Дипломна робота на тему: «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Зміст

Вступ——————————————————————————–3

Розділ І. Сутність податкової системи

  1. Податки, як інструмент макроекономічного регулювання———6
  2. Види податків—————————————————————-15
  3. Роль податкової системи в економічному розвиткові країни——22

Розділ ІІ. Сучасна податкова система України

2.1 Становлення податкової системи в Україні—————————-34

2.2 Специфіка оподаткування в трансформаційній економіці———-48

Розділ ІІІ. Методика викладання теми «Податкова система України» в

школі

3.1 Теоретичні основи організації учнів на уроках економіки———-59

3.2 Методичне забезпечення економіки та діагностики навчальних

досягнень—————————————————————————62

3.3 Практична робота по розвитку економічного мислення учнів—–70

Висновки—————————————————————————72

Список використаних джерел————————————————–74

Додатки

Вступ

Актуалізація. Податкова система держави – це надзвичайно складне і багатогранне явище, яке формується під дією і об’єктивних, і суб’єктивних факторів. Об’єктивне підґрунтя податкової системи пов’язане із об’єктивним характером існування власне самих податків як економічної категорії. Суб’єктивність податкової системи – у тому, що вона виступає похідним елементом і проявом на практиці податкової політики, яка проводиться в тій чи іншій державі і формується відповідними державними структурами через податкове право і податкове законодавство.

При переході до суто ринкової економіки у державі змінюються як система оподаткування, так і методи розрахунків та сплати податків, а відповідно – і порядок їх адміністрування. Економічні відносини, пов’язані з податками, тією чи іншою мірою зачіпають все населення країни, тому теоретичні і практичні аспекти побудови податкової системи цікавлять не лише спеціалістів (економістів, юристів, керівників всіх рівнів, підприємців тощо), а й усіх громадян країни.

Проблему реформування податкової системи України у своїх працях досліджували вітчизняні фахівці права, зокрема П. Гепа, В. Федосова, В. Федоров, В. Опарін, Ю. Козак, Т. Савченко, А. Ластовецький та ін. Однак науково-теоретичне розроблення шляхів вирішення колізій у податковій системі України потребує подальшого опрацювання.

Податки є важливою ланкою економічних відносин будь-якої держави. Україна вже 14 років існує, як незалежна держава, але єдиного нормативного акта, який би регулював правовідносини у сфері оподаткування немає. Стало очевидним, що без прийняття Податкового кодексу економіка держави приречена на нестабільність. На даний час прикладом концепції реформування податкової системи є концепція, що розроблялася в контексті проведення загальнонаціонального зібрання «Сучасна податкова політика: від тиску до заохочення», проведеного в рамках третього форуму «Влада і бізнес – партнери», який відбувся 8 вересня 2005 року, і є предметом обговорення широкого підприємницького та експертного загалу.

Однак зазначений проект головним чином має інформаційний характер і не базується на програмному, детальному, підтвердженому реальними показниками аналізі проблем, які є найбільш актуальними для чинної податкової системи України. Тому я і обрала досліджувати саме податкову систему.

Мета дипломної роботи: теоретично обґрунтувати та проаналізувати сучасний стан чинної податкової системи, виявити головні ознаки згубності діючої системи оподаткування, побудувати стратегію реформування податкової системи та передбачити очікуванні наслідки від реформування; обґрунтувати методику викладання даної теми в школі.

Завдання дипломної роботи:

  1. Розглянути економічну та методичну літературу по даній темі.
  2. Розкрити суть поняття «податкової системи».
  3. Дослідити сучасний стан податкової системи.
  4. Визначити найбільш ефективні методи та прийоми формування економічного мислення на уроках економіки.

Об’єкт дипломної роботи: процес уявлень про природу податку під впливом розвитку вчення про державу.

Предмет дипломної роботи: податок, види податку, система оподаткування.

Методи: вивчення економічного досвіду, дослідження, спостереження, експеримент.

Значення роботи полягає в тому, що на основі зібраного матеріалу та його аналізі ми ще раз маємо наявні факти, що стимулюють нас до змін.

1 розділ.

Сутність податкової системи

  1. Податки, як інструмент макроекономічного регулювання.

Податок – універсальна вихідна категорія, яка виражає основні суттєві риси і властивості фінансів у будь-якій економічній системі ринкового типу. Не випадково в умовах функціонування ринкової економіки податкова форма в системі фінансових відносин стає провідною. Аналіз податків як вихідної категорії, в якій проглядаються основні суттєві риси і властивості фінансів, дає правильний орієнтир для розгляду різних фінансових понять і категорій відповідно до розвитку економічного процесу [29].

У світовій фінансовій науці розрізняють два системних підходи до теоретико-організаційного обґрунтування проблеми фіскального вибору та трактування категорії «податок».

Перший ґрунтується на визнанні необхідної обов’язковості податків і податкових платежів. Податки як ціна суспільних благ у цій концепції одночасно розглядаються у двох аспектах – цільовому і примусовому. Цей напрям фінансової думки базується на тезі, запропонованій ще Е. Саксом, а саме: послух і примус є необхідними елементами податкової теорії. В теоретичному трактуванні примусовий характер сплати обов’язкових платежів державі в обмін на суспільні блага у фінансовій літературі називають податком за А. Пігу. Коригувальні податки, за А. Пігу, є досить ефективним і відносно простим методом централізації валового внутрішнього продукту в руках держави.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Podatkova Systema (418.0 KiB, Завантажень: 6)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 23.9MB | MySQL:26 | 0,343sec