Дипломна робота на тему: МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ» В КУРСІ МАТЕМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ»

Зміст

I. Вступ    4

II. Теоретичні основи теми “Інтеграл та його застосування” в курсі математики старшої школи 

§1. Місце інтегрального числення в шкільному курсі математики та необхідність його вивчення

§2. Аналіз психологічної, дидактичної та методичної літератури   

§3. Аналіз підручників щодо викладу теми   

III Методика вивчення інтеграла та його застосування   

§1. Методика вивчення первісної   

§2. Методика вивчення інтеграла   

§3. Методика вивчення застосування визначеного інтеграла   

IV. Експериментальна перевірка розробленої методики   

V. Висновки і рекомендації   

VI. Список використаної літератури   

 

I.Вступ

Великий Піфагор назвав математику царицею наук. Це твердження справедливе й сьогодні. В умовах сучасної освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нашої країни, виходу вітчизняної науки і техніки , економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції у світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, у тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

Актуальність дослідження. У розвитку освіти на кожному історичному етапі відбиваються проблеми суспільства, а тому освітні системи повинні враховувати як інтенсивність, так і потреби життя людини. Разом з тим, освіта має тенденцію до відставання від інноваційних процесів у суспільстві і на сучасному етапі не гарантує створення достатніх умов для розвитку кожного учня, формування нового мислення, нового бачення змісту життя. Тому одним з важливих напрямків реформування освіти в Україні є створення передумов для формування освіченої, творчої особистості, становлення її морального і фізичного здоров’я, виховання громадянина демократичного суспільства. На цьому наголошується в Національній доктрині розвитку освіти, Законі України “Про загальну середню освіту”, Постанові Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі. У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в загальноосвітній школі та визначено стратегію реформування освітньої галузі найближчим часом.

Основною ознакою традиційного навчання є знаннєво-орієнтований підхід до визначення мети освіти: отримання учнями певних наукових знань, а також вмінь і навичок, необхідних для практичної життєдіяльності, орієнтації в світі явищ і процесів. При такому підході знання є абсолютною цінністю і заступають собою самого учня. Це приводить до ідеологізації і регламентації наукового ядра знань, орієнтації змісту освіти на середнього учня та інших негативних наслідків.

Проблеми навчання учнів педагогічних класів фізико-математичного профілю фізики зумовлені тим, що сучасна школа відчуває потребу в педагогічних кадрах нової формації, освічених і соціально підготовлених вчителях. Однак, готовність вчителя до професійної діяльності забезпечується не лише завдяки засвоєнню ним фундаментальних знань і професійних умінь, а й сформованістю, зрілістю соціально і професійно значущих якостей особистості. Це означає, що кожного випускника педагогічного класу потрібно виховувати як активну і відповідальну особистість, здатну до осмислення оточуючого світу, до його перетворення, яка має позитивне ставлення до праці, стратегію особистого життя і є прихильною до гуманістичних цінностей.

Очевидно, що сучасні завдання навчання фізики учнів педагогічних класів можуть бути ефективно розв’язані в системі неперервної освіти та в процесі навчання, стратегія якого спирається на цілісність особистості, інтегративність її структури, а також взаємозв’язок з формуючими факторами зовнішнього середовища. Це, в свою чергу, передбачає зміну цілей освітньої системи, перехід від традиційної до гуманістичної особистісної орієнтації навчання фізики.

Питання інноваційних перетворень у навчанні, його гуманізації і демократизації, ролі особистості в освітньому процесі досліджувались в 60-90-х роках ХХ століття вітчизняними і зарубіжними педагогами і психологами – К.А.Абульхановою-Славською, Ш.А.Амонашвілі, Б.Г.Ананьєвим, О.Г.Асмоловим, Г.О.Баллом, В.П.Безпалько, Р.Бернсом, І.Д.Бехом, Л.І.Божович, О.В.Бондаревською, О.С.Газманом, В.В.Давидовим, В.І.Загвязинським, І.О.Зимньою, І.А.Зязюном, М.В.Кларіним, Г.С.Костюком, С.В.Кульневичем, О.М.Леонтьєвим, А.С.Макаренком, А.Маслоу, В.Ф.Моргуном, Н.Г.Ничкало, О.М.Пєхотою, С.І.Подмазіним, В.В.Рибалкою, К.Роджерсом, В.С.Селівановим, В.В.Сєриковим, С.О.Сисоєвою, В.В.Століним, О.М.Столяренком, В.О.Сухомлинським, П.М.Щербанем, І.С.Якиманською, А.В.Хуторським.

Сьогодні над проблемами особистісно-орієнтованого навчання працюють психологи і педагоги, зокрема Г.О.Балл, І.Д.Бех, О.В.Бондаревська, С.В.Кульневич, О.М.Пєхота, С.І.Подмазін, В.В.Рибалка, В.В.Сєриков, І.С.Якиманська, А.В.Хуторський та інші.

Об’єктом дослідження є процес навчання математики в старшій школі.

Предметом дослідження є методика розробки і використання конспектів уроків матеріалу курсу алгебри та початків аналізу для середніх загальноосвітніх навчальних

Мета дослідження полягає в тому, щоб розробити систему дидактичних матеріалів для проблемного викладу матеріалу з теми похідна та її застосування.

Гіпотезою дослідження є впровадження методичної системи, яка ґрунтується на сучасній концепції навчання за 12-бальною шкалою, забезпечить процес засвоєння учнями навчального матеріалу з теми похідна та її застосування, сприятиме розвитку в них інтересу до успішного вивчення матеріалу.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Metod Vyvch Temy Integral (1.5 MiB, Завантажень: 47)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Metod Vyvch Temy Integral (1.9 MiB, Завантажень: 38)

завантаження...
WordPress: 23.77MB | MySQL:26 | 0,778sec