Будова статевих органів

Тема: Будова статевих  органів.

Мета уроку:

Освітня: повторити і закріпити знання про біологічне значення статевого розмноження у рос­лин і тварин; систематизувати знання учнів про еволюцію статевого розмноження у хребетних тварин; сформувати в учнів поняття про статеве розмноження у людини; ознайомити учнів з бу­довою чоловічої і жіночої статевих систем.

Розвивальна: розвивати логічне мислення учнів, інтелектуальні здібності, здатність порівнювати, самостійність.

Виховна: статеве виховання учнів, почуття колективізму, взаємодопомоги.

Методи і методичні прийоми.

 1. Інформаційно-рецептивний: словесний, наочний.
 2. Репродуктивний.
 3. Пошуковий.

Форми роботи на уроці.

Робота з підручником (складання таблиць, схем), групова робота, робота з тестами.

Нетрадиційна форма: програмоване завдання.

Внутрішньопредметні зв ‘язки: з біологією рос­лин і тварин.

Терміни  і поняття:  статева система, статеві органи, статеві залози, сперматозоїд, яйцеклітина, статеві протоки.

Обладнання: таблиця «Будова чоловічої статевої си­стеми», «Будова жіночої статевої системи»; дидактичні карт­ки, підручник.

Учні повинні знати:

1)  що таке розмноження і його біологічне зна­чення;

2)          складові статевих органів;

3) будову чоловічої і жіночої статевих систем.
Учні повинні вміти:

1)  порівнювати чоловічу і жіночу статеві сис­теми;

2)          вміти встановлювати зв’язки між будовою та функцією статевої системи.

Тип уроку: комбінований.

                                                          Хід уроку

1.  Актуалізація опорних знань.

Учитель пропонує учням такі завдання і за­питання.

1. Дати означення понять: розмноження, зи­гота, зооспори, спори, гамети, статеві залози, запліднення.

 1. 2.                                                     У чому полягає біологічне значення розмно­ження ? Які є види розмноження?
 2. 3.                                                     Що таке статеве розмноження? Які є форми і різновиди статевого розмноження?

   4. Що таке нестатеве розмноження? Яким організмам воно властиве?

5.  Який вид розмноження виник першим ста­
тевий чи нестатевий? Доведіть свою думку.

 1. 6.           У чому полягають особливості статевого розмноження порівняно з нестатевим і вегета­тивним?
 2. 7.           Тестове завдання. Виберіть правильну відповідь:

1) Розмноження — це …

а)        відтворення собі подібних;

б)        забезпечування неперервності життя;

в) забезпечування передачі спадковості;

г) зміна каріотипу;

д)забезпечування мітозу.

2) Нестатеве розмноження відбувається:

а)статевими клітинами;

б)        нестатевими клітинами;

в) поділом надвоє;

г) гаметами;

д)спорами;

є) зооспорами.

3) Вегетативне розмноження здійснюється:

а)        спорами;

б)частинами тіла.

4) Статевий процес здійснюється за допомогою:

а) кон’югації; б) копуляції;

в) спор; г) зооспор.

5) Види копуляції:

а) зигота; б) ізогамія;

в) спора; г) анізогамія; д) оогамія.

6) Для людини характерний вид копуляції:
а) ізогамія; б) анізогамія;

в) оогамія.

7) Статеві органи складаються з:

а)        нестатевих залоз;

б)        статевих залоз;

в) статевих каналів;

г) зовнішніх статевих органів.

8) У статевих залозах формуються:
а) спори; б) гамети; в) зооспори.

9) Біологічне значення статевих каналів полягає у:

а)        надходженні гамет до місця заплід­нення;

б) виділенні статевих гормонів.

10)          Роботу статевих органів регулюють:

а)        довгастий мозок;

б)підкіркові центри великого мозку;

в) мозочок;

г) поперековий і крижовий відділи спин­ного мозку;

д)        таламус; ж) гіпоталамус;
з) передня частина гіпофізу.

II.    Мотивація навчальної діяльності учнів.

З метою переходу до вивчення нової теми, зацікавленості учнів учитель ставить запитання:

1)          Пригадайте з розділу «Зоологія», як відбу­вається еволюція статевого розмноження у хре­бетних тварин.

2)          Як називається система органів розмноження ?

Після відповідей учнів учитель називає і за­писує на дошці тему, визначає, що учням треба знати і вміти після розгляду цієї теми.

III.Повідомлення теми та мети уроку.

Тема і мета уроку (Висвітлено на моніторі комп‘ютера)

 1. Розмноження у людини.
 2. 2.            Будова чоловічих статевих органів .
 3. 3.           Будова жіночих статевих органів.

       IV. Вивчення нового матеріалу

1. Інформаційне повідомлення вчителя.

2. Інтерактивна вправа.

З метою формування інтелектуальних здібностей, уміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки вчитель пропонує розглянути ос­новні питання теми, виконавши такі завдання.

Завдання 1

 • Що таке розмноження і його значення? Для з’ясування відповіді на це запитання учні вико­нують самостійну роботу з підручником. Вчитель під час бесіди перевіряє рівень засвоєння знань з даного питання, доповнює і коригує відповідь.

Завдання 2

 • Прочитати матеріал підручника, заповнити схему за зразком:

а) складові статевих органів;

Статеві органи

Статеві залози

Статеві шляхи

               ?

б) функції статевих органів регулюють:

Підкіркові центри

 

 

 

 

 

 

 

 • На основі цих схем учні роблять відповідні висновки.

Складові статевих органів людини подібні до статевих органів ссавців, що є доказом тва­ринного походження людини і що людина є пред­ставником класу Ссавців.

На відміну від ссавців функцію статевих органів людини регулюють (крім поперекового і крижового відділів спинного мозку) гіпоталамус і передня доля гіпофіза, підкіркові центри мозку. Це свідчить про те, що людині властиві вища нервова діяльність, здатність управляти своїми інстинктами і поведінкою.

Для розкриття третього питання «Будова чо­ловічої і жіночої статевих систем» учитель про­понує на основі схеми, яка на слайді, виконати самостійну роботу за підручником.

 • Учнів поділяють на дві групи: перша описує чоловічі статеві органи, друга — жіночі.

Зразок схеми

                                                       Статева система

Жіноча

 

 

 

 

 

Зовнішні                      Внутрішні                                     Зовнішні                      Внутрішні

статеві                      статеві                                         статеві                        статеві

органи                         органи                                             органи                           органи

 

 • На основі схеми учні складають таблицю

Перша група учнів:

Органи чоловічої статевої системи Характеристика Функції
 

 

   

 

Друга група учнів:

Органи жіночої статевої системи Характеристика Функції
 

 

   

На основі складених таблиць учні роблять такі висновки.

• Статева система (чоловіча і жіноча) вклю­чає:

1. Статеві залози:

а)        чоловічі — яєчка, сім’яні міхурці, перед­міхурова залоза (простата);

б)        жіночі — яєчники.

2. Статеві клітини:

а)        чоловічі — сперматозоїди;

б)        жіночі — яйцеклітини.

3. Статеві протоки:

а)        чоловічі — сім’явиносна протока, стате­вий член;

б)      жіночі—маткові  труби, матка і піхва.

Учні записують висновки в зошиті, підкреслюючи функції складових статевої системи, да­ють означення новим термінам і поняттям, запи­сують у зошит у вигляді таблиці.

Термін                               Поняття
Мошонка

Пеніс

Простата

Сім’яні міхурці

Сім’явиносна протока

Сперма

Сперматозоїди

Уретра

Піхва

Яєчники

Маткові труби

Статеві губи

Клітор

Матка

 

 

 

З метою осмислення зв’язків між будовою функціями пропонуємо таке проблемне запитання

Який взаємозв’язок між будовою і функцією органів статевої системи (чоловічої і жіночої) ?

V.  Рефлексія.

Завдання 1

Програмний контроль.

Будова чоловічих статевих органів

 1. Яєчка.
 2. Сім’яні канальці.
 3. Сперматозоїди.
 4. Простата.
 5. Сім’яні міхурці.
 6. Пеніс.
 7. Мошонка.
 8. Сім’явиносна протока.
 9. Сім’явипорскувальна протока.
 10. Придаток яєчка.

І. Овальні парні статеві залози, що містяться в мошонці.

ІІ. Складові яєчка.

 1. III.  Чоловічі статеві клітини.
 2. З’єднується з протоками сім’яних міхурців

V.  Згорнута спіраллю трубка, що проходить по задній частині яєчка.

VI. Непарний орган, розташований під сечо­вим міхуром.

VII.З’єднується з протоками сім’яних міхурців

VIII.Виділяє слиз, яким забезпечує транспорт сперматозоїдів по сім’явиносній

протоці.

IX. Захищає слизову оболонку від подразню­вальної дії сечі.

X.  Забезпечує копуляцію.

XI. Місце розміщення яєчок.

XII.Зовнішні статеві органи.

XIII.Внутрішні статеві органи.

Відповідь.  
І 1 VIII. 4
II. 2 IX. 5
III. 3 X 6
IV. 8 XI. 7
V. 10 XII. 6, 7
VI. 4 XIII. 1, 2, 8, 9, 10
VII. 9  

Оцінювання відповідей учнів проводиться за допомогою карток-ключів. Учні самостійно або попарно перевіряють роботи, потім звіряють їх: картками-ключами і виставляють оцінки (картки-ключі виготовлено на форматному папері вивішено на дошці).

VI. Підсумок уроку

Вчитель звертає увагу на активність учнів, коментує їхні оцінки.

VIII.Домашнє завдання. Опрацювати матеріал параграфа.                                                   Скласти кросворд по даній темі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

60 Будова статевих органів. (30.3 KiB, Завантажень: 40)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,339sec