Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ»

Зміст

Вступ    3

Розділ І. Психолого-педагогічні основи використання нестандартних уроків у навчальному процесі    8

1.1. Урок – основна форма організації навчання математики у початкових класах    8

1.2. Психолого-педагогічні особливості організації та проведення нестандартних уроків у початкових класах    14

Розділ ІІ. Методика проведення нестандартних уроків при вивченні початкового курсу математики    27

2.1. Методика проведення уроків-казок з математики    27

2.2. Використання уроків-подорожей при вивченні математики у початкових класах    38

2.3. Уроки-змагання під час вивчення математики у 1-4 класах    63

2.4. Уроки-дослідження при вивченні початкового курсу математики    83

2.5. Експериментальна перевірка впливу нестандартних уроків на якість знань учнів з математики та обробка одержаних результатів    100

Висновки    107

Список використаної літератури    110

Додатки    114

Вступ

Школа – один із найефективніших факторів прискорення соціально-економічного розвитку суспільства. Тому загальноосвітня школа шукає найбільш результативні методи та форми навчання і виховання учнів. Особливо гостро ця проблема стоїть перед початковою школою, так як за новою структурою освіти навчання дітей здійснюється з шести років. Щоб правильно організувати навчально-виховний процес, потрібно добре знати вікові особливості шестирічних дітей.

Початок шкільного життя – це початок особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини значного розумового напруження і великої фізичної витривалості. Для першого етапу шкільного життя характерно те, що дитина підкоряється новим вимогам, які регулюють її поведінку в класі та дома, а також починає цікавитися змістом навчальних предметів.

Одним із основних навчальних предметів у загальноосвітній школі є математика.

Шкільний курс математики має великі освітні, виховні та розвивальні можливості завдяки своїй логічності та цілісності. Засвоєння її потребує розумового напруження учнів, високого ступеня абстрагування й узагальнення.

Головне завдання вчителя – “створити” справжню людину, яка б прагнула до знань, до пізнання всього світу. А це можливо тільки тоді, коли вчитель правильно спрямує навчання учня, коли учень буде з ентузіазмом та захопленням долати перешкоди на своєму шляху у вигляді прикладів, задач, цікавих завдань. В учня повинна “загорітись” іскра – інтерес до навчання, до самовдосконалення, до реалізації в майбутньому.

Удосконалення навчально-виховного процесу потребує підвищення якості уроку, пошуку ефективних форм і методів роботи. Від якості кожного уроку, системи уроків з теми та всього курсу в цілому залежить успіх навчання.

Активізація розумової діяльності школярів – складне й відповідальне завдання. Щоб успішно його виконувати, учитель має постійно вдосконалювати відомі методи роботи, шукати нові шляхи, які б сприяли глибокому засвоєнню матеріалу. Особливо це стосується математики.

Основною формою організації навчання математики у початкових класах є урок. Від ефективності і якості проведення уроку залежать знання і вміння учнів.

Зацікавити учнів математикою, показати її могутність і красу, примусити полюбити її – завдання кожного вчителя початкових класів.

Досвідчені вчителі створюють на кожному уроці позитивний емоційний фон, настрій, який полегшує сприймання будь-якого матеріалу.

Уміння бачити цікаве й дивуватися приносить дітям радість, породжує творчі поривання, розвиває уяву, що особливо важливо на уроках математики. Таке вміння потрібно виховувати і розвивати в учнів систематично як на уроках, так і в позакласній роботі з математики.

Традиційна методика навчання математики спрямована здебільшого на розвиток пам’яті учнів, а не творчого компонента їхнього мислення. Їй відповідає й нині існуюча система оцінювання, що має на меті перевірку рівня засвоєння знань і вміння застосовувати їх у відомій ситуації. Як наслідок, багато дітей ростуть пасивними, не виявляють допитливості, самостійності у пошуках способів виконання завдань. Про необхідність докорінних змін у навчанні, які б забезпечили розвиток творчої особистості, вже говорено-переговорено. Однак, на наш погляд, відчутних зрушень щодо цього в більшості шкіл ще не сталося. Деякі вчителі й досі навіть не знають, з чого починати. Тим часом один із шляхів уже добре відомий – це впровадження системи нестандартних завдань і уроків.

Нестандартний урок – передусім творчість, самобутність, навіть мистецтво педагога, вчителя-майстра, який застосовує власні нетрадиційні форми роботи з дітьми, використовує індивідуальні, часто саморобні (і тим найбільш корисні для учнів) дидактичні матеріали, дедалі більше урізноманітнюючи й удосконалюючи їх. Для таких уроків характерною є інформаційно-пізнавальна система навчання, самостійне оволодіння знаннями, пошук нових методів і прийомів, розкриття внутрішньої сутності явищ через гру, лекцію, диспути та інші.

Нестандартний урок максимально стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу школярів. Навчання спрямоване на розвиток, підвищення якості знань, формування працьовитості, потрібних у житті навичок та вмінь. Велике значення має емоційна сфера дитини, розвиток її природних здібностей та удосконалення уже сформованих умінь і навичок.

Питаннями використання і методикою проведення нестандартних уроків у початкових класах займаються багато методистів та творчих вчителів початкових класів. Особливу увагу їм приділяють такі вчені-методисти, як Савченко О.Я., Байбара Т.І., Шпак В.І., Вакарчук Н.О., Варзацька Л.М., Гусак Т.І., Кузьменко О.В., Тарасенко Г.І., Корчевська О., Кордуба Н., Лухтай Л.К., Митник О., Пастушенко Н., Самовал П.І., Тименко В.П., Фінько Г.М.

Нестандартним вважається урок, який відрізняється від відомих типів уроків своєю структурою або формою проведення. До таких уроків належать: уроки-подорожі, уроки-мандрівки, уроки-змагання, уроки-аукціони, урок-гра “Що? Де? Коли?” або “,Брейн-ринг”, уроки-естафети, уроки-“КВК” та інші. В педагогічній літературі та практиці роботи вчителів ще мало приділено уваги методиці проведення таких уроків та їх впливові на розумовий розвиток учнів. Тому для нашого дослідження ми і обрали тему “Особливості проведення нестандартних уроків з математики у початкових класах”.

Об’єкт дослідження – процес навчання учнів математики у початкових класах.

Предмет дослідження – вплив нестандартних уроків з математики на розвиток пізнавальної самостійності, творчої активності та логічного мислення учнів початкових класів.

Мета дослідження – вивчення питання організації методики проведення нестандартних уроків з математики та розкриття впливу таких уроків на вироблення вмінь творчо працювати, активно навчатися.

Поставлена мета конкретизувалась такими завданнями:

– вивчити стан теорії та практики організації нестандартних уроків з математики;

– визначити найбільш ефективні шляхи роботи з дітьми та розробити нестандартні уроки для успішного засвоєння учнями курсу математики;

– вивчити та узагальнити передовий досвід вчителів початкових класів з питань проведення нестандартних уроків з математики;

– експериментально перевірити ефективність використання нестандартних уроків для підвищення якості знань учнів, розвитку їх розумових здібностей.

Під час проведення дослідження ми виходили з такої гіпотези: якщо поряд з традиційними типами уроків проводити систематично і нестандартні уроки при вивченні кожної теми з математики, то це підвищить навчальну активність учнів на уроках, розвиватиме їх розумові здібності, сприятиме свідомому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу, а також прививатиме любов учнів до математики.

Методологічною основою дослідження є положення теорії пізнання, відповідно до якої пізнання (навчання) виступає активною відображальною і творчою формою діяльності людини.

Джерела дослідження – література з питань педагогіки, психології, вікової фізіології, теорії та методики навчання математики, шкільні програми, підручники, методичні та наочні посібники.

Для розв’язання поставлених завдань і перевірки кінцевих результатів були використані теоретичні та емпіричні методи дослідження:

– вивчення та аналіз педагогічної, методичної й психологічної літератури;

– педагогічні спостереження, бесіди, вивчення та узагальнення передового досвіду учителів;

– педагогічний експеримент та узагальнення його результатів.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому обґрунтовано і розкрито методику проведення нестандартних уроків з математики у початкових класах та показано вплив такої форми навчання на вироблення творчих здібностей школярів.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Osoblyv Prov Nestand Urokiv (7.8 MiB, Завантажень: 23)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
завантаження...
WordPress: 23.96MB | MySQL:26 | 0,349sec