Дипломна робота на тему: «ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ»

Зміст

Вступ——————————————————————————–3

Розділ І. Сутність податкової системи

  1. Податки, як інструмент макроекономічного регулювання———6
  2. Види податків—————————————————————-14
  3. Роль податкової політики в економічному розвиткові країни——22

Розділ ІІ. Сучасна податкова система України

2.1 Становлення податкової системи в Україні—————————-34

2.2 Специфіка оподаткування в трансформаційній економіці———-52

Розділ ІІІ. Методика викладання теми «Податкова система України» в

школі

3.1 Теоретичні основи організації учнів на уроках економіки, методичне забезпечення економіки та діагностики навчальних досягнень—————————————————————————-62

3.2 Практична робота по розвитку економічного мислення учнів—–72

Висновки—————————————————————————75

Список використаних джерел————————————————–77

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. Податкова система держави – це надзвичайно складне і багатогранне явище, яке формується під дією і об’єктивних, і суб’єктивних факторів. Об’єктивне підґрунтя податкової системи пов’язане із об’єктивним характером існування власне самих податків як економічної категорії. Суб’єктивність податкової системи – у тому, що вона виступає похідним елементом і проявом на практиці податкової політики, яка проводиться в тій чи іншій державі і формується відповідними державними структурами через податкове право і податкове законодавство.

Реалії українського сьогодення у сфері оподаткування – це внутрішня неузгодженість складових цілісної системи податкових правовідносин. Це і нестабільність правового регламентування податкових відносин, складність адміністрування податків та податкових платежів, порушення принципів економічної, соціальної справедливості та рівномірності податкового навантаження, незадовільне вирішення фіскальних завдань через перекоси як у галузевому, так і територіальному аспектах, негативний вплив політики в сфері оподаткування на стан національної економіки, низький рівень дисципліни. Сучасна практика трансформації податкової політики надає переконливі свідчення тому, що процеси наукового обґрунтування виваженої концепції реформувань продовжують підніматися безперспективним перетасовуванням видів податків або їх окремих елементів. Методологічна помилка полягає у тому, що Україна знову підійшла до необхідності реформувати податкову політику без практично розробленої відповідної доктрини держави. Непослідовність полягає у тому, що, з одного боку, декларується потреба підвищення теоретико-методологічного підґрунтя податкових реформувань, а з іншого боку здійснюються спроби прийняття податкового кодексу без розробки відповідної концепції. За такого підходу зрозумілі сумніви щодо можливостей розв’язання протиріч, які накопичилися у податковій сфері, та запобігання їх подальшому виникненню. По-перше концепція реформування податкової політики повинна чітко визначати, яким саме чином повинні відбуватися зміни. Насамперед, це стосується напрямку реформування податкової системи. Звідси перше принципове питання, яке виникає при корекції податкової стратегії у контексті нинішнього стану податкової системи: чи спроможна сучасна податкова політика досягти необхідної ефективності еволюційним шляхом, чи необхідні її докорінні перетворення? Відповідь на це запитання є вирішальною.

Сьогодні в Україні питання податкової політики належить до найгостріших як в економічному й соціальному, так і в політичному контексті. Податкова політика України поєднала в собі принципи двох податкових систем, найбільш характерних для світової практики – європейської та американської. Складність вітчизняної податкової політики визначена еклектичним поєднанням обох зазначених систем з базовою метою – забезпечення максимального рівня податкових надходжень як основної складової доходної частини бюджету.

Мета і задачі дипломної роботи. Мета роботи – розробити теоретико-організаційні та методологічні підвалини податкової системи, проаналізувати розвиток податкової політики та її дієвість і ефективність в умовах становлення ринкових відносин та розробити основні напрямки стратегії податкових реформ з одночасним окресленням вихідних принципів трансформації податкової політики в контексті забезпечення економічного зростання.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань:

– з’ясувати соціально-економічну природу податкової політики як складової інструментарію державного регулювання економіки;

– виявити принципи та критерії ефективності та дієвості податкової політики;

– з’ясувати вихідні методологічні принципи стратегії і тактики податкової політики в контексті оптимального врахування інтересів держави, платників податків та громадян, які отримають через бюджет суспільні блага.

– окреслити напрями трансформації податкової політики, як засобу сприяння економічному зростанню і змоделювати на цій основі вектори реформування податкової системи.

– знайти шлях підвищення інтересу школярів до економічних проблем суспільства.

Об’єкт дипломної роботи: формування і практика реалізації податкової системи України з притаманними їй фіскально-регулюючими механізмами впливу на соціально-економічне життя суспільства.

Предмет дипломної роботи: сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі правового регламентування, організації справляння та адміністрування податків та податкових платежів і формування на цій основі централізованих грошових фондів держави.

Методи дослідження: вивчення економічного досвіду, дослідження, спостереження, експеримент, порівняння, аналогія.

 

I розділ

Сутність податкової системи

  1. Податки, як інструмент макроекономічного регулювання.

У світовій фінансовій науці розрізняють два системних підходи до теоретико-організаційного обґрунтування проблеми фіскального вибору та трактування категорії «податок».

Перший ґрунтується на визнанні необхідної обов’язковості податків і податкових платежів. Податки як ціна суспільних благ у цій концепції одночасно розглядаються у двох аспектах – цільовому і примусовому. Цей напрям фінансової думки базується на тезі, запропонованій ще Е. Саксом, а саме: послух і примус є необхідними елементами податкової теорії. В теоретичному трактуванні примусовий характер сплати обов’язкових платежів державі в обмін на суспільні блага у фінансовій літературі називають податком за А. Пігу. Коригувальні податки, за А. Пігу, є досить ефективним і відносно простим методом централізації валового внутрішнього продукту в руках держави.

Податки в умовах переходу до ринкової економіки мають використовуватися не тільки як джерело одержання доходів бюджету, а й як важливий інструмент фінансового регулювання економіки. В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження концептуальних засад природи податку як соціально-економічної категорії.

Ґрунтовні дослідження функціонального призначення податків, вияву їх впливу на всі сфери економічного та соціального життя тісно пов’язані з іменами видатних фінансистів минулих століть і сучасності: найперше, представників італійської (Маффео Панте-леоні, Уго Мадзоліні, Джованні Монтемартіні, Енріко Бароне, Франческо Нітті) та шведської шкіл фінансової науки (Кнут Вік-сель, Ерік Ліндаль), а також видатних теоретиків оподаткування Адольфа Вагнера (Німеччина), І. М. Озерова, Й. М Кулішера, М. І. Тургенєва (Росія), Джона М. Кейнса (Великобританія), лауреатів Нобелівської премії Поля Самуельсона і Джеймса Б’юкенена, їхніх менш титулованих, але всесвітньо відомих співвітчизників Річарда Масгрейва й Артура Лаффера (США) та ін. Їхній науковий доробок заклав концептуальні основи і став провісником сучасної фіскальної теорії. До вітчизняних науковців слід віднести В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського, В. Гейця, А. Даниленка, В. Суторміну, В. Федосова, П. Мельника, С. Юрія.

Перехід від марксисько-ленінських догматичних постулатів до науково об’єктивних основ пізнання фінансової науки дає змогу ученим-економістам по-новому розглядати теоретичні засади функціонування податків та формування категорії “податок”. Економічна сутність податків знайшла відповідне відображення у їх визначеннях (табл. 1.1).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Podatk Syst Ukr (512.0 KiB, Завантажень: 20)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 24.03MB | MySQL:26 | 0,342sec