Дипломна робота на тему: «ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ»

Вступ    4

1.1 Суть і особливості організації навчання при лекційно-практичній системі    7

1.2. Використання у лекційно-практичній системі навчання педагогічних технологій на основі дидактичного вдосконалення і реконструювання матеріалу.    31

§ 2.1 Розробка системи навчальних занять з теми “Многогранники” з використанням передових технологій.    40

§ 2.2. Аналіз результатів експерименту.    70

Висновки.    75

Література    77

Вступ

Актуальність дослідження зумовлюється завданнями сучасної педагогіки та методики викладання математики. В теперішній час проходить становлення нової системи освіти, зорієнтоване на входження в світовий освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і в практиці навчально-виховного процесу. Проходить зміна освітньої парадигми: пропонується інший зміст, інші підходи, інше право, інше відношення, інша поведінка, інший педагогічний менталітет.

На даний час, в освіті діє принцип варіативності, який дає змогу педагогічним колективам навчальних закладів вибирати і конструювати педагогічний процес за різними моделями, включаючи і авторські. В цьому напрямі йде і прогрес освіти: розробка різних варіантів її змісту, використання можливостей сучасної дидактики в підвищенні ефективності освітніх структур; наукова розробка і практичне обгрунтування нових ідей і технологій.

При цьому важлива організація свого роду діалогу різних педагогічних систем і технологій навчання, апробування на практиці нових форм – додаткових і альтернативних державній системі навчання, використання в сучасних умовах цілісних педагогічних систем минулого.

У цих умовах вчителю необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей, шкіл, напрямів, не витрачати час на відкриття вже відомого.

Сьогодні багато педагогів скаржаться на падіння престижу освіченості, погіршення якості засвоєння учнями програмового матеріалу. Це зумовлено багатьма об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Кожен учитель повинен дбати про те, щоб інтерес учнів до предмету підвищувався і для цього використовувати різні методи. Кожен шкільний предмет має свою специфіку. Головна мета цих предметів – озброїти учнів науковими знаннями, допомогти оволодіти певними способами діяльності, як репродуктивної, так і творчої. Шкільні заняття потрібно проводити так, щоб вони були різноманітними, цікавими, корисними.

Основною формою навчання залишається урок. Сьогодні вчителі постійно використовують різні форми і методи проведення уроків, підходи до організації навчального процесу. Саме одним із таких підходів є введення лекційно-практичної системи навчання, яка дозволяє отримувати і засвоювати учням теоретичний матеріал великими блоками, а потім, застосовуючи теорію, переходити до практики. Ці уроки потрібні в сучасній школі, для підвищення пізнавальної активності учнів, для зацікавленості учнів до математики.

Але практика показує, що на даний час поступовий перехід до лекційно-практичної системи навчання відбувається надто повільно.

Саме тому ми вибрали тему дослідження “Лекційно-практична система навчання як інноваційний підхід до організації навчання математики”.

Об’єктом дослідження є навчальний процес на уроках математики в старших класах загальноосвітньої школи.

Предметом дослідження є переваги організації навчального процесу у вигляді лекційно-практичної системи.

Мета: теоретично обгрунтувати, розробити та експериментально перевірити ефективність лекційно-практичної системи навчання в старших класах загальноосвітньої школи.

Для досягнення мети поставленні такі завдання:

  • Здійснити теоретичний аналіз педагогічної та методичної літератури з досліджуваної проблеми;
  • Визначити і проаналізувати принципи й методичні умови використання лекційно-практичної системи навчання;
  • Проаналізувати передовий педагогічний досвід запровадження лекційно-практичної системи навчання в школах України та розробити власну систему занять з теми “Многогранники” із використанням передових технологій.
  • Перевірити ефективність запропонованої методики на практиці.

У процесі розв’язання зазначених завдань використовуються такі методи дослідження:

  • Теоретичні: вивчення методичної та психолого-педагогічної літератури з теми дослідження; вивчення і узагальнення педагогічного досвіду викладання математики;
  • Емпіричні: бесіди з вчителями і учнями; педагогічні спостереження й аналіз уроків математики з використанням лекційно-практичної системи;
  • Практичні: педагогічний експеримент – констатуючий, формуючий та контрольний.

Логічні методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.

Поставлені мета і завдання привели нас до висловлення такої гіпотези: використання лекційно-практичної системи навчання буде більш ефективним порівняно з традиційною класно-урочною системою завдяки більш чіткому структуруванню навчального матеріалу, використанню технології, в основу якої покладено дидактичне вдосконалення та реконструювання матеріалу.

Теоретичне значення дослідження полягає у з’ясуванні педагогічних умов використання лекційно-практичної системи навчання у процесі викладання математики, визначенні основних критеріїв оцінювання ефективності введення лекційно-практичної системи на уроках математики.

Практичне значення полягає у розробці системи уроків з математики в 11 класі, на яких ефективно можна застосувати лекційно-практичну систему навчання з метою підвищення інтересу до математики.

Результати дослідження були апробовані у процесі експериментальної роботи, яка проводилася під час педагогічної практики, а також під час виступу на звітній студентській науковій конференції в Кам’янець-Подільському державному університеті в квітні 2004 року.

1.1 Суть і особливості організації навчання при лекційно-практичній системі

Рівень якості знань, умінь і навичок учнів з всіх часів, відколи існує школа, був і залишається об’єктом особливої турботи вчителів, батьків та деякої частини самих учнів. Сьогодні багато педагогів скаржаться на падіння престижу освіченості, погіршення якості засвоєння учнями програмового матеріалу. Це зумовлено багатьма об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Головним з них, мабуть, є те, що учні переконуються на прикладах із життя, що, якщо матимеш вищу освіту , то все одно краще не житимеш. Складне економічне становище в Україні, хронічні невиплати заробітної плати не стимулюють учителів систематично працювати над підвищенням фахового рівня та методичної майстерності, по-справжньому вболівати за справу навчання і виховання учнів. Зупинимося на причинах падіння в учнів інтересу до навчання, пов’язаних з недосконалістю форм і методів навчання, які не формують глибокі і міцні знання, а переважно передбачають відтворення почутого, прочитаного, вироблення вмінь розв’язувати задачі, подібні до виконаних в класі, тощо.

    Це пояснюється тим, що у своїй роботі більшість педагогів використовує словесно-ілюстративні методи навчання, які реалізують на комбінованому уроці. Під час проведення таких занять учитель намагається реалізувати на одному уроці різні види навчальної діяльності: активізувати потрібні знання, вміння та навички і повідомити учням новий матеріал за принципом : “новий урок – новий параграф”, і виробити на основі нових знань відповідні вміння та навички, і закріпити вивчене, і пояснити домашнє завдання, і оцінити роботу учнів на уроці тощо. Наскільки це вдається зробити, кожний учитель знає з власного педагогічного досвіду та на прикладах колег. На комбінованому уроці учитель перебуває в постійному цейтноті – йому завжди не вистачає часу зробити так, як запланував, як задумав: захопившись перевіркою засвоєння пройденого матеріалу, похапцем пояснює новий матеріал і проводить решту запланованого. Таким чином, намагаючись досягнути на уроці багатьох цілей, учитель не встигає їх якісно реалізувати.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Lekc Pr Cys N (754.5 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 23.86MB | MySQL:26 | 0,342sec