Дипломна робота на тему: «ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ ТА ТЕХНІЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ ПРАЦІ В УЧНІВ 7 – 9 КЛАСІВ»

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………

Розділ 1. Предмет і завдання методики трудового навчання в світлі вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти …….. Основні визначення ……………………………….. ……………….

Розділ 2. Психолого-педагогічні засади змісту навчально-пізнавальних умінь в аспекті трудової підготовки учнів. ..……………………………. 2.1 Теоретико-методологічні аспекти сутності вмінь. …………………

2.2 Особливості формування навчально-пізнавальних умінь на уроках технічної праці. …………………………………………………….

2.3 Об’єктивні та суб’єктивні дидактичні умови при визначенні ступеня трудності змісту навчального матеріалу на уроках праці. ………

Розділ 3. Проектна технологія – модель особистісно орієнтованого процесу трудового навчання. ………………………………………………

3.1 Зміст проектно-технологічного навчання. …………………………

3.2 Психолого-педагогічні особливості навчання учнів 7 – 9 класів проектуванню. ……………………………………………………..

3.3 Методи проектно-технологічної діяльності. ………………………

3.4 Методика навчання учнів проектуванню та виготовленню об’єктів технологічної діяльності. ………………………………………….

3.5 Урок праці в умовах проектно-технологічної системи. …………..

Розділ 4 Методичні рекомендації до проведення уроків технічної праці

у 7 класі. …………………………………………………………….

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ …………………………………….

Список використаної літератури ………………………………….

Вступ

Трудова підготовка в сучасній загальноосвітній школі має бути гнучкою і пристосованою до технічних, економічних, соціальних потреб суспільства та спрямованою на те, щоб допомогти випускникам середніх закладів у професійному самовизначенні, оволодінні методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки і на зміну фактично ремісничому, тренувальному трудовому навчанню має прийти процес формування та розвитку творчої ініціативи, творчого пошуку, трудова діяльність учнів повинна бути наповнена інтелектуальним змістом на основі сформованих навчально-пізнавальних умінь і навичок та технічних понять, уроки трудового навчання створюватимуть реальні умови для реалізації індивідуальних можливостей особистості кожного учня.

Традиційна предметно-операційна система, за якою складалися програми з трудового навчання та розроблена на її основі методика вичерпала свої можливості в нових умовах реформування загальноосвітньої школи, переходу її на 12-річний термін навчання. Стає цілком очевидною невідповідність між традиційною методикою трудового навчання і потребами суспільного розвитку.

Все це вимагає нових підходів до методики трудового навчання, яка має на меті забезпечити підготовку учнів до трудової діяльності у різних сферах виробництва та домашньому господарюванні, дати учням загальні відомості про основи виробництва, сучасну техніку, технології, процеси управління, основні групи професій та вимоги професій до людини; залучити учнів до творчо-інтелектуальних і технологічних робіт; сформувати навички розв’язання творчих практичних завдань.

Провідним напрямом реалізації нового змісту трудового навчання, як підкреслено в Державному стандарті освітньої галузі “Технологія”, є проектно-технологічна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту. Проектно-технологічний підхід з добре сформованими навчально-пізнавальними уміннями та технічними поняттями на уроках праці дає можливість реалізувати варіативність у змісті трудової підготовки, тобто уникнути жорсткої регламентації наповнення змісту навчальної діяльності учнів. Сучасний зміст трудового навчання розроблений на засадах проектно-технологічної системи, яка базується на гнучкій організації процесу навчання учнів, де пріоритет належить засобам активного навчання і сучасним педагогічним технологіям, на формуванні навчально-пізнавальних умінь та технічних понять, а це, в свою чергу, вимагає розроблення відповідної методики, перегляду деяких важливих питань проведення уроків трудового навчання.

По-перше, відповідно до змісту програми, учнів необхідно залучати до проектно-технологічної діяльності, яка передбачає виготовлення ними спочатку навчальних, а з часом і творчих проектів. Навчання учнів проектуванню має відбуватися поступово, оскільки цей процес є досить складним для сприйняття школярами у 7-9 класах.

По-друге, повинен реалізуватися основний принцип проектного навчання – особистісно-орієнтований підхід, який заснований на засадах вільного виховання. Тому на етапах залучення учнів до елементів проектної діяльності, учитель заздалегідь готує об’єкти праці. Слід пам’ятати, що учнів необхідно навчати самостійно робити вибір об’єкту, над яким вони будуть працювати. Учень у ході обговорення спільно із своїми товаришами та учителем вчиться реально оцінювати свої можливості, і добирати такий об’єкт проектування, який відповідає його інтересам, здібностям тощо. Тут важливим є не стільки рівень самостійності учня у виборі об’єкту, а сам процес вільного вибору та обґрунтування форми майбутнього виробу, його дизайну чи конструкторського розв’язку, що може відбуватись методами інтерактивного обговорення (технології колективно-групового навчання), методами формування навчально-пізнавальних умінь як основи майбутніх фахових умінь.

По-третє, з вище викладеного добре видно, що учителю необхідно змінити репродуктивну діяльність учнів на активну та інтерактивну. Отже мова йде про нагальну потребу оволодіння, насамперед учителем педагогічними технологіями, і зокрема технологією формування навчально-пізнавальних умінь та технічних понять на уроках праці.

Запровадження проектної технології і, зокрема технології формування навчально-пізнавальних умінь та технічних понять на уроках трудового навчання, в першу чергу, потребує перегляду структури та методики уроку, оскільки без здійснення вчителем мотивації, оголошення очікуваних результатів, рефлексії та інших невід’ємних ознак активної чи інтерактивної моделі навчання не можна навіть наближено вести мову про технологічне (в педагогічному розумінні цього слова) навчання на уроках праці.

Навчання учнів виконувати проект та виготовляти відповідний виріб – не самоціль. Учні повинні навчатись мислити творчо, здійснювати вибір серед декількох можливих варіантів, планувати власну діяльність, працювати з інформаційними джерелами та знаходити потрібну наданий момент інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності, застосовувати знання з основ наук і власний досвід та свідомо реалізувати їх в практичних умовах. З урахуванням цього запропоновані в даній дипломній роботі уроки, хоча й наближені до змісту навчальної програми, проте носять загальний характер. Мета, об’єкти проектування, зміст практичної роботи та інструктажів, мотивація, рефлексія навчальної діяльності та інші складові елементи є орієнтовними, оскільки не можливо спроектувати урок, який буде враховувати матеріально-технічну базу майстерні, здібності учнів, виробниче оточення та багато інших особливостей певного регіону, в якому знаходиться школа.

Тому нами було вирішено організувати написання дипломної роботи з особливостей методики формування навчально-пізнавальних умінь та технічних понять на уроках праці в учнів 7- 9 класів.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

FORMUV NAVCH PIZN UMIN (476.0 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
завантаження...
WordPress: 24.08MB | MySQL:26 | 0,735sec