Дипломна робота на тему: «ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА»

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………. 5

Розділ І. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємством…………………….9

1.1. Системний підхід до раціональної організації і правового забезпечення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту……………………..9

1.2. Методологічні аспекти фінансового обліку і напрямки їх удосконалення …………………………………………………………………….25

1.3. Фінансова звітність як інформаційно-правова база для прийняття управлінських рішень………………………………………………39

Висновки до розділу І………………………………………………………44

Розділ ІІ.
Інформаційно-правове забезпечення ефективного функціонування фінансового обліку……………………………………………46

2.1. Облікова політика — специфічний елемент фінансового обліку46

2.2. Організація синтетичного й аналітичного обліку………………60

2.3. Формування інформаційно-правової бази про господарські операції підприємства у регістрах бухгалтерського обліку…………………64

2.4. Проблемні аспекти в реформуванні системи бухгалтерського обліку……………………………………………………………………………….74

Висновки до розділу ІІ…………………………………………………….80

Розділ ІІІ. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його покращення………………………………………………………………………..82

3.1. Організація та етапи економічного аналізу………………………..82

3.2. Джерела інформації для проведення аналізу фінансової звітності…………………………………………………………………………….89

3.3. Аналіз складу майна та джерел його утворення………………….94

3.4.Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства……….100

3.5. Аналіз ділової активності та прибутковості підприємства……103

3.6. Аудит стану організації та ведення обліку……………………….108

Висновки до розділу ІІІ…………………………………………………..117

Висновки і пропозиції…………………………………………………….119

Список використаних джерел…..……………………………………….126


ВСТУП

    Актуальність теми. В умовах ринку підприємство вимушене приймати такі управлінські рішення, які б забезпечили йому перемогу в конкурентній боротьбі і необхідні фінансові результати. З цією метою організація бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту на підприємстві повинні відповідати чинним стандартам обліку, пошуку варіантів раціонального оподаткування доходів та їх обліку, вмінню вибирати правильну і продуктивну форму ведення бухгалтерського обліку відповідно до специфіки діяльності підприємства. А сама професія бухгалтера, її роль на підприємстві значно зростає. В наш час бухгалтер — це високоосвічений фахівець, компетентний у проектуванні інформаційних систем, аналізі складних операцій та економічних подій, який вміє інтерпретувати та аналізувати дану про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати поради щодо прийняття управлінських рішень, здійснювати аудит, консультувати з різних питань оподаткування і менеджменту.

    Раціональна організація облікового апарату дозволяє широко удосконалювати документообіг, первинну документацію, синтетичний і аналітичний облік, здійснювати точний, своєчасний та оперативний облік і аналіз при найменших витратах сил та засобів на його ведення і забезпечує узгоджену ритмічну роботу на всіх етапах управління інформаційним процесом.

    Недоліки в організації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту викликають не своєчасне отримання облікової інформації відповідними управлінськими структурами, затримки у поданні звітних даних та іншої важливої інформації. Наявність великих розривів в часі між моментом одержання облікової економічної інформації і моментом її використання перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності підприємства. Недоліки в організації обліку, аналізу і аудиту призводять до заплутаності, створення умов для розкрадання майна та інших зловживань, збільшення витрат на утримання облікового персоналу.

    Всі ці недоліки викликаються різними причинами, головними з яких є:

громіздкість самих методів ведення обліку на окремих ділянках, недосконалість технічних засобів обліку, недостатньо висока кваліфікація частини працівників, не правильна організація облікової і аналітичної роботи.

    Дослідженням цих проблем на макроекономічному рівні займаються відомі вчені-економісти: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Сопко В.В., Завгородній В.П., Пушкар М.С., Чумаченко М.Г., та інші. Однак відсутність поглиблених досліджень з організації обліку, аналізу й аудиту, які б висвітлювали єдину систему, методи та принципи ведення обліку на окремо взятому підприємстві, є, на наш погляд, актуальними.

    Мета і завдання дослідження полягають у зведенні в єдину систему існуючі етапи та принципи організації обліку, аналізу й аудиту, розгляді можливого застосування їх в бухгалтерській справі; розробці практично значимих пропозицій щодо вдосконалення методики формування облікової політики, організації обліку, аналізу та аудиту, а також фінансового стану підприємства з врахуванням вимог національних та міжнародних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Organizacija Buh Obliku (831.0 KiB, Завантажень: 25)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
завантаження...
WordPress: 24.54MB | MySQL:26 | 0,541sec