Дипломна робота на тему: «ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКЕ СЛОВОТВОРЕННЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА»

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………..        3

РОЗДІЛ 1. АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ:

СЛОВОТВОРЧИЙ АСПЕКТ …………………………………………        7

1.1. Основні поняття неології ………………………………………        7

1.2. Стилістичне використання засобів словотвору ……………..        14

1.3. Новотвори – одна із домінант художньої

системи письменника …………………………………………        18

РОЗДІЛ 2. ОКАЗІОНАЛЬНІ НЕОЛОГІЗМИ В

СЛОВОТВОРЧІЙ СИСТЕМІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА …………………        20

2.1. Мова творів Олеся Гончара – творчий вияв

загальнонародної української мови ……………………………….        20

2.2. Словотворення іменників ……………………………………….        30

2.3. Прикметникове словотворення ……………………………….        44

2.4. Словотворення дієслів і прислівників ………………………..        48

ВИСНОВКИ …………………………………………………………….        52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………….        56

ВСТУП

Необхідною умовою існування кожної мови є її безперервне поповнення новими одиницями. Такі еволюційні процеси стосуються насамперед лексико-семантичного рівня мови, оскільки лексичний склад безпосередньо віддзеркалює об’єктивну дійсність і процеси її пізнання людиною. Саме тому характерною ознакою сучасної мовознавчої науки є дослідження динаміки розвитку словникового складу.

Інновації в українській лексиці вже досліджувалися. На основі всебічного вивчення інновацій було створено низку словників нової української лексики, відсутніх у радянську добу в українській лексикографії: Д.Мазурик “Нове в українській лексиці” (2002), Г.М.Віняр і Л.Р.Шпачук “Словник новотворів української мови кінця ХХ століття” (2002), Ж.В.Колоїз “Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів” (2003), А.М.Нелюби “Лексико-словотвірні інновації (1983-2003)” (2004), Г.М.Вокальчук “Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття”, долучений до її монографії “Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект)” (2004). Результати вивчення інноваційних процесів в інших слов’янських мовах уже подані в таких фундаментальних колективних працях, як “Роcійська мова в кінці ХХ століття (1985-1995)” за редакцією О.А.Земської ( 2000).

Уже виконані праці пов’язані з осмисленням окремих проблем оновлення української мови на межі ХХ-ХХІ століть. Це дисертаційні дослідження Т.А.Коць “Функціональний аспект лексичної норми в засобах масової інформації (на матеріалі газет 90-х років ХХ ст.)” (1997), І.А.Самойлової “Процеси семантичної деривації в лексиці сучасної української літературної мови (на матеріалі неологізмів 70-90-х років ХХ ст.)” (1999), І.І.Браги “Мовна репрезентація образу держави у пресі України (кінець 1970-х – початок 2000-х років)” (2002), Д.Мазурик “Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.)” (2002), Г.Б.Мінчак “Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української преси 90-х років ХХ століття)” (2003) та інші.

Праці дослідників у галузі неології переконливо свідчать про нагальну потребу вивчення питань, які стосуються чинників розвитку семантичної структури лексем, розширення їхнього номінативного потенціалу, особливостей актуалізації неологізмів у художньому тексті.

Актуальність дипломної роботи зумовлена потребою поглиблення мовознавчого аналізу мови українських письменників з метою розширення знань про український мовно-літературний процес.

Мета дипломної роботи – охарактеризувати індивідуально-авторське словотворення Олеся Гончара. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

 1. дати характеристику основним поняттям неології;
 2. виявити та охарактеризувати склад авторських неологізмів у системі художнього тексту Олеся Гончара;
 3. проаналізувати оказіональні неологізми з урахуванням асоціативно–смислових зв’язків та мовленнєвої ситуації їх вживання;
 4. визначити естетичні функції використання індивідуально–авторських неологізмів.

  Об’єктом дослідження стала мова творів Олеся Гончара.

  Предметом спостереження, характеристики та узагальнення є індивідуально-авторські неологізми, що виявлені в текстах творів Олеся Гончара.

  Методи дослідження. Застосовувався метод суцільної вибірки неологізмів з текстових фрагментів. Метод естетичного спостереження забезпечив розуміння смислової доцільності й естетичної ефективності художнього слова. Описовий метод застосовано для стилістичної інтерпретації мовних явищ досліджуваних творів. Лінгвістичний опис включав спостереження над оказіональними одиницями в мовотворчості О.Гончара. На основі статистичного методу визначались закономірності функціонування неологізмів та частота їх використання.

  Теоретичне значення. Вивчення неологізмів є певним внеском у розвиток неології як одного з розділів теорії номінації. Опис словотвірних неологізмів є внеском у вивчення системності, структури та неологічного потенціалу словникового складу сучасної української мови. Досягнуті результати поглиблюють теорію аналізу художнього тексту, сприяють збагаченню знань про мовні особливості літературного, розширюють межі об’єктів дослідження мовотворчості Олеся Гончара.

  Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю їх використання у вивченні лексики в загальноосвітніх школах різного типу, при читанні спецкурсів зі стилістики.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Ind Avt Slovotv Gonchara (302.5 KiB, Завантажень: 13)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.83MB | MySQL:26 | 0,429sec