Дипломна робота на тему: «НАРОДНА ЕТИМОЛОГІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗБАГАЧЕННІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА НАЗВ

ВС – вільні словосполучення

НЕФО – народноетимологізована фразеологічна одиниця

ФО – фразеологічна одиниця

НУФС – Німецько-український фразеологічний словник / Гаврись, Пророченко 1981/.

DE – Duden. Etymologie / Duden 2007/.

DR – Duden. Redewendungen / Duden 2002/.

DW – Deutsches Wörterbuch / Paul 1960/.

K:RL – Krack: Redensarten unter die Lupe genommen / Krack 1961/.

Kr.L – Krüger-Lorenzen. Deutsche Redensarten und was dahinter steckt / Krüger-Lorenzen 2006/.

SRD – Sprichwörtliche Redensarten im deutschen Volksmund / Borchardt-Wustmann-Schoppe 1955/.

WDG – Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache / Klappenbach, Steinitz 1970-1977/.

Web. – Woher der Ausdruck? Deutsche Redensarten und ihre Erklärung / Weber 1961/.

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ I. ТЕОРІЯ ФРАЗОТВОРЕННЯ ТА ПРОБЛЕМА НАРОДНОЇ ЕТИМОЛОГІЗАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ……………….8

1.1. Теорія фразотворення в сучасній фразеологічній науці ………….8

1.2. Проблема народної етимологізації у мовознавстві ……………..15

РОЗДІЛ
II. МЕХАНІЗМ НАРОДНОЇ ЕТИМОЛОГІЗАЦІЇ ……………………..20

2.1. Особливості механізму народної етимологізації …………………….20

2.2 Джерела виникнення народноетимологізованих

фразеологізмів …………………………………………………….22

2.3. Запозичення ФО та процес народної етимологізації ……………25

РОЗДІЛ III. СПОСОБИ НАРОДНОЇ ЕТИМОЛОГІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗБАГАЧЕННІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ…………………………………………………………………32

3.1. Фонетичний спосіб ………………………………………………..32

3.2. Семантичний спосіб ………………………………………………40

3.3. Морфологічний спосіб ……………………………………………47

3.4. Орфографічний спосіб ……………………………………………50

3.5. Лексичний зсув ……………………………………………………52

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..55

ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………………….58

ДОДАТОК А ……………………………………………………………………….64

ВСТУП

У дослідженні розглядається фразотвір на основі народної етимологізації фразеологізмів та її роль в процесі збагачення фразеологічного складу сучасної німецької мови.

Вихідною теоретичною передумовою дослідження є положення про фразотвір як складне багатоаспектне явище, суть якого полягає в поступовому набутті прототипами фразеологічних одиниць (далі ФО) усіх елементів фразеологічної стійкості.

Термін «фразотвір» означає сукупність усіх процесів виникнення ФО: фразеологізацію вільних словосполучень, утворення фразеологізмів на основі слів, на основі термінологічних сполучень, індивідуально-авторських зворотів, а також на основі вже наявних в мові фразеологізмів [16; 69].

Говорячи про кожний конкретний шлях творення, ми оперуємо базовою для усіх видів фразотворення одиницею – фразеологічна одиниця. ФО – найбільш поширений термін для назви усіх зворотів, що стосуються фразеології. Цей термін був вперше введений В.В. Виноградовим.

У даному дослідженні ми притримуємося визначення ФО, запропонованого І.І. Чернишовою. Вона розуміє під ФО стійкі комплекси різних структурних типів з одиничним зчепленням компонентів, значення яких виникає в результаті повного чи часткового семантичного перетворення компонентного складу [43, с. 29].

Багато проблем з теорії фразеології вирішуються на матеріалі різних мов, в тому числі й німецької: структура і семантика ФО, проблеми синонімії й антонімії ФО, питання, пов’язані з варіативністю ФО, проблема фразеологічного значення та ряд інших. Однак, окремі питання фразеології не знайшли достатнього висвітлення в лінгвістичних дослідженнях. Це зокрема стосується проблеми народної етимологізації фразеологізмів і тієї ролі, яку даний процес відіграє в теорії фразотворення сучасної німецької мови.

У працях вчених, які досліджують окремі аспекти цього явища на матеріалі різних мов, в тому числі й німецької, є окремі зауваження щодо поняття «народна етимологія». Та вони носять фрагментарний характер і відрізняються великою розбіжністю в його тлумаченні [3; 13; 22].

Під терміном «народна етимологізація ФО» (НЕФО) ми розуміємо процес утворення ФО, які виникають внаслідок спотворення, неправильного сприйняття та осмислення вільних словосполучень чи стійких зворотів, що існували в мові.

Спосіб фразотворення залишається недостатньо вивченим. Ряд проблем, пов’язаних з вивченням різних шляхів і джерел виникнення ФО, потребують детального розгляду. Необхідність спеціального вивчення процесу народної етимологізації викликана тим, що всебічний розгляд цієї мовної реальності дозволяє розкрити її сутність як складне та суперечливе явище. Це й зумовлює актуальність теми дослідження.

Метою дослідження є встановлення та системний опис ФО, що виникли внаслідок народної етимологізації, а також визначення ролі цих фразеологізмів у збагаченні сучасної німецької мови.

Окреслена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:

  • опрацювання теорії фразотворення та проблеми народної етимологізації у лінгвістиці;
  • визначення особливостей механізму виникнення народноетимологізованих ФО;
  • встановлення джерел НЕФО;
  • визначення ролі процесу народної етимологізації у збагаченні фразеологічного складу сучасної німецької мови.

Для вирішення поставлених завдань використовуються наступні методи і прийоми лінгвістичного аналізу мовних одиниць: метод фразеологічної ідентифікації; компонентний і дистрибутивний аналіз ФО; історико-порівняльний аналіз.

Об’єкт дослідження становлять ФО, що виникли в процесі народної етимологізації.

Предметом аналізу є народна етимологізація фразеологічних одиниць німецької мови.

Матеріалом дослідження послужили словникові статті, відібрані методом суцільної вибірки з етимологічних, тлумачних, фразеологічних словників німецької мови.

Відібрані фразеологізми підлягали порівняльному й лексикографічному аналізу на предмет їх зарахування до народноетимологізованих одиниць. Критерієм відбору НЕФО слугувала наявність в словникових дефініціях відомостей, що відображають моменти структурного чи семантичного перетворення вільних словосполучень чи стійких зворотів, що відбуваються в результаті їх нерозуміння чи неправильного сприймання.

Теоретичне значення. Дослідження розглядає народну етимологізацію ФО як процес утворення фразеологізмів. Проводиться етимологічний аналіз й уточнюється атрибуція ФО, що виникають під впливом народної етимологізації, показана роль даного процесу у збагаченні фразеологічного складу сучасної німецької мови.

Практична цінність роботи полягає в можливості використання її результатів у практиці викладання німецької мови, зокрема у спецкурсах з фразеології. Дослідження семантичної природи народноетимологізованих фразеологізмів допоможе студентам більш глибоко оволодіти німецькою мовою, буде сприяти розвитку в них навичок розмовної мови.

Апробацію роботи було проведено на студентській науковій конференції Кам’янець-Подільського національного університету 23 квітня 2008 року.

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та списку використаних словників.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Narodna Etymologiz Frazeol Od (514.0 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
завантаження...
WordPress: 23.43MB | MySQL:26 | 0,367sec