Дипломна робота на тему: «АНАЛІЗ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВУЗАХ»

Зміст

Вступ    3

Розділ І. Аналіз особливостей викладання психологічних дисциплін у ВУЗах    6

1.1. Особливості навчання у вищій школі. Специфіка та основні підходи.    6

1.2. Інтерактивний метод навчання.    12

1.3. Можливості використання інтерактивних методів у викладанні психології.    18

Розділ ІІ. Особливості організації процесу викладання спеціальної психології з використанням інтерактивного методу.    23

2.1. Загальні питання до організації інтерактивного підходу до вивчення психології.    23

2.2. Особливості проведення занять зі спеціальної психології з використанням інтерактивного методу.    26

Висновки…………………………………………………………………

Список використаної літератури……………………………………..

 

Вступ

Сучасність в Україні визначається тим, що наша держава знаходиться в періоді становлення. Говорячи словами Ю. І. Саєнко, “…ситуація в Україні своєрідна тим, що негайно треба відшукувати нову модель стабільності, визначати шляхи виходу з кризи одночасно в трьох сферах – духовній, соціальній і матеріальній… постає доленосна для України проблема: або семимильними кроками пройти послідовно всі класи “школи цивілізації”…, або стрімко вийти на упередження і вскочити в поїзд прогресу, що вже давно пішов, і там уже, в тому потязі долати щаблі “цивілізованої” освіти…, або назавжди залишитись на “ослячій парті” цивілізації…” [15]. І необхідно зазначити, що суспільний прогрес, перший клас у “поїзді цивілізації” неможливий без високого перш за все інтелектуального базису, основою якого є підготовка фахівців найвищого рівня, які в майбутньому стануть вихователями покоління майбутнього.

Зрозуміло, що передача професійних знань, виховання фахівця передбачає застосування ефективних методів та прийомів навчання.

Не можна говорити, що традиційні методи навчання виявляються зовсім неефективними, проте говорячи словами Т. Й. Франчук, “інформаційно-репродуктивна система навчання, що нині домінує у вузах, в своїй основі є несприятлива для актуалізації особистісного потенціалу студента” [18].

В традиційній репродуктивній системі навчання від студента вимагається засвоєння інформації, яка пропонується викладачем з наступним її відтворенням. Такий підхід часто призводить до того, що студенти неспроможні застосувати одержані знання на практиці, а також не формують свого особистого бачення проблем професійної підготовки.

Як зазначає Л. В. Міхеєва  [9], навчання у вищому навчальному закладі не може зводитись лише до засвоєння знань, а повинно виступати формами особистісної активності.

Отже, постає питання пошуку нових, інноваційних методів навчання, які б, з одного боку, дозволяли зробити навчальний процес більш продуктивним, якісним, а з іншого боку – забезпечили б особистісний розвиток та професійне становлення майбутнього фахівця.

На нашу думку, одним із ефективних підходів професійної підготовки майбутніх олігофренопедагогів є використання інтерактивних методів навчання.

Інтерактивний підхід до навчання передбачає засвоєння нових знань, умінь, навичок, необхідних для опанування професії шляхом колективної, самостійної, творчої, дослідницької роботи самих студентів. Роль викладача в цьому випадку зводиться до забезпечення відповідної мотивації, створенні професійно значимих проблемних ситуацій і наданні допомоги у пошуках їх розв’язання.

Мета роботи: розробити зміст та підготувати необхідне обладнання до занять зі спеціальної психології, які б можна було проводити з використанням інтерактивних методів навчання.

Об’єкт дослідження: процес засвоєння студентами знань з курсу спеціальної психології.

Предмет: можливості використання інтерактивних методів навчання для підвищення ефективності опанування студентами програмою курсу спеціальної психології.

Завдання дослідження:

1. проаналізувати психолого-педагогічну літературу щодо методики викладання предметів у вузах, зокрема методики інтерактивного підходу;

2. провести обстеження особливостей пізнавальної сфери розумово відсталих та дітей з нормальним інтелектуальним розвитком молодшого шкільного та підліткового віку;

3. розробити зміст занять зі спеціальної психології з використанням конкретних результатів обстеження учнів допоміжної та загальноосвітньої шкіл.

Теоретичне значення роботи: полягає у виявленні особливостей використання інтерактивного методу навчання при підготовці олігофренопедагогів.

Практичне значення роботи: полягає у можливості використання розроблених занять при викладанні спеціальної психології. Крім того, розроблений підхід до навчання студентів може бути перенесений на викладання інших предметів.

У досліджені були застосовані такі методи: аналіз наукової, психолого-педагогічної літератури, методики експериментального дослідження пізнавальних процесів розумово відсталих дітей, спостереження за навчальною діяльністю студентів, спрямовані на засвоєння знань зі спеціальної психології.


Обстеження особливостей психіки 40 учнів проводилось на базі Львівської допоміжної школи-інтернату №102 та Львівської загальноосвітньої школи-інтернату №2. Вивчення особливостей навчальної діяльності студентів проводилось в умовах інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини КПДПУ

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Analiz-vykl Ps Dysc (171.0 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.31MB | MySQL:26 | 0,325sec