Дипломна робота на тему: «МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ»

Зміст

Вступ    4

1.    Інформація    7

1.1.    Поняття про інформацію та інформаційні системи    7

1.2.    Економічна інформація та її особливості    15

1.3.    Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку інформаційних систем і технологій    20

1.4.    Технології побудови інформаційних систем    23

2.    Моделювання інформаційних систем    31

2.1.    Математичне моделювання    31

2.2.    Комп’ютерне моделювання    34

2.3.    Модель. Проблеми адекватності    36

2.4.    Основні типи економічних моделей та їх характеристики    38

2.5.    Імітаційні моделі. Основні аспекти імітаційного моделювання    43

3.    Модель управління запасами    47

Висновки    53

Список використаної літератури    54

 

Вступ

Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій приводять до постійного зростання складності інформаційних систем (ІС), що створюються в різних областях економіки. Сучасні великі проекти ІС характеризуються, як правило, наступними особливостями:

 • складність опису (достатньо велика кількість функцій, процесів, елементів даних і складні взаємозв’язки між ними), що вимагає ретельного моделювання і аналізу даних і процесів;
 • наявність сукупності тісно взаємодіючих компонентів (підсистем), що мають свої локальні завдання і цілі функціонування (наприклад, традиційних застосувань, пов’язаних з обробкою транзакцій і вирішенням регламентних завдань, і додатків аналітичної обробки (підтримка ухвалення рішень), що використовують нерегламентовані запити до даних великого об’єму);
 • відсутність прямих аналогів, що обмежує можливість використання яких-небудь типових проектних рішень і прикладних систем;
 • необхідність інтеграції існуючих і нових додатків, що розробляються;
 • функціонування в неоднорідному середовищі на декількох апаратних платформах;
 • роз’єднаність і різнорідність окремих груп розробників по рівню кваліфікації і традиціям використання тих або інших інструментальних засобів, що склалися;
 • істотна тимчасова протяжність проекту, обумовлена, з одного боку, обмеженими можливостями колективу розробників, і з іншого боку, масштабами організації-замовника і різним ступенем готовності окремих її підрозділів до впровадження ІС.

Для успішної реалізації проекту об’єкт проектування ІС повинен бути перш за все адекватно описаний, повинні бути побудовані повні і несуперечливі функціональні і інформаційні моделі ІС. Накопичений до теперішнього часу досвід проектування ІС показує, що це логічно складна, трудомістка і тривала за часом робота, що вимагає високої кваліфікації фахівців, що беруть участь в ній. Проте до недавнього часу проектування ІС виконувалося в основному на інтуїтивному рівні із застосуванням неформалізованих методів, заснованих на мистецтві, практичному досвіді, експертних оцінках і дорогих експериментальних перевірках якості функціонування ІС. Крім того, в процесі створення і функціонування ІС інформаційні потреби користувачів можуть змінюватися або уточнюватися, що ще більш ускладнює розробку і супровід таких систем.

У 70-х і 80-х роках при розробці ІС достатньо широко застосовувалася структурна методологія, що надає в розпорядження розробників строгі формалізовані методи опису ІС і схвалюваних технічних рішень. Вона заснована на наочній графічній техніці: для опису різного роду моделей ІС використовуються схеми і діаграми. Наочність і строгість засобів структурного аналізу дозволяла розробникам і майбутнім користувачам системи із самого початку неформально брати участь в її створенні, обговорювати і закріплювати розуміння основних технічних рішень. Проте, широке застосування цієї методології і проходження її рекомендаціям при розробці конкретних ІС зустрічалося достатньо рідко, оскільки при неавтоматизованій (ручній) розробці це практично неможливо. Дійсно, вручну дуже важко розробити і графічно представити строгі формальні специфікації системи, перевірити їх на повноту і несуперечність, і тим більше змінити. Якщо все ж таки вдається створити строгу систему проектних документів, то її переробка при появі серйозних змін практично нездійсненна. Ручна розробка зазвичай породжувала наступні проблеми:

 • неадекватна специфікація вимог;
 • нездатність виявляти помилки в проектних рішеннях;
 • низька якість документації, що знижує експлуатаційні якості;
 • затяжний цикл і незадовільні результати тестування.

З іншого боку, розробники ІС історично завжди стояли останніми у ряді тих, хто використовував комп’ютерні технології для підвищення якості, надійності і продуктивності в своїй власній робот.

Для аналізу й синтезу систем управління в економіці використовуються різноманітні економіко-математичні методи та моделі. Важливими є умова та особливості їх застосування залежно від мети дослідження, прийнятої системи гіпотез тощо.

У наш час математичне моделювання вступає в третій, принципово важливий етап свого розвитку, «вбудовуючись» у структуру так званого інформаційного суспільства.

Без володіння інформаційними «ресурсами» не можна й думати про розв’язання дедалі різноманітніших проблем, що постають перед світовою спільнотою. Однак інформація як така здебільшого мало що дає для аналізу й прогнозу, для прийняття рішень і контролю за їх виконанням. Необхідні надійні способи пере-опрацювання інформаційної «сировини» в готовий «продукт», тобто в точне знання. Історія методології математичного моделювання економіки переконує: вона може й повинна бути інтелектуальним ядром інформаційних технологій, усього процесу інформатизації суспільства.

Економічні системи, що вивчаються сучасною наукою, з великими труднощами піддаються дослідженню звичайними (вербальними) теоретичними методами. Прямий експеримент над ними неможливий. Ціна помилок і прорахунків велика, тому математичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу.

Як методологія та інструментарій математичне моделювання не підміняє собою ні математику, ні економічну теорію, ні фінанси, ні жодну з економічних дисциплін і не конкурує з ними. Навпаки, важко переоцінити його синтезуючу роль. Створення й застосування тріади «модель — алгоритм — програма» неможливе без опори на різноманітні методи і підходи якісного (вербального) аналізу нелінійних економічних моделей, сучасних мов програмування. Воно дає нові додаткові імпульси й стимули для розвитку економічної науки та її практичного використання.

 1. Інформація

  1. Поняття про інформацію та інформаційні системи

Інформація — одне з головних понять сучасності. На перший погляд може здатися, що дане питання є досить простим і тут не повинні були б виникнути якісь труднощі. Насправді це не зовсім так. Для того щоб усвідомити його складність, досить спробувати дати відповідь на такі запитання: «Що таке інформація?», Чим відрізняються поняття «інформація», «дані» та «знання про об’єкт»?.

Незважаючи на інтуїтивну зрозумілість терміну «інформація» та його досить велике значення для багатьох наукових дисциплін, не існує його загальноприйнятого визначення. Наприклад, в побуті слово «інформація» ототожнюється зі змістом якихось відомостей, які можуть набирати форми усного повідомлення, листа, доповіді, результатів деякого дослідження, спостереження тощо.

В навчальній та науковій літературі використовують не означення, а поняття інформації. Поняття, на відмінну від означення, не даються однозначно, а вводяться на прикладах, причому кожна наукова дисципліна робить це по-своєму, виділяючи ті характерні риси, які найкращим чином відповідають даному предмету.

Залежно від галузі дослідження та від класу розв’язуваних задач користуються різними визначеннями інформації. Розглянемо кілька підходів до визначення поняття інформації.

Інформація — це сукупність сигналів, сприйманих нашою свідомістю, які відбивають ті чи інші властивості об’єктів і явищ зовнішнього світу. Природа цих сигналів передбачає наявність принципової можливості їх зберігання, передавання та обробки.

Наведене визначення має суто описовий, пояснювальний характер, не претендуючи на строгість та всебічність. Наведемо інші визначення цього терміну.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Model Inform Syst V Ekon (429.5 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.59MB | MySQL:26 | 0,725sec