Дипломна робота на тему: «ВИВЧЕННЯ НОВІТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТА МЕТОДИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ СЛУХО-ВИМОВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ»

Глава І. Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання слухо-вимовних навичок учнів на початковому етапі.    10

1.1. Лінгвопсихологічні особливості вимови та мови.    10

1.2. Принципи навчання молодщих школярів.    18

1.3. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах.    20

Глава ІІ. Навчання фонетичного матеріалу.    32

2.1. Фонетичний мінімум.    32

2.2. Вимоги до вимови учнів.    32

2.3. Навчання звуків іноземної мови.    34

2.4. Ознайомлення учнів з новими звуками міноземної мови.    35

2.5. Автоматизація дій учнів з новими звуками.    38

2.6. Фонетичні вправи з розвитку навичок правильної англійської мови.    39

Глава ІІІ. Навчання інтонації іноземної мови.    60

3.1. Ознайомлення учнів з новими інтонаційними моделями.    75

Глава ІV. Формування базових навичок та вмінь.    77

4.1. Суть читання та його психофізіологічні механізми.    77

4.2. Вправи для навчання читання.    83

4.3. Використання музичних текстів у процесі навчання виразного читання і мовлення.    88

Глава V. Фонетичні ігри у навчанні англійської мови.    93

5.1. Фізкультхвилинки та рухливі ігри.    95

5.3. Ігри.    98

Глава VІ. Використання компютерних програм при навчанні слухо-вимовних навичок англійській мові.    104

6.1. Фрагмент уроку з використанням комп’ютера.    114

Висновки.    119

Бібліографія.    121

Вступ.

Після здобуття Україною незалежності, перетворення її на самостійну державу виникла потреба у розбудові системи освіти, її докорінному реформуванні. З цією метою розроблена цілісна державна національна програма “Освіта”, головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки, та перспективу ХХІ століття, створення і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самоудосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

У проекті нової концепції 12 річної середньої загальноосвітньої школи йдеться про те, що: “У початковій школі пріоритетною є загально-навчальна підготовка з домінуванням мовної освіти, яка є метою і засобом навчання. Принципових змін вимагає вивчення іноземних мов. Доцільно розширити коло їх вивчення, зокрема збільшити питому вагу східних мов, мов тих держав, з якими Укрраїна розвиває перспективні довготривалі звязки. У початковій школі, якщо є умови, вивчення іноземної мови доцільне з 2-го класу”, за рахунок цього середня освіта на сучасному етапі має забезпечувати всебічний розвиток дитини як цілісної особистості, її здібностей та обдарувань ще з молодшого шкільного віку. Учень повинен також стати активним учасником педагогічного процесу, що творчо оволодіває знаннями та уміннями, які він з успіхом застосовуватиме у своїй навчальній та життєвій діяльності, що складається з таких 4-х принципів: принцип організації особистістного спілкування у навчальному процесі; принцип поетапно-концентричної організації навчального процесу; принцип організації колективного спілкування. Цей метод забезпечує інтенсивне навчання, у ході якого реалізується мета навчання іноземної мови і зокрема англійської мови, в загальноосвітній школі, досягнення практично рівне оволодіння учнями мовною комунікативною діяльністю для здійснення спілкування цією мовою. Спілкування (комунікація) англійською мовою, що здійснюється в 2-х формах: усній (звуковій) і письмовій (графічній). Під час усної комунікації відбувається обмін інформацією між людьми в звуковій формі через слуховий канал, мовець робить повідомлення, що містить певну інформацію, а аудитор сприймає його. У процесі усної комунікації її учасники міняються ролями (мовець стає аудитором, і навпаки), проте характер комунікації при цьому не змінюється. Для здійснення комунікації в усній формі необхідно володіти говорінням і слуханням з безпосереднім розумінням (слухо-вимовні навички). Звідси, навчання слухо-вимовним навичкам є однією з практичних цілей навчання.

Для формування механізму сприймання і породження висловлювань необхідно, щоб учні оволоділи звуковим та інтонаційним оформленням мовлення, тобто вимовою. Навчальні дії з оволодінням цієї ланки механізму сприймання і породження висловлювань у вигляді серій вправ виконується інтегровано на єдиному мовному матеріалі з акцентацією фонетичного аспекту у процесі засвоєння усної комунікації і становлять єдину програму. Виділення цього аспекту зумовлюється тактичним завданням і ходом самого навчального процесу.

Автоматизація дій із структурного оформлення навичок слухо-вимовних навичок проходить 2 рівні.

1 рівень – рівень навички, коли автоматизм дій в заданих параметрах здійснюється тільки в межах матеріалу, на якому засвоювалася ця дія. Навчальний процес на цьому рівні має алгоритмічний характер, якому властивечітке керування навчальним процесом, що не допускає відхилень від заданих параметрів і зразків.

2 – більш високий рівень – рівень володіння, кли автоматизм дій у заданих параметрах переноситься на інший матеріал, на якому не засвоювалася ця дія. Навчальний процес на другому рівені має імовірний характер, при якому здійснюється гнучке керування в умовах ситуації, що змінюється.

Навчання слухо-мовленнєвої навички вимагає спеціальної методики.

Актуальність дослідження – полягає у тому, що навчання іноземних мов із застосуванням компютера є начальною проблемою нашого часу. Реформування загальної середньої освіти, розпочате в країні, передбачає широке впровадження компютера не лише як обєкту, але і засобу навчання. Використання різноманітних компютерних програм є складовою частиною програми Ради Європи “Lingka Learning for European Citizenship”. Україна прагне увійти до європейської спільноти, і для цього їй необхідно розробити міжнародні світові стандарти, створити сучасні, науково обгрунтовані та високоефективні методики.

Використання компютерних програм на занятті сприяє створенню комплексних технологічних систем навчання, розробці систем оцінюваннята самооцінки, перевищує рівень індивідуалізації процесу навчання.

Ми зробили першу спробу розробити власні методичні рекомендації по використанню компютерної програми “Lingua Land”, що на нашу думку може бути позитивним внеском у повсякденний навчальний процес у школі, допоможе вчителям здійснювати диференційований підхід до учнів при навчанні слухо-вимовних навичок.

Обєктом нашої роботи є – процес навчання слухо-вимовних навичок учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл.

Предметом дослідження – є вивчення новітніх педагогічних передумов та методичних можливостей навчання слухо-вимовних навичок учнів молодших класів, а також викоистання новітніх компютерних програм, таких, як “Lingua Land”, “Сборник лучших развивающих игр”, “Teacher”, “Reise”. Також застосування різноманітних фонетичних вправ на уроках англійської мови.

Мета роботи – визначити теоретичну основу методики застосування фонетичних вправ та ігор, а також новітніх компютерних програм для розвитку слухо-вимовних навичок навчання учнів англійської мови в молодших класах ЗОШ. І на основі визначених положень створити науково обгрунтовану методику використання компютерної програми “Lingua Land” в учбовому процесі.

Наукова новизна дослідження – полягає у розвитку концепції активізації резервних можливостей учнів, 4 принципи яких були згадані вище, та застосування у оволодінні ними слухо-вимовними навичками на початковому етапі навчання.

Теоретична значущість дипломної роботи – полягає у тому, що в ній описана методика активізації резервних можливостей учнів, в аспекті використання компютерних програм та фонетичних вправ спрямованих на формування слухо-вимовних навичок адекватних соціальному статусу й індивідуальним особливостям учнів.

Гіпотеза дослідження.
Правомірно припустити, що застосування фонетичних вправ для навчання слухо-вимовних навичок повинно проводитись у комплексі завдань, який складається з 3-х рівнів складності, тобто за допомогою:

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Dypl (1.0 MiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
завантаження...
WordPress: 24.07MB | MySQL:26 | 0,357sec