Дипломна робота на тему: «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ФІЗИКИ»

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..
Розділ І.

Предмет і теоретичні основи дослідження.

 1. Стан проблем розв’язування задач у сучасній школі…………………………….
  1.2 Методика розв’язування задач як психолого-педагогічна проблема………….

  Розділ ІІ.

  Сучасні підходи до розв’язування задач.

  2.1Особливості розв’язуваня задач при вивченні теми “Кінематика” у 9 класі………………………………………………………………………………………………………..

  2.2 Особливості розв’язуваня задач при вивченні теми “Електрика” у 8 класі……………………………………………………………………………………………………………

  2.3 Організація та проведення педагогічого експеременту…………………….

  Висновки…………………………………………………………………………..

  Література…………………………………………………………………………

  Щоб підвищити якість навчання і виховання учнів школи в процесі викладання фізики, слід збільшити дієвість знань, поглибити практичні уміння і навики учнів.

  Одним із дійових засобів досягнення цієї мети є методично правильне використання у викладанні фізики різних за змістом і складністю задач.

  Наше дослідження присвячено тому які повинен використовувати задачі вчитель на уроці.

  Актуальність обраної теми пов’язана з тим що зараз гостро стоїть питання про зниження інтересу учнів до розв’язування задач з фізики. Під час проходження практики виявилося що третя частина учнів не цікавиться розв’язуванням задач з фізики. Такий стан можна вважати критичним і тому зараз основною задачею вчителів є пошук шляхів підвищення активності учнів у навчанню розв’язувати задачі.

  Часто вміння розв’язувати задачі учнями залижить від того яку методику розв’язання вибирає вчитель.

  Завдання дослідження полягало в тому, щоб розглянути основи розв’язування задач на уроках фізики, якими користуються вчителі і учні, розкрити основні проблеми які найбільш зустрічаються при розв’язуванні задач, помітити основні шляхи формування стійкого інтересу до навчання, показати необхідність використання розв’язування задач на уроках фізики.

  Обєктом дослідження визначено розв’язування задач як засіб цілеспрямованого навчання учнів.

  Предметом дослідження є процес формування знань в усмовах діяльнісного підходу до вивченя фізики на основі розв’язування задач у 8-9 класах.

  Мета дослідження –відповісти на питання, які шляхи та методи має використовувати вчитель, щоб сформувати і закріпити повноціні знання в учнів під час розв’язування задач.

  Щоб досягти мети нам необхідно було розвязвати такі завдання:

  1. Дослідити сучасний стан розв’язування задач науроках фізики.
  2. Розробити методику сучасного підходу до розв’язування задач.
  3. здійснити експерементальну перевірку педагогічної ефективноситі запропонованої методики формування умінь розв’язувати задачі в учнів.

  У відповідності з поставлиними завданями у дослідженні використані слідуючі методи:

  1. Теоретичний аналіз проблеми на основі вивчення психолого-педагогічної, методичної, навчальної літератури та практики шкільного навчання;
  2. практична діяльність по організації і проведенню навчального процесу на уроках фізики;
  3. проведення педагогічного експеременту;
  4. обробка результатів експерементального навчання за допомогою поопераційного й поелементного методів аналізу, а також методів математичної статистики.

  Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались: в ході педагогічних практик(4курс-2001, 5курс-2001), участь в роботі студентської звітної конференції.

  Структура дипломної роботи

  Дипломна робота складається із вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаної літератури.

  У вступі відображено актуальність, мету та завдання дослідження.

  Перший розділ “Предмет і теоретичні основи дослідженя” розбитий на два параграфи. В першому параграфі “Стан проблем розв’язуваня задач у школі” вказується з якими проблемами учні стикаються при розв’язуванні задач.

  В другому параграфі розкривається методика розв’язування задач різними авторами.

  В другому розділі “Сучасні підходи до розв’язування задач” вказується на особливості розв’язування зада при вивченні розділів “Кінематика” у 9 класі, та розділу “Електрика” у 8класі. Тут описуються методи підбору задач на уроки фізики.

  В третьому розділі описано результати педагогічного експерименту.

  1. Предмет і теоретичні основи дослідження.

  1.1. Стан проблем розв’язування задач у школі.

  Процес розв’язування задач служить одним із засобів оволодіння системою наукових знань по тому чи іншому предмету. Особливу велика його роль при вивченні фізики, де задачі виступають дійовими засобами формування фізичних знань і навчальних вмінь. В процесі розв’язування задач учні оволодівають методами дослідження різних явищ природи, знайомляться з новими ідеями і поглядами, з відкриттям вітчизняних вчених. Систематичне розв’язування задач розвиває мислення в учнів, сприяє їх підготовці до раціоналізаторства і творчих пошуків, виховує наполегливість, волю і являється добрим засобом контролю за знаннями учнів, вміннями і навиками.[37]

  Вміння застосовувати знання на практиці – доказ їх усвідомлення. Однак лише навіть у випадку доброго засвоєння учнями матеріалу вони деколи не можуть застосовувати свої знання на практиці, цьому їх потрібно вчити, причому при розв’язуванні фізичних задач зробити це можна особливо ефективно.

  Розвязуванню навчальних фізичних задач традиційно належить значна роль у структурі змісту шкільної освіти, фізичної освіти. Рівень оволодіння учнями навчальним матеріалам суттєво залежить від розвитку їхніх умінь розв’язувати змістовні задачі, які в сучасних умовах стають не лише ілюстрацією практичного застосування розглядуваного фізичного знання, а й сприяють розвитку мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, ознайомлюють їх з методами наукового дослідження .[2]

  Навчити учня розв’язувати фізичні задачі одна із самих складних педагогічних проблем. Тому дуже важливо яку методику навчання використовує вчитель: ту яка навчає учнів розв’язувати задачі загальним методом чи ту де кожна окрема задача розв’язується своїм методом. .[37]

  Як показала практика, багато учнів не вміють розв’язувати задачі. Вони не застосовують методів розв’язування задач. Вони не вміють усвідомлювати задачну ситуацію, аналізувати умови задачі, находити основні закономірності, які необхідні для розв’язку задачі.

  Труднощі розв’язку задач визначаються відношенням учня до алгоритму розв’язку задач даного типу. Якщо алгоритм рішення відомий, як, наприклад, алгоритм рішення задач на закони динаміки в фізиці, алгоритм Евкліда в математиці, то задача розв’язується порівняно легко. Якщо ж алгоритм розв’язку задачі невідомий, розв’язання задачі потребує проявлення великої самостійності, творчих пошуків, великих напружень розумових зусиль. .[37]

  Це значною мірою пов’язано з незнанням основних формул і рівнянь тих чи інших законів фізики. Під час розв’язування задач такі учні намагаються відшукати в довіднику чи підручнику готову формулу, підставивши в яку числові дані, отримати відповідь. Інші ж не знають навіть що потрібно шукати в підручнику, тобто не здатні зіставити умову задачі з тим чи іншим законом або означенням. Перше, що запитують учні, це якою літерою позначається шукана величина, і лише отримавши відповідь, намагаються знайти відповідну формулу. Що ж до складніших задач, які вимагають застосування кількох законів або формул з різних розділів фізики, то їх можуть розв’язувати лише поодинокі учні. Все це свідчить про відсутність знань або їх недостатню повноту і глибину, слабку базу основних логічних операцій(аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація тощо). Все це значною мірою зумовлене низьким рівнем мотивації й пізнавальної активності учнів під час вивчення фізики. Очевидно, назріла необхідність суттєвого удосконалення методик викладання, модернізації форм і прийомів роботи шкільних учителів .[6]

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Such Pidhody Do Rozv Z Z Fiz (523.5 KiB, Завантажень: 12)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.6MB | MySQL:26 | 0,347sec