Дипломна робота на тему: «СПОРТИВНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА ВІДБІР ДІВЧАТОК ДЛЯ ЗАНЯТЬ БОРОТЬБОЮ ДЗЮДО В ДЮСШ»

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………………….4

Розділ І. Специфічні особливості змагальної діяльності у

спортивній боротьбі……………………………………………………………………..6

1.1. Загальна характеристика змагальної діяльності у спортивній боротьбі………6

1.2. Специфічні особливості змагальної діяльності у дзюдо…………………………….7

1.3. Найважливіші особливості морфологічних характеристик у дівчат,

які займаються дзюдо…………………………………………………………………..8

1.4. Найважливіші функціональні характеристики розвитку

фізичних якостей………………………………………………………………………..16

1.5. Особливості адаптації жіночого організму до напруженої

фізичної (спортивної) діяльності…………………………………………………24

1.6. Критерії оцінки ефективності змагальної діяльності………………………………..26

Розділ ІІ. Теоретичні аспекти відбору школярів для занять

спортивною боротьбою………………………………………………………………28

2.1. Зміст спортивного відбору……………………………………………………………………..28

2.2. Методологічні принципи спортивного відбору………………………………………..29

2.3. Зв’язок спортивного відбору з етапами багаторічної підготовки………………30

2.4. Прогнозування спортивних досягнень у дзюдо……………………………………….39

Розділ ІІІ. Організація та методика проведення спортивного відбору……………..43

3.1. Характеристика етапів спортивного відбору……………………………………………43

3.2. Попередня підготовка дітей до відбору…………………………………………………..44

3.3. Орієнтація, агітація і пропаганда…………………………………………………………….44

3.4. Огляд школярів………………………………………………………………………………………46

3.5. Анамнез…………………………………………………………………………………………………46

Розділ IV. Тестові методи як засіб оптимізації початкового відбору

школярів для занять дзюдо в ДЮСШ…………………………………………48

4.1. Педагогічні основи спортивних тестів……………………………………………………48

4.2. Випробування на швидкість…………………………………………………………………..48

4.3. Випробування на швидкісну силу…………………………………………………………..49

4.4. Випробування на силу……………………………………………………………………………50

4.5. Випробування на витривалість……………………………………………………………….50

4.6. Випробування на спритність…………………………………………………………………..51

4.7. Організація, зміст та обговорення результатів

педагогічного експерименту……………………………………………………….51

Висновки……………………………………………………………………………………………………..54

Практичні рекомендації……………………………………………………………………………….56

Список використаної літератури…………………………………………………………………..58

Додатки

ВСТУП

Зазвичай, прихід людини в сферу спортивної діяльності починається або з вибору нею певного виду або відбору її в конкретний вид спорту. І тільки після цього розпочинається процес цілеспрямованих навчально-тренувальних занять. Надзвичайно важливо, щоб цей перший крок був вдалим. Отже, завдання спортивного педагога – знайти для учня такий вид спортивної діяльності, який відповідав би його обдарованості.

На жаль, в наш час у спортивній практиці ще не сформувалася чітка система відбору учнів для занять в ДЮСШ.

Відсутність об’єктивних критеріїв відбору часто змушує тренерів ДЮСШ звертатися до інтуїції (власного досвіду.), що у наслідку приводить до розчарування дітей, втрати віри в свої сили, здібності.

Актуальність. Проблема відбору дівчат для занять спортивною боротьбою в ДЮСШ у наш час набуває все більшої актуальності. Сучасний борець повинен на високому рівні володіти всім арсеналом технічних прийомів., бути всебічно Фізично і психічно підготовленим для досягнення перемоги над конкретним суперником, досягнення поставленої мети.

Актуальність питання відбору очевидна, разом з тим, аналіз літературних джерел, результатів досліджень, що проводилися раніше, бесід з тренерами ДЮСШ і провідними спортсменами, вивчення документів планування і обліку навчально-тренувальних занять вказує на те, що питанням відбору приділяється увага в недостатній мірі.

Вибір школярем виду спорту шляхом “спроб і помилок”, хоч і приводить до успіху, б цілому – мало ефективний і в наслідку спричиняє до плинності в ДЮСШ, що негативно впливає на ефективність навчально-тренувальних занять.

Мета дослідження – узагальнити накопичений досвід орієнтації і відбору дівчат для занять дзюдо в ДЮСШ.

Гіпотеза дослідження. Вдосконалення організації системи відбору покликане сприяти оптимізації визначення перспективи спортивної майстерності дівчат, що займаються спортивною боротьбою.

Завдання дослідження. Дослідити змагальну діяльність борців і визначити фактори, які обумовлюють її ефективність.

Методи дослідження. Вивчення літературних джерел і документації відбору; теоретичний аналіз і синтез, педагогічний експеримент; бесіди, методи математико-статистичної обробки експериментальних даних .

Наукова новизна. В даній роботі зроблена спроба шляхом аналізу літературних джерел, бесід з видатними спортсменами (членами збірної команди України), тренерами ДЮСШ узагальнити накопичений досвід орієнтації і відбору учнів в ДЮСШ на основі комплексного підходу і з врахуванням багатьох факторів.

Практичне значення дипломної роботи полягає в тому, що зроблені практичні рекомендації дозволять оптимізувати процес орієнтації і відбору школярів для навчально-тренувальних занять зі спортивної боротьби., сприятимуть зниженню плинності, розвитку спортивних інтересів і мотивів.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури і додатків.

Розділ 1. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СПОРТИВНІЙ БОРОТЬБІ

1.1. Загальна характеристика змагальної діяльності у спортивній боротьбі

У широкому розумінні поняття “спорт” охоплює власне змагальну діяльність, спеціальну підготовку до неї, а також специфічні між-людські відносини та корми поведінки, які склалися на основі цієї діяльності (Л.П.Матвєєв, 1991. С.427).

Спортивні змагання – це суть спорту. Змагальна діяльність спрямована на демонстрацію досягнень в ній. Вона є уніфікованим способом виявлення, порівняння та об’єктивізованої оцінки певних людських можливостей: сил, здібностей., умінь майстерно використовувати їх для досягнення змагальної мети. У своєму сучасному вигляді така діяльність характеризується чітко вираженими ознаками, в тому числі уніфікацією складу дій. умов їх виконання та способів оцінки досягнень, правилами (Л.П.Матвєєв, 1991. С.426).

Змагання в спортивній діяльності є “полігоном” виявлення фізичних, техніко-тактичних та психологічних можливостей резервів спортсмена. Змагання – це осердя, в якому інтегруються всі компоненти підготовки спортсменів та набувається необхідний досвід участі в них

Ріст популярності спортивної боротьби у всьому світі не випадковий: вона є прекрасним засобом всебічного фізичного розвитку людини і прикладної підготовки.

Постійне напруження, викликане опором суперника, відбивання захватів і подолання ваги суперника, ситуації, що миттєво змінюються, а також технічні і тактичні дії суперника вимагають від спортсмена великих фізичних і нервових зусиль. Це сприяє розвитку сили, витривалості, швидкості реакції, кмітливості, винахідливості, підвищує функціональні можливості організму, виховує силу волі, рішучість. Борці прекрасно бігають, стрибають, плавають, піднімають велику вагу, виконують акробатичні вправи. Отже, спортивна боротьба є прекрасним засобом всебічного фізичного розвитку, виховання моральних та вольових якостей підростаючого покоління.

1.2. Специфічні особливості змагальної діяльності у дзюдо

Змагання з дзюдо проводяться на майданчику розміром 14х14м (мінімальний розмір.) і 16х16 (максимальний розмір.). Майданчик повинен бути вкритий татамі чи подібним матеріалом (зазвичай зеленого кольору).

Майданчик для змагань поділяється на дві зони. Смуга, що розділяє ці зони, зветься зоною небезпеки і має червоний колір. Боротьба під час поєдинку здійснюється в робочій зоні не менше, ніж 9х9м і не більше, ніж 10х10м).

Будь які дії, що проводяться за межами цієї зони, не оцінюються. Поєдинок розпочинається після того, коли суперники стали в центрі робочої зони, виконали поклін з кроком назустріч один одному привітання і тільки після цього суддя подає команду “ХАДЖИМЕ” (початок поєдинку.).

Поєдинок триває 5 хв чистого часу. Достроково поєдинок закінчується при умові, коли:

а)    один із спортсменів виконав технічно правильно кидок суперника;

б)    утримував суперника упродовж 30с;

з) виконав больовий прийом, який змусив суперника до здачі (“ИППОН” – чиста перемога).

У випадку., якщо жоден з борців не має оцінок з технічних дій, перемогу визначають судді («ХАНТЕЙ»).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Sport Orijent Ta Vidbir Divch (565.5 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 23.95MB | MySQL:26 | 0,511sec