ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ

В даній методиці виявляється наявність у вчителя особистісних якостей, які є передумовою успішного здійснення навчально-виховного процесу. Методика ґрунтується на тривалому вивченні особистості вчителя у вмінні експерта правильно встановити наявність діагностичного параметру. Діагностика особистісних якостей вчителя включає в себе наступні діагностичні блоки:

I. Спрямованість особистості педагога:

1) мотиви, потреби, які вимірюються за 4 діагностичними параметрами;

2) почуття, емоції, які вимірюються за 9 діагностичними параметрами;

3) інтереси, які вимірюються за 5 діагностичними параметрами.

ІІ. Можливості педагога:

1) відчуття – вимірюються за 3 діагностичними параметрами;

2) сприйняття вимірюються за 4 діагностичними параметрами;

3) пам’ять – вимірюється за 4 діагностичними параметрами;

4) мислення – вимірюється за 6 діагностичними параметрами;

5) мова – вимірюється за 7 діагностичними параметрами;

6) воля – вимірюється за 5 діагностичними параметрами;

7) здібності – вимірюються за 7 діагностичними параметрами.

ІІІ. Стиль, психологічні особливості поведінки педагога:

1) характер (його риси), які вимірюються за 4 діагностичними параметрами;

2) ставлення до праці:

Перевагою методики є те, що вона охоплює практично всі існуючі якості особистості, які необхідні для професійної діяльності вчителя.

Діагностичні блоки

Склад

діагностичних блоків

 

Діагностичні параметри 

Бали

Спрямованість

особистості

педагога 

1. Мотиви, потреби

1. Усвідомлення суспільних інтересів і своїх обов’язків стосовно до них.

2. Орієнтація в діяльності на цілі і задачі школи.

3. Прагнення забезпечити розвиток особистості кожної дитини.

4. Бажання самоудосконалювати себе, свою діяльність і умови праці. 


 

 

2. Почуття (емоції)

1. Спрямованість емоцій і почуттів на об’єкт педагогічних впливів.

2. Інтенсивність емоцій.

3. Стійкість емоцій.

4. Глибина почуттів.

5. Наявність валового контролю за своєю поведінкою.

6. Адекватність емоційного стану вчителя, педагогічна реакція на діяльність учнів.

7. Доброзичливість реакції вчителя на збудження.

8. Впевненість в своїх педагогічних діях.

9. Задоволеність від результатів педагогічної праці.

 
 

3. Інтереси

1. Наявність інтересу, пов’язаного з предметом педагогічної діяльності.

2. Широта інтересів, у тому числі професійних.

3. Глибина інтересу.

4. Стійкість інтересу, в тому числі професійного.

5. Дієвість інтересу, в тому числі професійного.

 

Можливості

особистості 

1. Відчуття

1. Орієнтація в діяльності на об’єкт педагогічного впливу.

2. Швидкість реакції на дії і вчинки вчителя.

3. Чіткість координації педагогічних дій.

 
 

2. Сприйняття

1. Цілеспрямованість сприйняття.

2. Адекватність сприйняття меті і задачам педагогічної діяльності.

3. Спостережливість.

4. Допитливість. 

 
 

3. Пам’ять  

1. Цілеспрямованість уваги.

2. Швидкість і раціональність запам’ятовування.

3. Емоційність ставлення до матеріалу, запам’ятовується і відтворюється.

4. Точність відтворення.  

 


 

 

4. Мислення

1. Самостійність мислення (вміння ставити нові завдання і самостійно знаходити необхідні розв’язки).

2. Широта розуму (різносторонність та широта знань).

3. Глибина розуму (вміння проникати в сутність складних питань).

4. Гнучкість розуму (вміння швидко змінювати свої дії під час зміни обставин, свобода мислення у закріплених у минулому досвіді прийомів і способів розв’язання педагогічних задач).

5. Швидкість розуму (здатність швидко розібратися в складній ситуації, швидко обдумати і прийняти правильне рішення).

6. Критичність розуму (вміння об’єктивно оцінювати свої і чужі можливості, ретельно і різносторонньо перевіряти всі висунуті положення і висновки).

 
 

5. Мова 

1. Цілеспрямованість мови.

2. Зв’язність і переконливість викладу.

3. Розгорнутість і доступність висловлювань

4. Логічна чіткість і завершеність висловлювань.

5. Якість і чіткість форми викладу.

6. Виразність мови.

7. Образність мови .

 
 

6. Воля 

1. Цілеспрямованість (підпорядкованість педагогічної діяльності меті і завданням).

2. Самостійність (підпорядкованість поведінки своїм особистим поглядам і переконанням).

3. Рішучість (здатність своєчасно приймати обґрунтовані і стійкі рішення і без коливання переходити до їх виконання).

4. Наполегливість (здатність досягати поставленої мети і доводити прийняті рішення до кінця).

5. Витримка (здатність контролювати свої дії).

6. Дисциплінованість (свідоме підпорядкування своєї поведінки суспільним нормам).

 
 

7. Здібності

1. Відчуття учнів та їх стану.

2. Цілеспрямованість у прогнозуванні своєї діяльності і діяльності учнів.

3. Орієнтація у змісті педагогічної діяльності, формах та методах її організації.

4. Вибірковість засобів педагогічного впливу з врахуванням мети діяльності, особливостей учнів, їх стану та рівня розвитку, власних можливостей.

5. Зосередженість уваги і педагогічна доцільність її переключення.

6. Здатність до педагогічного перевтілення, артистичність.

7. Захопленість педагогічною діяльністю та її результатами.

 

Стиль

поведінки 

1. Характер

1. Ставлення до колективу:

а) колективізм, активність у справах колективу;

б) чесність, справедливість;

в) комунікативність, комунікабельність.

2. Ставлення до праці:

а) працьовитість.

 

Обробка :

“0” балів ставиться тоді, коли показник не проявляється, або слабо виражений.

“1” бал ставиться тоді, коли показник проявляється рідко чи недостатньо виражений.

“2” бали виставляються тоді, коли показник проявляється часто і достатньо виражений.

“3” бали виставляються тоді, коли показник проявляється завжди і яскраво виражений.

Розрахунок рівня усієї діяльності чи поетапно:

 

Рівні: оптимальний – до 0,8 балів.

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,325sec