Дипломна робота на тему: «ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ»

Зміст

Вступ    3

Розділ І Психолого-педагогічні особливості розвитку діалогічного мовлення
в учнів початкових класів    6

1.1. Психологічні та психолінгвістичні основи формування діалогічного мовлення молодших школярів    6

1.2. Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення    13

1.3. Основні види роботи над розвитком діалогічного мовлення на уроках рідної мови.    19

1.4. Діалогічне мовлення молодших школярів    25

1.5. Діалогічне мовлення учнів, його особливості і типові недоліки    32

1.6. Загальні висновки до першого розділу    36

Розділ II. Система комунікативних вправ, завдань, ситуацій, ігор, що сприяють розвитку діалогічного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови    38

2.1. Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови    38

a) розвиток діалогічного мовлення в 1 класі    42

б) розвиток діалогічного мовлення в 2 класі    45

в) розвиток діалогічного мовлення в 3 класі    49

г) розвиток діалогічного мовлення в 4 класі    52

2.2. Експериментальна робота    54

2.3. Загальні висновки до другого розділу    56

Висновки    58

Список використаних джерел    60

Додатки    66

Додаток 1    66

Додаток 2    70

Додаток 3    74

Додаток 4    78

Додаток 5    80

 

Вступ

Актуальність обраної проблеми дослідження пояснюється, по-перше, потребами сучасного суспільства у всебічно розвиненій особистості, здатній переконливо та аргументовано доводити власну думку, по-друге, недостатнім вивченням її в сучасній методичній літературі, по-третє, недосконалістю вмінь і навичок молодших школярів складати діалогічні висловлювання, по-четверте, низьким рівнем знань учителів та вихованців про діалог та специфічність його змістовної, мовної і структурної організації.

Відповідно до наведених причин та потреби вдосконалювати навчально-виховний процес у початковій школі вибрано тему дипломного дослідження “Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови”.

Об’єктом дослідження є процес розвитку діалогічного мовлення молодших школярів в умовах загальноосвітньої школи, а його предметом — методика формування в них умінь і навичок будувати діалогічні висловлювання.

Мета дослідження:

 • проаналізувати підходи до визначення суті та змісту поняття “діалог”, “діалогічна єдність” у сучасній педагогічній науці;
 • розробити уроки у формі діалогічної взаємодії, рольової гри (структуру, можливості, основні вимоги до упорядкування матеріалу, що вивчається);
 • продемонструвати можливі форми і види комунікативних вправ, що сприяють розвитку діалогічного мовлення.

У процесі розробки тренувальних комунікативних вправ виходили з гіпотези, що ефективне навчання будувати діалог можливе за умов:

 • системного опрацювання елементів відомостей про діалог та вироблення відповідних умінь та навичок у зв’язку зі засвоєнням загальних ознак діалогу та відомостей про інші форми мовлення (монолог, полілог);
 • використання комунікативних вправ, завдань, побутових ситуацій, мовленнєвих ігор.

Досягнення мети щодо перевірки гіпотези сприяло розв’язанню таких завдань:

 • створення відповідної матеріально-технічної бази;
 • добір комунікативних вправ, завдань, ситуацій, ігор;
 • організація навчання за індивідуальними навчальними планами;
 • окреслити види роботи вчителя над формуванням і розвитком усного діалогічного мовлення на уроках рідної мови;
 • обґрунтувати психолого-педагогічні та методичні передумови розвитку у молодших школярів діалогічного мовлення;
 • у процесі спостереження виявити найефективніші методи і прийоми роботи над розвитком в учнів початкових класів діалогічного мовлення;
 • проаналізувати матеріал підручників для початкових класів;
 • з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в лінгвометодичній та психолого-педагогічній літературі;
 • дослідити стан уживання учнями формул мовленнєвого етикету, українських звертань, дотримання правил спілкування, норм літературної вимови;
 • довести педагогічну доцільність та ефективність системи роботи з комунікативними вправами, завданнями, ситуаціями на уроках української мови в молодших класах.

Для реалізації поставлених завдань використовувались у комплексі теоретичні і емпіричні методи наукового дослідження.

Теоретичні: вивчення й аналіз педагогічної, психологічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури в розгляді досліджуваної проблеми; аналіз літературних джерел, навчальних програм, шкільних підручників із рідної мови та методичних посібників; теоретичний аналіз та синтез під час вивчення об’єкту, предмета, мети, завдань, гіпотези дослідження; розробка змісту та методики розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів; синтезування результатів експерименту.

Емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом на всіх заняттях початкового шкільного циклу, бесіди з учителями та учнями з метою діагностування рівня сформованості комунікативно – мовленнєвих умінь молодших школярів, вивчення результатів мовленнєвої діяльності учнів, математична статистика.

Провідним методом дослідження був психолого-педагогічний експеримент, який включав констатуючий, контрольний та порівняльний етапи з якісною і статистичною обробкою результатів.

Наукова новизна визнається тим, що в ній розробляється системний підхід щодо використання побутових ситуацій, комунікативних вправ і завдань у контексті уроків рідної мови початкового шкільного циклу з опорою на теорію мовленнєвої діяльності.

Практичне значення дослідження: виділення груп комунікативних умінь, розроблення методики розвитку вмінь правильно будувати діалог, що в свою чергу має важливе значення для конкретизації змісту і форм роботи в системі розвитку мовлення школярів.

Матеріал дослідження може бути використаний як методичні рекомендації для вчителів початкових класів та для написання курсових робіт.

Структура дипломної роботи зумовлена логікою дослідження, поставленими завданнями та складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

1.1. Психологічні та психолінгвістичні основи формування
діалогічного мовлення молодших школярів

Щоб сформувати мовну особистість, необхідно враховувати дані психології. Сучасному вчителю без подібних знань неможливо обійтися на уроках. Практика ж показує, що вчителі досить часто нехтують саме цим компонентом. Але ж спілкування – це не просто передача інформації однієї особи іншій. Спілкування – це необхідна умова розвитку людини в суспільстві.

Сучасна шкільна методика навчання учнів мовлення виходить із теорії мовленнєвої діяльності, концептуальні положення якої розроблені видатними вченими Л.С. Виготським, О.М. Леонтьєвим, О.Р. Лурією, Н.І. Жинкіним та ін.. Ці ідеї практично були реалізовані в працях Т.А. Ладиженської, М.Р. Львова, В.І. Капинос, Н.А. Іпполітової.

Л. Виготський висунув такі ідеї: мовленнєва діяльність – це знакова діяльність; мовний розвиток – процес, пов’язаний із психічним розвитком практичної діяльності, соціальних форм поводження; розвиток знакового позначення в мовленнєвій діяльності є розвитком узагальнення за допомогою мовного знака [17].

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Dialog Movl (414.0 KiB, Завантажень: 41)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 23.83MB | MySQL:26 | 0,633sec