Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

Зміст

Вступ    3

Розділ І. Психолого-фізіологічні основи розробки і використання опорного конспекту у навчанні фізики.    5

1.1. Дидактичні передумови оптимізації навчального процесу    5

1.2.Основні теорії рівневого підходу в психолого-педагогічній літературі    11

1.3. Дидактична роль опорного конспекту в навчанні учнів    26

1.4 Узагальнення і систематизація – надійний резерв підвищення ефективності навчання    32

Розділ ІІ. Методичні та технологічні аспекти впровадження у навчанні фізики опорного конспекту еталонного характеру.    40

2.1. Роль і значення наукового світогляду та міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики    40

2.2. Еталонні вимірники якості знань як критерії узагальнення і систематизації знань учнів з фізики    46

2.3. Методика розробки і використання опорного конспекту еталонного характеру з теми: “Електричне поле”.    53

Розділ ІІІ.
Методика проведення педагогічного експерименту.    63

Висновки    71

Література    73

 

Вступ

Актуальність досліджень: характерною рисою розвитку сучасної методичної науки є широке впровадження в практику навчання педагогічних технологій, орієнтиром яких є особистість учня, його пізнавальні можливості, що активно включені в навчальний процес. При цьому технологія навчання розглядається, як системний метод організації навчання, спрямований на побудову і реалізацію навчально-виховного процесу на основі узагальнюючого підходу і інтенсифікації навчання з досягненням прогнозованого результату. Така трансформаційна логіка сучасної дидактики пов’язана з використанням принципів системності і систематизації в процесі пізнання (однаково, індивідуального чи соціального), що і є ключовим моментом, який закріплює в свідомості тих, хто навчається розуміння навчального матеріалу у проекції на наукову картину світу. Звичайно, центральною ланкою, навколо якої будується вся система методів технології навчання є учень з його специфічною діяльністю – навчанням. Але дедалі більшої на І-й погляд набувають процеси пов’язані із співвіднесенням здобутків учня із вимогами до знань як результатів навчання. І хоч критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти досить повно відтворюють спектр вимог у проекції на оцінку здобутків того, хто навчається, механізми приведення знань учнів у відповідність із певним рівнем залишаються не розкритими. Між тим, введення у якості мети навчання еталонних вимірників якості знань, створює передумови для об’єктивної оцінки набутих знань та розвитку творчих здібностей учнів.

Об’єкт дослідження: процес пізнавальної діяльності учнів у навчанні фізики.

Предмет дослідження: опорний конспект еталонного характеру як засіб узагальнення і систематизації навчального матеріалу.

Мета дослідження: створити методику складання опорного конспекту еталонного характеру, як засобу узагальнення і систематизації навчально-пізнавальної діяльності.


Робоча гіпотеза: якщо опорний конспект будувати, враховуючи еталонні вимірники якості знань, то у вчителя з’являється можливість чіткого орієнтування учня на фіксовані результати навчання, а для учня, в свою чергу, – можливість самоконтролю.

Завдання дослідження.

  • проаналізувати сучасний стан проблеми узагальнення і систематизації на уроках фізики.
  • розробити технологію складання опорного конспекту еталонного характеру, як засобу узагальнення і систематизації навчального матеріалу.
  • експериментально дослідити ефективність і результативність розробленої технології.

Наукова новизна: полягає в новому підході до розроблення опорного конспекту. В своїй роботі ми спираємось на еталони якості знань, що дає можливість проектувати результати цієї діяльності на оптимальному рівні.

Особистий внесок автора: полягає в створенні опорних конспектів з використанням еталонів якості знань.

Апробація дослідження: здійснювалась шляхом виступів на семінарських та практичних заняттях з методики викладання фізики і звітних студентських наукових конференціях (2000р.;2001р.), під час експериментального впровадження розроблених опорних конспектів еталонного характеру в 10 класі при проведенні уроків в “Понінківській НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, гімназія”(2002р.). Наші дослідження показали, що розроблена методика є досить ефективною і дієвою при узагальненні і систематизації навчального матеріалу з фізики.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vyk Opornogo Konspektu U Navch Fizyky (621.5 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
завантаження...
WordPress: 23.75MB | MySQL:26 | 0,588sec