Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ КОНТАМІНАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

Зміст

Стор.

Вступ ………………………………………………………………………………. 3

Розділ 1. Суперечність єдності форми та змісту фразеологізмів – основа

їх реформувань в мовному функціонуванні..………………………… 8

 1. Статус фразеологічної контамінації в системі фразотвору

  німецької мови..…………………………………………………………. 8

  1. Розмежування фразеологічної контамінації та

суміжних лінгвістичних явищ………………………………………… 13

 1. Проблеми ідентифікації контамінованих фразеологічних

  одиниць………………………………………………………………… 16

  Розділ 2. Специфіка формально-змістових змін вихідних

  фразеологізмів в актах контамінаційного фразотвору…………….. 23

  2.1. Структурні моделі та механізми контамінаційного

  фразотвору……………………………………………………………… 23

  2.2. Семантичні моделі контамінаційного фразотвору.………………….. 27

  2.3. Модифікації вихідних фразеологізмів на лексичному,

  синтаксичному, морфологічному та словотворчому рівнях…………… 35

  Розділ 3. Екстра- та інтралінгвістичні причини утворення та

  розвитку контамінованих фразеологічних одиниць німецької

  мови.….……………………………………………………………………. 41

  3.1. Особливості контамінованих фразеологічних оказіоналізмів

  усного походження………………………………………………………. 41

  3.2. Особливості контамінованих фразеологічних оказіоналізмів

  писемного походження………………………………….…….………. 45

  3.3. Специфіка узуальних контамінованих фразеологічних одиниць…… 51

  Висновки…………………………………………………………………..…… . 59

  Список використаних джерел……………………………………………………… 63

  Додаток А. Цитовані
  художні твори…………. …………………….………. 68

  Вступ

  Мова – це «відкрита динамічна система» [9, 235], яка «безперервно розвивається, удосконалюється, маючи своє минуле, теперішнє та майбутнє» [9, 37].

  Оцінюючи напрям наукових досліджень у сфері фразеології, слід відмітити, що еволюційні процеси у фразеологічному фонді тривалий час знаходились поза полем зору вчених [38, 179], і лише нечисленні дослідження 60-70-х рр. минулого століття, присвячені аналізу шляхів виникнення та розвитку фразеологічних одиниць (І.І. Чернишева; І.В. Абрамєц; А.М. Бабкін; В.І. Гаврись; А.В. Кунін; А.І. Федоров; Л.А. Болгова; І.А. Голікова; В.М. Мокієнко; Ф.Г. Гусейнов;), були першим вкладом в розробку теоретичних основ нового розділу фразеології.

  Усвідомлення лінгвістами надзвичайної важливості цієї проблематики сприяло появі у 80-х р. нових робіт, які розглядали причини та лінгвістичну техніку утворення фразеологізмів (В.І. Гаврись; М.Ф. Палєвська; А.Г. Назарян; В.І. Коваль; О.І. Денисова; В.П. Жуков; С.І. Петрова; В.М. Мокієнко; Л.П. Корабліна; Г.Г. Соколова).

  Проте відсутність у зазначених працях єдиного термінологічного апарату, суттєві відмінності в концепціях фразеологів, початковий етап у вивченні багатьох питань фразотвору та інші факти свідчать про те, що й сьогодні «встановлення об’єктивних закономірностей формування та розвитку» фразеологічних одиниць залишається одним з найважливіших завдань фразеологічної науки [39, 23].

  Серед аспектів цієї загальної та багатогранної проблематики до найменш досліджених належить фразеологічна контамінація, тобто можливість створення нових фразеологізмів на основі двох та більше базових.

  Перші узагальнення емпіричного характеру про передумови контамінаційної взаємодії мовних одиниць з’явились у лінгвістичній літературі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [3, 157].

  У сфері фразеології контамінаційне злиття ФО розглядається як закономірний факт мовленнєвого розвитку [44, 69], як нормативний прийом в галузі мови, або характеризується як поширений вид помилок в усній та писемній комунікації [42, 327].

  Пізніше вчені дотримувались думки, що контамінація є постійним та продуктивним процесом багатьох мов світу [9, 240]. Проте спеціальні дослідження на лексичному або фразеологічному матеріалі, які підтвердили б або заперечили б цей гіпотетичний висновок недостатньо висвітлені.

  Викладені факти й обумовили вибір теми пропонованого дослідження, актуальність якого полягає в тому, що:

 • фразеологічна контамінація (ФК) складає невід’ємну частину фразеологічної проблематики, яка інтенсивно розробляється в рамках більш глобальної теорії мовної номінації [28, 210];
 • ФК, яка висвітлює один із аспектів динамізму фразеологічного фонду в області німецької фразеології, мало вивчалась.

  Можливість утворення в німецькій мові нових фразеологізмів контамінаційним способом вперше була зазначена в германістиці в кінці 50-х – на початку 60-х рр. [6, 32]. В працях більш пізнього періоду, які порушували питання фразеологічних новацій, переважає аналіз стилістичного потенціалу контамінованих фразеологічних одиниць (КФО) декількох фразеологізмів, які виникли раніше.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Osobl Kantaminacii Fraseolog Odynyc (384.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
завантаження...
WordPress: 23.72MB | MySQL:26 | 0,564sec