Дипломна робота на тему: «МІСЦЕ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗГОДИ НЕЗГОДИ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ЗМІСТ

 

ВСТУП.    3

РОЗДІЛ І    8

МІСЦЕ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    8

1.1. Прагмалінгвістика як джерело теорії мовленнєвих актів    8

1.2. Мовленнєві акти та їх класифікації    10

І.3. Класифікації реактивних реплік підтвердження та заперечення    22

1.4. Кордони ідіоматики    26

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І    30

РОЗДІЛ ІІ    32

Структурно-семантичні характеристики мовленнєвого акту    32

згоди / незгоди    32

2.1 Експліцитні засоби вираження згоди / незгоди    33

2.2. Імпліцитні засоби вираження згоди / незгоди    39

2.2.1. Імпліцитні комунікативи.    39

2.2.2.Вільно конструйовані моделі, як імпліцитні засоби вираження згоди / незгоди.    42

2.2.3. Морфологічні засоби імпліцитного заперечення.    44

2.3.Семантика комунікативів згоди / незгоди    46

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ    49

РОЗДІЛ ІІІ    51

Прагматичні характеристики мовленнєвого акту згоди / незгоди.    51

3.1.Всловлювання згоди / незгоди в структурній діалогічній єдності.    52

3.2. Висловлювання згоди / незгоди в лексичній діалогічній єдності    53

3.3.Висловлювання згоди / незгоди в семантичній діалогічній єдності    56

3.4. Позитиви / негативи у діалозі “питання-відповідь”    60

3.5. Згода / незгода у різних типах контексту.    63

Висновки до розділу ІІІ    67

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ    69

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    73

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ    77

ВСТУП.

Духовний досвід людства, як відомо, відображається в мові. З двох методів вивчення мови – у відображенні від реальних життєвих ситуаціях та у зануренні в них – лінгвісти дедалі частіше звертаються до останнього, тобто, до дослідження мовних явищ у контексті життя. Такий підхід до мови, хоч і є, на нашу думку, достатньо плідним, але звичайно, і при його застосуванні неможливо уникнути певних протиріч. В мові, зануреній у контекст життя, протиріччя виникають внаслідок й поліфункціональності. Найсуттєвіші протиріччя зумовлені пов’язаністю мови зі структурою мислення – з одного боку, та з життєвими ситуаціями – з другого. Зв’язок мови зі структурою мислення яскраво просліджується у формулюванні речень та похідних від нього значень; зв’язок з психологією людини як складовою об’єктивних життєвих ситуацій проявляється у реалізації певною лексичною одиницею ще й прагматичного значення, тобто значення, якого слово або висловлювання набуває у конкретній ситуації спілкування.

Більшість сучасних лінгвістів найбільш перспективний підхід до вивчення функціонального аспекту мови вбачають у виявленні прагматичної значущості висловлювання. Одним з основних завдань прагмалінгвістики, як відомо, є виявлення факторів, які впливають на форму й зміст висловлювання, а також визначення умов, що впливають на вибір мовних засобів у процесі комунікації.

У дослідженнях і поясненнях мовних явищ дедалі частіше враховують емоційний, психологічний, асоціативний фактори, вплив настрою і стану мовця на характер його мовленнєвої діяльності. Усе це свідчить про успішне використання в лінгвістичних дослідженнях методології світорозуміння – суб’єктивного, особистого критичного сприйняття оточуючого. Іншим типом світосприйняття є світогляд, що має онтологічний характер і претендує на максимальну об’єктивність. [32,c.5-22]

Людина у світорозумінні розглядається не як носій певних цілей, якостей, емоцій, а як елемент природничо-історичного процесу, що реалізує закони біології, історії, психології та ін. З цієї позиції в лінгвістиці людина з її різноманітністю почуттів, переживань, відчуттів є лише носієм мови або учасником комунікативного акту.

Коли йдеться про світогляд, то у цьому випадку цікавий не предмет, а інтерес до предмету. Співзвучним. цій ідеї є основне положення прагматики, яке полягає в тому, що цікаве не значення певного висловлювання, а те, з якою метою воно вживається. Побудова світогляду – завдання мистецтва, в той час як світорозуміння описує наука. саме мистецтво в змозі виразити людські емоції, цілі, бачення світу. Матеріалом лінгвістичних досліджень за умов відсутності необхідного мовного оточення, як правило є мова художніх творів, отже – творів мистецтва. Тому цілком закономірно аналізувати феномен художньої літератури з позицій світогляду лінгвістики; відшукувати в мові художніх творів дещо індивідуальне, неповторне, навіть унікальне. Беручи до уваги зацікавленість прагматики меті, з якою вживається висловлювання, будемо розглядати мовленнєвий акт як спосіб досягнення людиною певної комунікативної мети.

Серед цього діапазону можливих комунікативних цілей, у досягненні яких зацікавлені учасники різноманітних комунікативних актів, нас передусім цікавить або негативне оцінювання одним співрозмовником мовленнєвого внеску іншого. Тому наша робота присвячена комунікативно-прагматичному аспекту дослідження особливостей висловлювань зі значенням згоди / незгоди та пошуку й опису мовленнєвих шляхів передачі їх.

Об’єктом дослідження є висловлювання зі значенням згоди / незгоди в сучасній англійській мові.

Предметом аналізу в роботі є комунікативно-прагматичні характеристики висловлювань зі значенням згоди / незгоди і відповідні комунікативно-прагматичні типи вказаних висловлювань.

Актуальність дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасної лінгвістики на вивчення функціонального боку мови, на розуміння мови як діяльності, яка служить засобом реалізації інтенції індивіда. Оскільки такі інтенції завжди є особистісно спрямованими, то аналіз досліджуваного явища пов’язаний з взаємовідносинами комунікантів у мовленнєвому акті. Актуальність даного дослідження, крім того, визначається недостатньою вивченістю такої складної і одночасно досить загальновживаної комунікативної одиниці, як висловлювання значенням згоди / незгоди.

Мета дипломної роботи – комплексне вивчення комунікативно-прагматичних особливостей виловлювань зі значенням згоди / незгоди в сучасній англійській мові.

Відповідно до обраної мети в роботі вирішуються такі завдання дослідження:

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Misce Vysl Iz Zn Zgody (378.0 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
завантаження...
WordPress: 24.37MB | MySQL:26 | 0,515sec