Дипломна робота на тему: «КРАСА ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ»

Зміст

Вступ    3

Розділ I.    Краса в контексті виховання    6

1.1. Краса як цінність    6

1.2. Суть естетичного виховання    12

1.3. Засади красивого і прекрасного в народній педагогіці    16

1.4. Поняття про педагогічну гармонію    19

Розділ II. Педагогічні можливості математики у естетичному вихованні школярів    29

2.1. Можливості естетичного виховання школярів при вивченні природничо-математичних наук.    29

2.2. Естетичне виховання школярів при викладанні математики    34

2.3. Методичні прийоми формування у школярів естетичних смаків при викладанні математики    45

2.4. Результати експериментального дослідження стимулювання інтересу школярів до математики засобами краси    62

Висновки    65

Список використаної літератури    66

 

Вступ

Актуальність дослідження зумовлюється завданнями сучасної педагогіки. Відповідно до концепції гуманітарної освіти естетичні погляди визнаються важливим аспектом людської діяльності, що сприяє вдосконаленню особистості, зростанню її духовної культури. Стан духовної кризи суспільства, який склався в Україні за останні роки, негативно впливає на розвиток здатності учнів до естетичного сприймання будь-якого предмету, а тим більше математики. Побутує така думка, що математика – ” суха” наука, що ні про яке естетичне виховання на уроках математики не може бути й мови.

Але ж на уроках математики, особливо геометрії, учням необхідно розвивати просторову уяву. А для цього потрібно вчитися сприймати певні образи, щоб вони потім виникали в свідомості особистості. Питання про виникнення образу в свідомості особистості досліджували ще античні філософи (Платон, Аристотель). Особливої уваги заслуговують праці про виникнення зорового образу під час сприймання художньої ілюстрації. У психолого-педагогічній літературі вирішується питання про вплив ілюстрацій на розвиток уважності, спостережливості, емоційності учнів (Я.А.Коменський, К.Д.Ушинський, С.Ф.Русова, П.М.Якобсон).

Щодо математики, то тут також багато педагогів пов’язували математику та естетику, наприклад, при розв’язанні планіметричних задач (Н.Л.Рощіна), цими питаннями також займалися Т.Д.Чабанова, М.С.Якуніна, В.Т.Ковешніков.

Ознайомлення з процесом викладання математики під час педагогічних практик показало, що виховання красою не є предметом особливої уваги багатьох учителів. Та і серед студентів не всі переконані, що естетичне виховання – важливе завдання вчителя математики.

Це і привело нас до вибору теми дослідження “Краса як засіб стимулювання учнів до навчання математики”.

Об’єктом дослідження є процес навчання та естетичного виховання на уроках математики в загальноосвітній школі.

Предмет дослідження – зміст, методи і прийоми естетичного виховання в процесі навчання математики.

Мета – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методичну систему естетичного виховання в процесі навчання математики.

Гіпотеза – краса стане засобом стимулювання учнів до навчання математики, якщо:

 • розвивати індивідуальні властивості учнів у комплексі, визначивши на кожному етапі домінуючі показники естетичної здатності;
  • зважати на специфіку предмету та особливості його сприймання учнями;
  • використовувати естетичні засоби з метою підвищення інтересу учнів до вивчення математики;
  • застосовувати різні методичні прийоми естетичного виховання, які сприятимуть поглибленню інтересу учнів до навчання.

Для досягнення мети і перевірки гіпотези дослідження поставлені такі завдання:

 • здійснити теоретичний і практичний аналіз досліджуваної проблеми;
 • вивчити та проаналізувати принципи і методичні умови використання засобів естетики під час проведення уроків математики;
 • розробити класифікацію естетичних засобів стосовно вивчення математики, відповідно до типів уроків;
 • перевірити ефективність запропонованої методики на практиці.

Теоретичною основою дослідження стали роботи вчених, педагогів та психологів, в галузі дидактики і психології навчання. В процесі дослідження застосовувалися такі методи:

 • теоретичний аналіз літературних джерел;
 • вивчення передового педагогічного досвіду;
 • емпіричні методи: спостереження, бесіди з вчителями та учнями;
 • логічні методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення;
 • математична обробка даних.

Дослідження проводилось у три етапи. На першому етапі опрацьовувалась методична література, аналізувався передовий педагогічний досвід, складалась програма експерименту. На другому етапі проводився педагогічний експеримент в 11-х класах загальноосвітньої школи №5 м. Кам’янця-Подільського. На третьому етапі аналізувалися результати експерименту, оформлялася дипломна робота.

Теоретичне значення дослідження полягає у з’ясуванні педагогічних умов використання естетичних засобів у процесі викладання математики, визначенні основних критеріїв оцінювання ефективності здійснення естетичного виховання на уроках математики.

Практичне значення – у розробці системи уроків з математики у 11 класі, на яких ефективно можна застосовувати естетичні засоби з метою підвищення інтересу до математики.

Результати дослідження були апробовані у процесі експериментальної роботи, яка проводилась під час педагогічної практики, а також під час виступу на звітній студентській науковій конференції в нашому ВНЗ в квітні 2004 року.

Дипломна робота складається із вступу, двох розділів та висновків, списку використаної літератури (99 найменувань), додатків (…конспекти уроків із стереометрії).

Розділ I.    Краса в контексті виховання

1.1. Краса як цінність

Естетичне виховання людини – складова частина виховання. Воно органічно поєднується з іншими сторонами всебічного розвитку особистості, але має і свою специфіку, яку треба враховувати в практиці виховної роботи.

Скажімо, головним завданням трудового виховання – озброєння людини навичками і вмінням практично перетворювати дійсність, формувати певне ставлення до світу; розумового – розвиток інтелектуальних здібностей, вміння мислити; метою фізичного виховання є зміцнення здоров’я, досконалий розвиток тіла; ідейно-політичне виховання формує людину як громадянина з певними класовими інтересами, поглядами; в процесі морального виховання формується ставлення людини до інших людей, її совість, уявлення про добро, обов’язок, честь і гідність, щастя і т.і.

Які ж якості особистості, здібності, навички формуються в процесі естетичного виховання? Що входить в ту сферу духовного життя, яку називають естетичною культурою людини? Який “механізм” естетичного виховання? Відповіді на ці питання становлять теоретичну основу естетичного вихованяя. Спочатку доцільно розглянути проблему прекрасного, адже з нею завжди пов’язують естетичну свідомість особистості і суспільства.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Krasa Jak Zasib (609.0 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.55MB | MySQL:26 | 0,316sec