Дипломна робота на тему: «ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..3

Розділ І.
Теоретичні засади економічного зростання

1.1. Суть економічного зростання…………………………………………5

1.2. Фактори економічного зростання. Графічний аналіз економічного зростання …………………………………………………………………………10

1.3. Базові теорії та моделі економічного зростання……………………14

Розділ ІІ. Аналіз динаміки економічного зростання

2.1 Аналіз показників динаміки ВВП…………………………………… .32

2.2 Аналіз економічного зростання України за роки незалежності….37

2.3 Кореляційний аналіз економічного
зростання регіонів України.. 47

Розділ ІІІ. Методичне забезпечення теми «Економічне зростання»

3.1 Теоретичні основи організації учнів на уроках економіки………..58

3.2 Методичне та програмне забезпечення учнів при вивченні теми «Економічне зростання»…………………………………………………………62

3.3 Діагностика навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Економічне зростання»……………………………………………………….68

Висновки……………………………………………………………………77

Список використаної літератури…………………………………………80

Додатки……………………………………………………………………..83

Вступ

Актуальність теми. Найактуальнішою проблемою державної економічної політики є її здатність забезпечити умови стабільного економічного розвитку. Найважливіша складова економічного розвитку – економічне зростання. Тому метою інтенсифікації регуляторних зусиль є максимізація обсягів національного виробництва. Це – єдиний шлях для підвищення рівня споживання матеріальних благ і задоволення постійно зростаючих людських потреб у рамках існуючого технологічного способу виробництва. Проте залишається малодослідженим питання якості досягнутого зростання, зокрема в регіональному аспекті.

Зазначена проблема є настільки важливою, що її без перебільшення можна назвати фундаментальною. Підтвердження тому є історичний розвиток економічної теорії та практики, який у цілому сформував ряд поглядів і моделей економічного зростання над якими працювали такі відомі вченні, такі як: А. Хансен, О. Домар, Дж. Хікс, Р. Гаррод, Р. Соллоу, Дж.М. Кейнс. Дана проблематика є об’єктом уваги і сучасних українських вчених. Найбільший інтерес викликають дослідження А. Гальчинського, М. Павловського, С.Корабліна, З. Варналія, Л. Борщ, М. Маламеда.

Важливість проблеми економічного зростання, динамічність змін дієвості її чинників в умовах транзитивної економіки і обумовили вибір теми дослідження.

Метою
дослідження є аналіз теоретичних підходів та практичних аспектів щодо показників динаміки, структури, чинників та регіональних факторів економічного зростання.

Предметом дослідження виступає визначення особливостей та основних тенденцій економічного росту України.

Об’єктом дослідження є економічне зростання.

Визначені предмет, мета та об’єкт дослідження дають змогу поставити та вирішити у дипломній роботі наступні завдання:

  • визначення суті економічного зростання;
  • встановлення факторів економічного зростання;
  • узагальнення базових теорії та моделей економічного зростання;
  • аналіз показників динаміки ВВП та коректність їх застосування у макроекономіці;
  • дослідження динаміки економічного зростання України за роки незалежності;
  • виявлення кореляційних зв’язків між валовим регіональним продуктом та факторами, які на нього впливають;
  • визначення теоретичних основ організації учнів на уроках економіки;
  • удосконалення методичного та програмного забезпечення учнів при вивченні теми «Економічне зростання»;
  • покращення методики діагностування навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Економічне зростання».

В роботі використано різні методи дослідження, зокрема: аналіз і синтез, абстрагування, економіко-математичне моделювання, кореляційно-регресійний аналіз.

Практичне значення. Дипломної роботи полягає у можливості використання результатів дослідження у макроекономічному аналізі та прогнозуванні, а також у роботі викладачів економічних дисциплін.

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу трьох розділів, висновків. В дипломній роботі налічується 82 сторінки, вона містить 2 таблиці, 1 картодіаграму, 10 рисунків, 4 додатки,список літератури із 44 джерел.

Розділ І. Теоретичні засади економічного зростання

1.1. Суть економічного зростання

Економіку називають динамічною системою, тому що вона завжди знаходиться в стані макроекономічних та мікроекономічних динамічних змін, в стані екстенсивного чи інтенсивного розвитку, економічного зростання, застою (депресії) чи спаду.

Розрізняють динаміку, зростання та розвиток. Вони не є тотожними поняттями, оскільки динаміка є станом руху, зміна будь-якого явища в будь-якому напрямі під впливом певних факторів. Зростанням в свою чергу є збільшення в обсязі, кількості, розмірах, вазі і т.п. Щодо розвитку, то це процес переходу від одного якісного стану в інший, досконаліший.

Воно створює можливості для скорочення робочого часу і збільшення часу відпочинку й дозвілля. Економічне зростання полегшує розв’язання проблеми обмеженості ресурсів. Нарешті, воно дає змогу нації зберігати державну незалежність.[29 ст.141-150]

Економічне зростання можна визначити, як збільшення обсягів реального ВВП, ВНП або національного доходу в одному періоді порівняно з іншим. Економічне зростання являє собою зростаючу здатність економіки до реалізації своїх виробничих можливостей. Сутність економічного зростання полягає у розширеному відтворенні тих самих товарів і послуг з використанням незмінної технології. [32, ст. 214]

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Ekonom Zrost Such Ukr (718.5 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
завантаження...
WordPress: 23.82MB | MySQL:26 | 0,350sec