Дипломна робота на тему: «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Зміст

Вступ    4

І. Особливості розвитку творчості у дітей з нормальним та недорозвиненим інтелектом.    7

1.1.    Творча діяльність, як психологічна категорія.    7

1.2. Чинники розвитку творчої діяльності.    12

1.3. Причини недорозвитку творчих здібностей у розумово відсталих школярів.    20

ІІ. Шляхи актуалізації творчих можливостей у розумово відсталих молодших школярів.    30

2.1. Організація формуючого експерименту, спрямованого на розвиток творчості.    30

2.2. Особливості динаміки корекційної роботи, спрямованої на розвиток творчих здібностей і оцінка її ефективності.    35

Висновки    42

Додатки.    44

Список використаних літературних джерел    63

Вступ

На сучасному етапі розвитку освіти України спостерігаються тенденції до її гуманізації. І перед школою постає важливе завдання: домогтися, щоб кожного з учнів виростити не тільки свідомим членом суспільства, не тільки здоровою і сильною людиною, а й ініціативним, мислячим працівником, здатним творчо підходити до будь-якої справи.

Одним з найважливіших завдань розвитку освіти є завдання успішної адаптації людини в суспільстві,прояв її як особистості. І саме успішність цієї адаптації залежатиме не стільки від знань, вмінь, навичок, розвитку, скільки від особистісного розвитку і здатності бути гнучкими в розвязанні самих різних життєвих проблем.

    Значне місце в особистісному розвитку та здатності бути гнучким має розвиток творчих здібностей. Якщо розвитку цих здібностей дітям із загальноосвітніх шкіл приділяється належна увага, то щодо розумово відсталих дітей вважають, що вони не здатні до цього. Але з одного боку творчість залежить не лише від інтелектуального рівня, а й від особистісних якостей, від потреб індивіда. На нашу думку, якщо посприяти створенню творчих здібностей, то й у розумово відсталих дітей теж можна розвинути ці нахили особистості. Звичайно, ці можливості будуть обмежені, але це не означає, що вони взагалі не здатні до творчості.

Зокрема, творча діяльність розумово відсталих вивчались такими авторами: Л.С. Виготським, О.Р. Лурією, М.С. Певзнер, В. І. Лубовським, В.Г. Петровою, Н.М. Стадненко, М. Н. Нудельман, Ж.І. Шиф, В.П.Єрмаков, С.К. Сиволапов… Творчістю нормальних дітей займались В.А. Романець, Б.П.Нікітін, К.С.Станіславський, М.О.Бердяєв, С.А.Ігумнов, А.С.Співаковська. Р.В.Овчарова… Серед зарубіжних психологів, що працювали над цією темою були: Ж.Ефель, Б.Гізелін, З.Фрейд, К.Юнг, Е.Генчинсон, Г.Гельмгольц, П.Вайнцваг, А.Гуральський, Е.Фромм, Дж. Сміт, Дж.Гауен, М.Волах, Н.Коган та ін.

Так, зокрема французький дослідник Ж.Ефель тлумачить творчість як здатність утворювати нові комбінації для вирішення складних проблем [29]. За Л.С.Виготським творчість є глибокою необхідністю нашої психіки в смислі сублімування деяких нижчих видів енергії [9]. Таким чином, метою нашого дослідження є визначення умов за яких розумово відстала дитина зможе розкрити свій творчий потенціал.

Обєктом дослідження виступають умови творчої діяльності розумово відсталої дитини;

Предметом дослідження є можливості використання ігрових методів психокорекції, психогімнастики і казкотерапії для стимуляції творчої діяльності розумово відсталих дітей.

Гіпотеза дослідження – використання спеціальних методів психокорекції, спрямованих на знання емоційної напруги, скутості, комплексу неповноцінності. Які підвищують творчі можливості дітей-олігофренів.

Завдання
дослідження
:

 • аналіз психолого-педагогічної наукової літератури щодо змісту і структури творчої діяльності та умов її розвитку у дитини;
 • діагностика розвитку творчих здібностей розумово відсталих дітей;
 • розробити і реалізувати програму корекційної роботи, спрямовану на створення умов реалізації творчих здібностей учнів допоміжної школи;
 • оцінити ефективність корекційних занять, спрямованих на розвиток творчих здібностей розумово відсталих дітей.

  З метою діагностики в роботі використовувались такі методики: «Складання речень», «Чорнильні плями».

  Корекційні методи: психогімнастика, психомалюнок, ігрова терапія, казкотерапія, ігри та завдання творчого характеру.

  Наукова новизна роботи полягає в виявленні особливостей творчої діяльності розумово відсталих дітей і визначення умов від яких залежить розвиток творчої діяльності в учнів допоміжної школи.

  Теоретичне значення: розроблена програма і зміст корекційних занять можуть бути використані в роботі психолога допоміжної школи для особистісного розвитку розумово відсталих молодших школярів.

  Дослідження проводилися в умовах Львівської спеціальної школи-інтернату № 102 протягом 2001-2002 року. В ньому брали участь 10 учнів молодшого шкільного віку 2-3 класу з діагнозом «олігофренія в ступені дебільності».

  Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, двох таблиць, списку літератури, що нараховує 49 назв, додатків. Робота викладена на 68 сторінках.

  І. Особливості розвитку творчості у дітей з нормальним та недорозвиненим інтелектом.

 1. Творча діяльність, як психологічна категорія.

З-поміж проблем філософських та психологічних в усі віки вирізняли такі, що заслуговують на статус вершинних, еталонних, взірцевих. Це проблеми, науковий та буттєвий потенціал яких охоплює та пронизує всі рівні існування сутнього: від найбуденніших і детальних до найвеличніших і всезагальних. Проблема творчості, проблема людини як творчого сходження до власного «Я»-безумовно серед них.

    У кожного, – пише Виготський, хто придивляється до дитячої творчості, саме собою виникає питання, який смисл цієї творчості. Смисл і значення цієї творчості тільки в тому, що вона дає змогу дитині здійснити той крутий перелом у розвитку творчої уяви, який дає нове спрямування її фантазії, що залишається на все життя [8].

    Як у вітчизняній, так і зарубіжній психології досліджується творча діяльність, її механізми, фактори, умови розвитку творчих здібностей. Тематика творчості знаходить своє виявлення, опис у численних наукових працях, статтях. Зокрема, відомі такі дослідники як Л.С.Виготський, О.Р.Лурія, Б.Н.Нікітін, І.Павлов, Д.І Менделєєв, С.Л.Рубінштейн, М.І.Чистякова, З.Фрейд, К.Юнг, Г.Волесс, А.Пуанкаре, П.Енгельмаєр, В.Штерн та інші.

    Так, П.В.Вайнцвайг говорить про творчість як «найвищу із людських функцій, яка ґрунтується на свободі волі і уявлення [6].

    Для В.А.Роменця, як і для А.Арнаудова, творчість – це боротьба з усім хворобливим, творчість – це прояснення і душевне очищення, катарсис [29].

    Важливу роль у творчій діяльності відіграє суспільство, яке створює певні обєктивні умови для проявів творчості особистості, яка здатна до творчого перетворення світу. Саме на особистісному рівні формуються і реалізуються дійсні людські можливості, з яких у кінцевому підсумку складаються можливості суспільства.

    Творчість людини – від підліткового віку до шедеврів зрілого генія – це вияв духовних можливостей особистості, демонстрація безмежних людських якостей [29].

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozvytok Tvorch Zdibn (435.5 KiB, Завантажень: 12)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.61MB | MySQL:26 | 0,322sec