Дипломна робота на тему: «СИСТЕМА ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ВАРІАНТІВ ПРИ КОЛЕКТИВНОМУ ПРИЙНЯТІ РІШЕНЬ»

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота присвячена актуальній темі аналізу методів голосування і розробки алгоритмів і програм для систем підтримки прийняття рішень на основі голосування. Предметом досліджень дипломної роботи є системи прийняття рішень на основі голосування. Об’єктом досліджень є алгоритми і програмні засоби для обробки результатів голосування при прийнятті рішень. Метою дипломної роботи є розробка алгоритму і програми для реалізації методу ранжованих пар. При виконанні робити вирішувались такі основні задачі: аналіз застосування голосування при прийнятті рішень, аналіз і обґрунтування методу обробки результатів голосування, розробка алгоритмів і програмного коду для реалізації процедур обробки результатів голосування. В результаті виконання дипломної роботи було проведено аналіз застосування голосування при прийнятті рішень, проведено аналіз методів обробки результатів голосування, визначено особливості застосування методу ранжованих пар при прийнятті рішень, розроблено алгоритм реалізації методу ранжованих пар, розроблено програмні модулі для реалізації методу ранжованих пар.

РЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ОПР – особа, яка приймає рішення

СППР – система підтримки прийняття рішень

СЦ – ситуаційний центр

SQ – status quo

ЗМІСТ

Вступ    6

1. Методи прийняття рішень на основі голосування    8

1.1. Математична постановка задачі вибору на основі голосування    8

1.2. Принципи та аксіоми голосування    9

1.3. Базові правила голосування    10

1.4. Парадокси голосування    15

1.5. Коаліційні голосування    15

1.6. Огляд методів і критеріїв голосування    18

2. Використання методу ранжованих пар при прийнятті рішень    22

2.1. Основні положення    22

2.2. Приклади і особливості застосування методу ранжованих пар    22

2.3. Відповідність критеріям голосування    32

3. Опис програмних засобів    33

3.1. Зберження існуючого стану (статус-кво – SQ)    33

3.2. Функціонування програми    33

3.3. Файл вхідних даних    33

3.4. Процес голосування    34

3.5. Формат виводу результатів    35

Висновки    36

Перелік використаних джерел    37

ДОДАТКИ    38

Додаток А. Головний модуль програми обробки результатів голосування за методом ранжованих пар    39

Додаток Б. Реалізація алгоритму для програми обробки результатів голосування за методом ранжованих пар    42

Додаток В. Заголовок програми обробки результатів голосування за методом ранжованих пар    47

Додаток Г. Модуль вводу/виводу для методу ранжованих пар    48

Додаток Д. Заголовок для модуля вводу/виводу    55

Вступ

Актуальність теми. Функціонування ситуаційних центрів [6] різного призначення пов’язане з прийняттям стратегічних або оперативних рішень при управління складними системами в тому числі в критичних ситуаціях. Як правило, множину можливих рішень з оцінками їх ефективності готують аналітики після чого, кожне із запропонованих рішень оцінюється експертами. Але остаточний вибір варіанту можливих дій здійснюються особою, яка приймає рішення (ОПР) і в багатьох ситуаціях цей вибір здійснюється на основі голосування.

Методи голосування можуть застосовуватись не лише при вирішенні соціальних питань, а й при виборі тих чи інших варіантів дій, технічних рішень в умовах недостатньої об’єктивної критеріальної бази [8]. Тому в ситуаційних центрах (СЦ) необхідно мати можливість вибору найбільш адекватної системи голосування для прийняття того чи іншого рішення. Отже обґрунтування вибору і реалізація методів голосування є актуальною задачею.

Предметом досліджень дипломної роботи є системи прийняття рішень на основі голосування.

Об’єктом досліджень є алгоритми і програмні засоби для обробки результатів голосування при прийнятті рішень.

Метою дипломної роботи є розробка алгоритму і програми для реалізації методу ранжованих пар.

Завдання роботи полягає у:

– аналізі застосування голосування при прийнятті рішень;

– аналізі і обґрунтуванні методу обробки результатів голосування;

– розробці алгоритмів і програмного коду для реалізації процедур обробки результатів голосування.

Практична цінність роботи полягає у розширенні функціональних можливостей систем підтримки прийняття рішень за рахунок можливості застосування альтернативних методів голосування, один з яких був реалізований у даній дипломній роботі.

Апробація результатів роботи здійснювалась в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України при проведенні досліджень по розробці моделей ситуаційного центру.

1. Методи прийняття рішень на основі голосування

1.1. Математична постановка задачі вибору на основі голосування

Шляхом голосування можна вирішити проблему колективного вибору експертами одного варіанта із заданої множини варіантів або впорядкувати варіанти за перевагами.

Хоча практика голосування нараховує тисячі років, фактичне його вивчення почалося близько двохсот років тому у працях французів Борда (Жан Шарлі де Борд [1733-1799], фізик, математик, політик, член Французької Академії наук) та Кондорсе (Жан Антуан Ніколя де Кондорсе, [1745 – 1794], філософ, математик член Французької АН, у 1776-1792 рр. був член-коресподентом Петербурзької Академії наук, у 1792 р. виключений за велінням Катерини II за жирондистські погляди, закінчив життя на гільйотині).

Формально задача вибору на основі голосування ставиться таким чином. Задається – множина “виборців” (експертів), А = {a,b,c, …}={а12,…,ат}
– множина “кандидатів” (варіантів). Кожен виборець задає “індивідуальну перевагу” на множині кандидатів у вигляді строгого ранжування, тобто задає лінійний порядок L(А)
(повне, транзитивне, асиметричне бінарне відношення). Система всіх індивідуальних переваг називається профілем.     Приклад профілю представлений у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Приклад профілю глосування

Кількість голосів

5

3

5

4

Впорядкування кандидатів

a

d

c

b

a

d

b

c

b

c

d

a

c

d

b

a

Цей профіль містить інформацію про те, що 5 перших експертів на перше місце поставили варіант a , на друге – d , на
третє – c , на четверте (останнє) – b. Аналогічно, наступні 3 експерти розташували варіанти у послідовності – а, d, b, с і т.д. Отже, маємо n=17 експертів і т = 4 варіанта.

1.2. Принципи та аксіоми голосування

Основними нормативними принципами, яким повинні задовольняти правила голосування з порівнянням об’єктів, є такі [3]:

  • (оптимальність за Парето) якщо об’єкт a1 є кращим від об’єкту a2 для усіх експертів, то об’єкт a2 не може бути вибраним;
  • (анонімність) усі експерти є рівноправними – якщо будь яки два експерта поміняються голосами, то результат не змінюється;
  • (нейтральність) назви об’єктів не мають значення – при зміні назв об’єктів відповідним чином змінюються результати голосування;
  • (монотонність) більша підтримка об’єкта експертами не може зменшувати його шансів бути вибраним.

У загальному випадку для різних кількостей експертів та об’єктів не існує однозначного правила голосування, яке б задовольняло усім нормативним принципам або хоча б трьом першим принципам. При практичному застосуванні правил голосування, яки задовольняють цім принципам, може з’явіться декілька переможців з рівною кількістю балів. У таких випадках використовується або не анонімне правило, наприклад, вибирається об’єкт, який є найкращим для першого експерта, або не нейтральне, наприклад, вибирається перший у алфавітному порядку об’єкт.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Syst Obr Rez Oc (349.0 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
завантаження...
WordPress: 23.68MB | MySQL:26 | 0,578sec