, а в рамках багатьох інших дисциплін. Саме тому бурхливого розвитку набуває дистанційна освіта.

Систему дистанційного навчання за допомогою інтернету можна визначити як комплекс програмно-технічних засобів, методик і організаційних заходів, які дозволяють забезпечити доставку освітньої інформації учням за допомогою мережі, а також перевірку знань, отриманих в рамках курсу навчання конкретним слухачем.

Дистанційне навчання(ДН) дає можливість вчитися в індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу; здобувати освіту безперервно і за індивідуальною програмою. ДН через Web дозволяє територіально розподіленим організаціям вирішувати задачі централізованого навчання персоналу, знижує необхідність у відрядженнях і дозволяє уніфікувати навчання в рамках єдиної системи. Організації через інтернет можуть користуватися послугами віддалених експертів, додатками в режимі реального часу, що значно менше за вартістю, чим традиційні кабінетні методи навчання.

Саме тому актуальним є дослідження технологій, що дозволяють створювати електронні навчальні ресурси, що були б зручними і для студентів, з точки зору подання матеріалу, і для викладачів, з точки зору створення дистанційних навчальних курсів.

Мета дослідження: зробити огляд технологій RIA, SOA, що дозволяють розробляти навчальні курси та розробити навчальний курс на тему «Захист інформації» за допомогою однієї з RIA технологій.

Предметом дослідження є інформаційні технології електронного навчання та використання їх в навчальній діяльності студентів.

Об’єктом дослідження є технологія Flex та її застосування для реалізації електронного навчального ресурсу.

Робоча гіпотеза полягає в тому, що використання технології Flex для створення навчального курсу зробить ресурс більш гнучким для адміністрування, та захищеним, у порівнянні із ресурсами розробленими на базі інших технологій.

Завдання дослідження полягає у наступному:

  • зробити огляд та систематизацію сервіс орієнтованих архітектур;
  • порівняння різних технологій та вибір оптимальної для створення навчального ресурсу;
  • підбір матеріалів для навчального ресурсу;
  • реалізація зручного інтерфейсу навчального ресурсу;
  • розробка навчального ресурсу з перспективою його доповнення додатковими матеріалами.

Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблений дистанційний навчальний курс може використовуватися під час вивчення курсу «Захист інформації» в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Також створений інтерфейс можна використати для легкого створення інших дистанційних курсів навчання.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося у лабораторіях обчислювальної техніки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

 

1.1 Сервіс орієнтована архітектура (SOA)

1.1.1. Загальний огляд сервіс орієнтованих архітектур

Сервіс-орієнтована архітектура (SOA) являє собою групу послуг, що взаємодіють одна з одною. Процес комунікації передбачає передачу або простих даних, що проходять між постачальником послуг та споживачем, або більш складну систему, що складається з двох чи більше послуг.

SOA зовсім не залежна від мов програмування, платформ або протокольних специфікацій, з допомогою яких сервіси розробляються, а також від того, де і за допомогою чого вони розгорнуті. Практично архітектура SOA вимагає наявності не тільки сервісів, але і засобів, за допомогою яких ці сервіси можуть бути виявлені і підключені незалежно від нижчестоящої інфраструктури. SOA – це не продукт або специфікація, тому ви не можете просто піти й купити “коробку з SOA”.

Ключовий компонент SOA – сервіс. Сервіси тут є бізнес-функціями, призначеними для забезпечення узгодженої роботи великих, що складаються з безлічі частин додатків. По суті, це будівельні блоки для відображення бізнес-логіки в розроблювальних додатках. А кінцевим місцем, де сервіси “живуть”, є сервер додатків, будь то WebLogic від BEA Systems, WebSphere від IBM, Application Server від Oracle або Java AS від Sun Microsystems.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozrobka Navch Kursu U Tehn Flex (820.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.79MB | MySQL:26 | 0,339sec