Дипломна робота на тему: «ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ»

ЗМІСТ

ВСТУП    2

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ    5

1.1. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.    5

1.2. Аудит розрахунків із покупцями і замовниками    2

1.3. Визначення, класифікація та первісна оцінка дебіторської заборгованості    4

1.4. Облік резерву сумнівних боргів    12

1.5. Поняття безнадійної заборгованості    14

1.6. Особливості підприємства ПП. ,,Медобори-2000″.    16

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ «МЕДОБОРИ-2000»    19

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства    19

2.2. Організація обліку з покупцями та замовниками на підприємстві    20

2.3. Документальне оформлення господарських операцій    25

2.4. Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.    47

2.5. Синтетичний облік розрахунків з вітчизняними покупцями і замовниками.    49

 

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ.    78

З.1. Організація обліку в умовах функціонування    78

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ    83

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    88

ВСТУП

Сучасний стан розвитку економіки України характеризується рядом чинників, які зумовлюють прискорення інфляційних процесів, погіршення платіжної дисципліни, зростання заборгованості підприємств і негативно впливають на рівень управління розрахунками суб’єктів підприємницької діяльності. Однією з причин такого стану є неефективна інформаційна система управління розрахунковими операціями, важливими складовими якої є облік, аналіз та контроль розрахунків.

Необхідність реформування бухгалтерського обліку, аналізу і контролю операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств сфери послуг обумовлено чинниками, найважливішими з яких є:

 • формування ринкової економіки, наслідком чого є докорінна зміна функціональної ролі облікової та контрольно-аналітичної складових в системі управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання;
 • прийняття Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що започатковує перехід до нової системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів і сприяє інтеграції України у світове співтовариство;
 • необхідність оперативного вирішення проблеми прискорення розрахунків в умовах кризи неплатежів, яка є надзвичайно актуальною для вітчизняної економіки.

  Розпочате в Україні реформування бухгалтерського обліку призвело до позитивних зрушень у вітчизняній економіці, які стосуються, перш за все, перегляду концептуальних засад обліку, фінансового аналізу і контролю діяльності суб’єктів ринку. Формування ринкового механізму змінює характер облікових та контрольно-аналітичних процедур, які охоплюють як внутрішні, так і зовнішні економічні відносини суб’єктів економіки. В зону інтересів потрапляють вертикальні і горизонтальні інформаційні взаємозв’язки суб’єктів господарської діяльності.

  За таких умов надзвичайно підвищується роль обліку, аналізу та контролю як основних взаємопов’язаних складових інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

  Результати дослідження нормативно-правової бази, теоретичних та практичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг свідчить, що дана проблема перебуває у зоні постійної уваги як законотворчих органів, так і відповідних міністерств та відомств. Розгляду окремих питань присвячено праці відомих вчених і провідних фахівців з обліку, аналізу та контролю. Разом з тим, можна стверджувати, що до цього часу повною мірою не реалізовано комплексний підхід до створення ефективної інформаційної системи управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

  Отже, актуальність теми дипломної роботи обумовлено відсутністю комплексних підходів до організації і методики контролю в інформаційній системі управління розрахунків з покупцями і замовниками, що є однією з причин неефективного використання монетарних активів підприємств сфери послуг в умовах становлення ринкових економічних відносин в Україні.

  Метою дипломної роботи є розробка пропозицій з удосконалення організації та методики контролю розрахунків з покупцями і замовниками в системі управління підприємств послуг на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

  Для досягнення визначеної мети дипломного дослідження передбачається вирішення наступних задач:

  дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг в умовах ринкових економічних відносин на основі вивчення спеціальної літератури;

  аналіз нормативно-правового забезпечення управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг в умовах реформування економіки України;

  здійснення аналізу та оцінка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг;

  оцінка організації та методики аналізу розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг підприємств;

  дослідження організаційно-методичних аспектів контролю і ревізії розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг;

  розробка пропозицій щодо організації та методики контролю і ревізії в інформаційній системі управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій.

  Предметом дипломного дослідження є організація і методика обліку, аналізу та контролю в інформаційній системі управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг.

  При виконанні дипломної роботи застосовано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Особливого значення у вирішенні поставлених питань набули такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, моделювання. Спеціальні методи (групування, порівняння, балансовий метод, метод коефіцієнтів тощо) застосовувались переважно в економічному аналізі розрахунків з покупцями і замовниками, дослідженні стану обліку, аналізу та контролю розрахунків з покупцями і замовниками, обґрунтуванні розроблених пропозицій щодо удосконалення організації та методики контролю та ревізії розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг.

  Дипломну роботу виконано на матеріалах ПП “Медобори-2000” міста Кам’янець-Подільського Хмельницької області. Період дослідження 2005-2007 рр.

  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

  1.1. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

  Значну частину виробленої продукції підприємство реалізовує, переважно, покупцям та замовникам. Вони можуть розраховуватися з підприємством-постачальником за продукцію перед її отриманням (передоплата), в момент отримання (розрахунок готівкою) та після відвантаження (післяоплата). Підприємства, які випускають продукцію у великих обсягах і зацікавлені у її швидкій реалізації або розширенні ринків збуту, можуть іти на поступки своїм покупцям щодо терміну оплати. Протягом терміну, початком виникнення якого вважається дата відпуску продукції, а кінцем — дата оплати покупцем раніше отриманої продукції, у підприємства-постачальника на суму реалізованої продукції буде існувати дебіторська заборгованість.

  В бухгалтерському обліку для групування інформації про дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги призначений активний рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”. Він має такі субрахунки:

 1. “Розрахунки з вітчизняними покупцями”;
 2. “Розрахунки з іноземними покупцями”.

  По дебету рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, по кредиту — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу та інші види розрахунків. Дебетове сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

  Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником по кожному пред’явленому до сплати рахунку.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Oblik I Audit Rozrah Z Pokup Ta Zamov (564.0 KiB, Завантажень: 56)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
завантаження...
WordPress: 24.33MB | MySQL:26 | 0,342sec