ГРУПИ. ПРИКЛАДИ ГРУП. НАВПРОСТ. ВЛАСТИВОСТІ ГРУП. ПІДГРУПИ

Озн. Не порожня множ А , на якій задано бінарну операцію *, унарну операцію -1 наз. групою, якщо викон. такі властивості: 1) бінарна операція *- асоціативна; 2) е – правий нейтральний елемент відносно операції...

КІЛЬЦЕ. ПРИКЛАДИ КІЛЕЦЬ. НАЙПРОСТІШІ ВЛАСТИВОСТІ КІЛЕЦЬ. ПІДКІЛЬЦЕ

Озн. Кільцем наз. алгебраїчну структуру <K, +, *> з двома алгебраїчними операціями + і заданими на всій множині К, яка задов. умови: а) відносно операції «+» стр. <K,+> утв. адитивну абелеву групу, тобто: 1)...

ПОЛЕ. П-ДИ ПОЛІВ. НАЙПРОСТІШІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІВ. ПОЛЕ РАЦ. ЧИСЕЛ

Озн. Алгеброю назив. пара де , – мн., – м-на операцій заданих на м-ні . Озн. Під полем розуміють алгебру , якщо виконуються властивості: опер. «+» комутативний. опер. «+» асоціативний нейтральний елемент відносно опер....

ПОЛЕ КОМПЛЕКСЕИХ ЧИСЕЛ. ЧИСЛОВІ ПОЛЯ. ГЕОМЕТРИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ І ДІЇ НАД НИМИ. ТРИГОНОМЕТРИЧНА ФОРМА КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА

Озн. Множина М наз. полем, якщо в ній введено дві операції + і *, тобто a,b М, a*b М, a+bМ, які задовільняють властивості: a,b М: a+b=b+a; a,b,c М: (a+b)+c=a+(b+c); нейтральний елемент відносно +; aМ:...

ВЕКТОРНИЙ ПРОСТІР. ПРИКЛАДИ І НАЙПРОСТІШІ ВЛАСТИВОСТІ ВЕКТОРНОГО ПРОСТОРУ. ПІДПРОСТІР

Озн. Непорожня множина L наз. лінійним або векторним простором на числовим полем Р, якщо в множині L визн. операції додавання і множення на скаляр, причому виконуються такі властивості: Операція + комутативна; Операція + асоціативна;...

ЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СИСТЕМИ ВЕКТОРІВ. БАЗИС І РАНГ СКІНЧЕННОЇ СИСТЕМИ ВЕКТОРІВ

Озн. Під системою векторів розуміють деяку множину векторів. Система векторів векторного простору М над полем Р наз. лінійно залежною, якщо в полі Р існують скаляри не всі рівні 0, такі що . Озн. Система...

НАСЛІДОК СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ. РІВНОСИЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ. КРИТЕРІЙ СУМІСНОСТІ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ НЕВІДОМИХ

Якщо будь яке розв’язання однієї системи рівнянь є розв’язком іншої системи, то другу систему називають наслідком першої і позначають . Якщо система (1) є наслідком (2) , а (2) є наслідком (1), то такі...

WordPress: 22.81MB | MySQL:26 | 0,708sec