Дипломна робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ»

Зміст

Вступ    2

І. Психолого-педагогічні основи використання елементів технічної творчості у процесі викладання фізики в школі.    6

1.1 Розвиток творчого мислення, як передумова підвищення ефективності у навчанні фізики.    6

1.2. Особливості дитячої творчості.    13

1.3. Психологічна структура творчих начал учня.    14

1.4. Формування творчої готовності у навчанні з фізики через інтерес до техніки.    16

1.5. Процеси технічного мислення.    19

1.6. Особливості вивчення просторової уяви учнів 7—9 класів.    24

1.7. Виховання в учнів інтересу до технічної творчості    26

1.7.1 Виявлення інтересів школярів.    28

1.7.2 Дидактичні умови виховання інтересу до фізики через технічну творчість.    30

1.7.3 Виховання творчих інтересів до фізики у позакласній роботі.    32

 

ІІ. Використання технічної творчості у процесі викладання фізики в школі.    34

2.1. Озброєння учнів елементарними технічними знаннями    34

2.2. Технічна творчість і технічні здібності як передумова ефективного навчання фізики.    37

2.3. Вивчення здібностей учнів до технічної творчості в позакласній роботі з фізики.    40

2. 4. Типи технічних завдань для учнів    43

 

2.4.1 Технічні вправи.    45

2.4.2 Конструктивно-технічні задачі    50

2.4.3. Творча діяльність учнів при розробці вимірювальних приладів    56

2.4.4 Задачі на доконструювання.    60

 

2. 5. Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) фізики    61

ІІІ. Організація і проведення педагогічного експерименту    78

Висновки.    87

Література:    87

 

Вступ

Нові потреби, що сьогодні стоять перед школою, визначають необхідність удосконалення методів роботи з учнями на уроках, досягнення їх високої ефективності. Важливою вимогою до уроку є забезпечення всебічного розвитку активності і самостійності учня.

Самостійні роботи учнів при виконанні різних вправ є необхідним етапом засвоєння учнями знань, розвитку їх мислення, творчих здібностей, формування умінь і навиків.

Актуальність вибору теми дослідження полягає в тому, що для формування повноцінних знань необхідно, щоб навчально-пізнавальна діяльність кожного учня постійно спрямовувалась і контролювалась вчителем на основі сучасних методик і передових освітніх технологій.

Відкриваються нові можливості розвитку дітей з різними рівнями здібностей в диференційованому навчанні, про що свідчать результати ряду експериментальних досліджень та певний досвід з розв’язання даної проблеми.

Сучасна освіта не може вдосконалюватися без опори на методи об’єктивізації контролю у навчанні. Ці завдання, які є інструментом формування фізичних понять, розвитку мислення учнів, їх самостійності засобом контролю якості і глибини вивчення предмету. Оперативний контроль, як один із методів контролю навчально-пізнавальної діяльності учня: активізує думки учня і разом з тим дозволяє за порівняно короткий час перевірити знання всіх учнів класу, розвиває уміння коротко, але чітко виражати свої думки; сприяє розвитку уваги учнів. Цей вид контролю дає змогу об’єктивно оцінити (на проміжних етапах навчання) засвоєння матеріалу учнями, тим самим оптимізуючи навчально-пізнавальну діяльність учнів.

Самостійні роботи учнів при виконанні різних вправ є необхідним етапом засвоєння учнями знань, розвитку їх мислення, творчих здібностей, формування умінь і навиків.

Об’єктом нашого дослідження є процес формування умінь і навичок.

Під предметом дослідження ми розуміємо розвиток творчого мислення в технічній творчості і позакласній діяльності учнів.

Елемент дослідження, що пронизує домашнє завдання – відкриває нові горизонти для учня у засвоєнні матеріалу. Маючи такі потенційні можливості – це область методики залишається досить недослідженою. Мета дослідження полягає в розробці системи творчих завдань для домашніх та позакласних досліджень учнів, за допомогою яких можна досягти засвоєння знань учнями на вищих рівнях.

Новизна дослідження полягає в тому, що можна запропонувати стійкі та надійні системи здійснення процесу навчання які ґрунтуються на поєднанні стандартного навчання із використанням елементів технічної творчості.

Методологічну основу дослідження складають:

 • теорія відображення;
 • теорія діяльнішого підходу у навчанні;
 • теорія поетапного формування розумових дій;
 • принцип єдності свідомості і діяльності;
 • принцип оптимізації діяльності процесу навчання;
 • технології управління пізнавальною діяльністю.

  У відповідності з методологічною основою дослідження були використані такі методи:

 • теоретичний аналіз проблеми на основі вивчення психолого-педагогічної, методологічної, навчальної літератури і практики шкільного навчання;
 • проведення педагогічного експерименту в його різних формах;
 • практична діяльність по організації і проведенню навчального процесу на уроках фізики;

  обробка результатів експериментального навчання за допомогою методів математичної статистики.

  Новизна дослідження полягає в тому, що можна запропонувати стійкі та надійні системи здійснення процесу навчання які ґрунтуються на поєднанні стандартного навчання із використанням домашнього дослідництва; технічного конструювання та синтез наукових знань з практичним застосуванням при виявленні умов підвищення якості знань учнів з фізики.

  Практична цінність дослідження полягає у виявленні умов, шляхів, методів і прийомів підвищення рівня сформованості в учнів практичних умінь; у розробці змісту і методики формування складових узагальненого практичного досвіду і вмінь учнів при вивченні певних тем фізики.

  Апробація: впровадження результатів дослідження здійснювалось в ході педагогічної практики , яка проходила у ЗОШ №5 (2002-2003н.р.) в 7-му класі м. Кам’янець-Подільському та під час роботи у Війтовецькій ЗОШ І– ІІІст. протягом (2003-2004н.р.) на уроках фізики в 7-му 11-му класі; результати педагогічного експерименту доповідалися на засіданнях наукового гуртка з актуальних проблем методики фізики та на звітних наукових студентських конференціях, у квітні 2003р. та квітні 2004р.

  Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі відображено актуальність, мету та завдання, предмет та об’єкт дослідження, сформульовано робочу гіпотезу. Перший розділ розкриває психолого-педагогічні основи використання елементів технічної творчості у процесі викладання фізики у школі. Другий розділ висвітлює використання елементів технічної творчості у процесі викладання фізики у школі. В третьому розділі відображено організаційні аспекти педагогічного експерименту та його результати. У висновках зроблено узагальнення результатів дослідження. Література нараховує 72 найменування.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Vyk El Tehn Tv (454.0 KiB, Завантажень: 6)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
завантаження...
WordPress: 23.76MB | MySQL:26 | 0,564sec