ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ЗМІСТ, РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (АБСТРАГУВАННЯ, КОНКРЕТИЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ)

Під навчальною діяльністю психологи розуміють діяльність учнів, спрямовану на набування теоретичних знань про предмет вивчення та загальних способів розв’язання пов’язаних із ним задач і, отже, на розвиток учнів і формування їх особистості. Характерна риса цієї діяльності є в тому, що вона організовується і керується вчителем і здійснюється за допомогою спеціальних засобів навчання – підручника, дидактичних матеріалів, комп’ютера, таблиць і ін. Навчальна задача (головний компонент навчальної діяльності) – це узагальнена мета діяльності, котра сформульована перед учнями у вигляді узагальненого навчального завдання. Навчальна задача реалізується через систему навчальних дій. Навчальні дії для розв’язування навчальної задачі: 1)перетворення умов предметної задачі з метою виділення загального (основного) відношення об’єкту, що вивчається; 2)моделювання основного відношення у предметній, графічній чи буквеній формі; 3)перетворення моделі відношення для вивчення його властивостей; 4)побудова системи частинних задач, які розв’язуються загальним способом. Навчальними задачами виступають такі інтелектуальні завдання, в результаті виконання яких людина повинна розкрити деякі відношення, властивість, величину, дію; в них реалізується мета заняття, ступінь складності навчального матеріалу і його обсяг, прогнозується характер розумової діяльності та умови її виконання. Прийоми діяльності можуть бути різного ступеня складності і узагальненості. Прийом діяльності називають узагальненим, якщо його одержали на основі аналізу окремих прийомів шляхом вилучення спільного, незмінного змісту діяльності для розв’язання конкретних (окремих) задач. Узагальнений прийом створює орієнтовану основу необхідної діяльності для розв’язання ряду навчальних завдань і забезпечує “перенесність” прийому на широке коло нових окремих завдань. Вміння вчитися – це оволодіння сукупністю загальнонавчальних прийомів навчальної діяльності До методики формування прийомів навчальної діяльності в процесі навчання математики ставлять такі вимоги: формування прийомів навчальної діяльності повинно бути основою навчання учнів знанням, уміннями навичкам; навчання узагальненим прийомам навчальної діяльності має плануватися так само, як навчання змісту навчального предмета; вибір методів навчання має бути тісно пов’язаним з етапами формування прийомів навчальної діяльності; контроль за процесом формуванням прийомів діяльності в учнів має включати в себе спеціальні завдання на перевірку їх засвоєнняНа персоніфікованому рівні теорія навчальної діяльності конкретизується такими елементами учіння школяра: мета, зміст, організація, технологія, комунікативність, контроль і корекція, оцінка діяльності. Узагальнення – це процес мисленого об’єднання певного класу предметів за їх спільними вл (квадрат, ромб узагальнення паралелограм).Абстрагування – мислене відокремлення від деяких не суттєвих вл розгляд об’єкта і виділення суттєвих для даного об’єкта вл.Конкретизація – це мислит діяльність при якій здійснюється перехід від понять до об’єктів, що охоплюються ними.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,646sec