Дипломна робота на тему: «МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА»

Зміст

Стор.

 


Вступ.
…………………………………………………………………….3

Розділ І. Громадська та літературна діяльність Михайлини Коцюбинської на тлі доби……………………………………………..6

Розділ 2. Особливості раннього доробку дослідниці…………………………………..…………………………18

Розділ 3. Шістдесятництво та його представники у працях Михайлини Коцюбинської …………..…..……………………………32

Розділ 4. «Сродна праця» літературознавиці. Дослідження епістолярію та науковий доробок останніх років………..…………47

Висновки ……………………………………………………….………54

Список використаних джерел ……………………..….…………56

Вступ

Літературне ім’я Михайлини Коцюбинської стало відомим широкому загалу ще на початку 60-х. Після довгих років замовчувань під тиском влади, сьогодні видатна дослідниця плідно працює на науковій ниві.

Михайлина Коцюбинська – племінниця класика української літератури М. Коцюбинського, активна учасниця руху Опору, зараз провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Літературознавчі дослідження М.Коцюбинської завжди характеризувалися вагомістю, глибиною наукового аналізу, вирізнялися новаторським характером, широким резонансом серед науковців та читацького загалу, вмінням беззастережно відстоювати наукову об’єктивність, навіть якщо думати доводилося «проти течій». Теоретичні положення її статей 60-х років і для сьогоднішнього літературознавця часто є великим відкриттям.

Наукові інтереси дослідниці різноманітні (В. Стефаник, М.Коцюбинський, П.Тичина, В.Вовк, Б.Антоненко-Давидович, А.Любченко, О.Олесь, О.Ольжич, М.Лукаш, Ж.Превер, П.Джонсон та ін.), значною мірою фокусуються навколо проблем поетики Т.Шевченка. Але особливе місце належить шістдесятництву. Духовна аура покоління у її свідомості визначила систему цінностей, неадекватних до тогочасного стану суспільного буття, сприяла формуванню світогляду, зростанню до розуміння власного «я». Шістдесяті породили плеяду талановитих однодумців, які утвердили віковічні моральні принципи в добу тотального фальшування істинних цінностей, заявили про право на внутрішню свободу в умовах тотального тиску на особистість. Не випадково велику частину доробку Михайлини Коцюбинської становлять ґрунтовні дослідження про творчий феномен шістдесятництва, його витоки, філософський зміст та естетичну природу, а також статті про визначних учасників руху І.Світличного, Є.Сверстюка, Алли Горської, В.Підпалого та ін.

Та чи не найбільше праць М. Коцюбинської присвячено В.Стусу, одному з чільних представників шістдесятництва. Ставлення до поета в авторки особливе: разом перебували на дорозі «прямостояння», виборювали право на свободу особистості.

Коло наукових зацікавлень дослідниці останнього періоду становить художня документалістика шістдесятницької доби – мемуари, щоденники, епістолярій. У такій праці авторка віднаходить щасливу можливість зафіксувати найдрібніші деталі літературного процесу, що є надбанням історії. М.Коцюбинська й надалі розширює не тільки свої, але й загальноукраїнські літературознавчі обрії, є зразком наукової сумлінності й сміливості дослідницької думки.

Творчість М. Коцюбинської стала об’єктом багатьох наукових праць та статей. Серед відомих науковців, що досліджували та аналізували її критичний доробок варто назвати Є.Сверстюка («Незгасаючий обрій: Михайлина Коцюбинська «Мої обрії», «Дух і літера», «Приявність Михайлини Коцюбинської: Штрихи до портрету»), О.Логвиненка («Коли душа з душею розмовляє…»). Ґрунтовною є стаття доктора філософії Людмили Тарнашинської, яка розкриває життєвий і творчий шлях Михайлини Коцюбинської. Вдало апелює до духовного мікросвіту Михайлини Хомівни як до її дому, що творився упродовж десятиліть, Тамара Гундорова у передмові до двотомника праць «Мої обрії», яка має назву «Шістдесятництво: метафора, ім’я, дім».

Об’єктом дослідження у даній роботі є доробок найцікавіших найґрунтовніших праць Михайлини Коцюбинської, які належать до різних періодів її наукової діяльності.

Предмет дослідження становить наукова творчість дослідниці з точки зору її естетико-методологічного наповнення.

Мета роботи полягає у висвітленні найістотніших моментів з біографії Михайлини Коцюбинської, які сприяли формуванню її творчого феномену, а також у детальному аналізі наукової діяльності, у зв’язку з відповідними періодами її життя.

Для реалізації мети необхідно вирішити такі завдання:

– висвітлити основні фактори, що вплинули на формування та становлення непересічної особистості Михайлини Коцюбинської

– розглянути специфіку наукових праць дослідниці, що належать до раннього періоду її творчості

– проаналізувати творчий доробок, присвячений темі шістдесятництва та з’ясувати його особливості

– дати загальну характеристику найновішим працям літературознавиці, зокрема в царині епістолярного жанру, з’ясувати їх цінність в естетичному та методологічному сенсі.

Наукова новизна роботи полягає у систематизації праць Михайлини Коцюбинської, що належать до різних періодів її життя та творчості, їх порівнянні та виявленні естетико-методологічних засад, які лежать в основі.

Методологічною базою дипломної роботи є порівняльно-історичний, біографічний та текстологічний методи аналізу літературних явищ, а також системний підхід до вивчення цих явищ.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання при вивченні історії української літератури означеного періоду, творчості шістдесятників (В.Стуса, І.Світличного, М.Коцюбинської та ін.). Результати дипломної роботи можуть також надати практичну допомогу при вивченні теорії літератури.

Апробація. Матеріали дипломної роботи було апробовано на студентській звітній науковій конференції.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку і списку використаної літератури. Обсяг становить 61 с., у списку використаних джерел є 56 позицій.

Розділ 1

Громадська та літературна діяльність

Михайлини Коцюбинської на тлі доби

Михайлина Коцюбинська належить до великого роду Коцюбинських – дочка молодшого брата письменника Михайла Коцюбинського – Хоми Михайловича. Народилась у тому ж самому маєтку, що й сам письменник. А дитячі роки пройшли в іншій родинній садибі – у Чернігові. «Мабуть, даючи ім’я свого славного родича новонародженій доньці, Батьки Михайлини Коцюбинської вірили в сакрально-охоронну силу слова та мали надію, що таке ім’я і зобов’язуватиме, й оберігатиме, – як родове Батьківське наймення» – зазначає Т.Гундорова [6, 4]. Михайлина Хомівна вважає, що постать дядька зіграла велику роль у її житті [49, 3]. Адже вона росла в органічному середовищі, невіддільному від постаті українського класика, його творчості, тих людей, які нею займалися. Їхніми частими гостями були видатні письменники Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Михайло Стельмах, кінорежисер Марк Донской, скульптор Ілля Гінзбург, співачка Зоя Гайдай, художники Василь Касіян та Микола Бурачек. Особливе місце в духовному формуванні Михайлини Хомівни належить Павлу Тичині. Коли Михайлина виросла, поет наполягав, аби вона вступила на українську філологію у Київський університет. Вірші раннього, геніального Тичини стали для Михайлини Коцюбинської символом духовної розкутості, музики, мистецтва. У свідомості і підсвідомості Михайлини Хомівни дуже багато пов’язано з цією людиною, його ім’ям, поезією, всім його образом, і це мало неабиякий вплив на формування духовного єства майбутньої дослідниці та літературознавиці.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Myhajlyna Kocubynska (293.5 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
завантаження...
WordPress: 24.12MB | MySQL:26 | 0,666sec