Бакалаврська робота на тему: «РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА У ВИХОВАННІ В УЧНІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ I Виховання фізичної культури як соціально – педагогічна проблема у позакласній діяльності.    7

1.1.Виховання фізичної культури учні у контексті сучасної педагогічної науки    7

1.2. Позакласна діяльність як чинник позитивного ставлення до занять фізичною культурою    14

1.3. Організація і методика дослідження    22

РОЗДІЛ II     36

2.1. Роль виховання позитивного ставлення до фізичної культури у діяльності класного керівника    36

2.2. Обговорення результаті експериментальної роботи    45

ВИСНОВКИ    52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    55

ВСТУП

Актуальність дослідження. Система освіти в незалежній Україні реформується як національна, демократична, гуманістична, що орієнтується не тільки на нове соціальне замовлення у вихованні громадянина України, а й особистість учня, його права, потреби, вікові особливості та інтереси.

В останні роки науковці акцентують увагу на культурологічних функціях освіти взагалі, навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі зокрема. Все більшої життєвості набувають наукові ідеї про те, що кінцевий результат освіти – це високий рівень культури особистості; модернізована освіта повинна виховувати активних творців культури. Стверджується, що школа XXI століття в
Україні має створити сприятливі умови для оволодіння кожною дитиною базовими основами культури.

До базових основ культури особистості сучасна наука відносить її різні види: правову, економічну, політичну, екологічну, художньо-естетичну, фізичну, побутову та інші [4; 37]. Фізична культура, таким чином, є органічною складовою загальної культури особистості. Закономірно, що “Концепція національного вихованнярозглядає фізичну культуру особистості учня ( в інтеграції з іншими видами) як одну зі складових частин загальної мети національного виховання [28]. Посилення культурологічних тенденцій у вихованні вимагає відповідного наукового педагогічного обґрунтування ряду проблем фізичного виховання, у тому числі – виховання позитивного ставлення до фізичної культури учнів як їхньої особистісної властивості, як цілісного культурологічного явища.

У сучасному суспільному житті країни проблеми фізичної культури і спорту, фізичного виховання набули актуальності й гостроти. Це об’єктивно зумовлено, з одного боку – вагомістю здоров’я, необхідного фізичного розвитку, фізкультурної освіченості та вихованості особистості як для неї самої, так і суспільства, з іншого – тими проблемами і недоліками, які характеризують стан фізичної культури і спорту, процес фізичного виховання у школі.

Державний підхід до проблем фізичного виховання, фізкультури і спорту відтворюють: Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, “Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття), “Концепція фізичного виховання в системі освіти України”, “Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті”, “Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”, “Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти”. У контексті виховання фізичної культури учнів суттєвим у цих документах є те, що фізичне виховання дітей і молоді розглядається як важливий компонент гуманітарного виховання, всебічного розвитку молодого покоління. Воно пов’язується з вихованням в учнів високого рівня інтелекту, моральності, патріотичних почуттів, фізичного, духовного, соціального здоров’я.

Досліджувалися проблеми формування позитивного ставлення в учнів до занять фізичною культурою та спортивної діяльності, потреби фізичного вдосконалення дітей з послабленим здоров’ям, виховання відповідального ставлення до свого здоров’я, свідомої дисципліни засобами фізкультурно-масової роботи (О.Зварищук, В.Лесик, А.Сватьєв, М.Солопчук, Є.Столітенко). Ряд досліджень стосувався становлення української народної фізичної культури, історико-педагогічних аспектів розвитку теорії і практики фізичного виховання дітей в Україні (Г.Воробей, М.Пантюк, Т.Пантюк, Є.Приступа).

Проведений аналіз сучасних науково-педагогічних джерел, вивчення практики фізичного виховання в загальноосвітній школі дають підстави стверджувати, що фізична культура учня як інтегративне, цілісне явище, як його особистісна властивість не досліджувалася. У практичній педагогічній діяльності культурологічний підхід до фізичного виховання недооцінюється. Ще не стала домінуючою позиція, що воно спрямоване не тільки на фізичне (соматичне) удосконалення учня, а й весь його духовний, ціннісний, моральний, патріотичний, емоційно-гуманістичний культурний світ. Недооцінка або звужене розуміння культурологічного спрямування фізичного виховання негативно позначається на управлінських функціях, технології здійснення фізичного виховання, залученні до нього різних суб’єктів шкільної діяльності, його ефективності.

Негативно на практиці позначається й те, що у педагогічній теорії не обґрунтовано поняття “фізична культура учня”, не розкрито у культурологічному аспекті загальнопедагогічні умови позакласної роботи з фізичного виховання та діяльності у ній класного керівника.

Таким чином, існує суперечність, з одного боку, між потребою посилення культурологічних функцій навчально-виховного процесу, в тому числі – фізичного виховання, – з іншого – реальною дійсністю, а саме: недостатньою загально педагогічною теоретичною розробленістю культурологічного спрямування фізичного виховання та недоліками шкільної практики.

Окреслена суперечність обумовила актуальність та вибір теми нашого дослідження “Роль класного керівника у вихованні в учнів позитивного ставлення до фізичної культури”.

Об’єкт дослідження: процес фізичного виховання школярів.

Предмет дослідження: загальнопедагогічні умови ефективності роботи класного керівника у вихованні в учнів позитивного ставлення до фізичної культури.

Мета дослідження: виявити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити загальнопедагогічні умови виховання позитивного ставлення до фізичної культури учнів у позакласній діяльності.

Гіпотеза дослідження: ефективність виховання позитивного ставлення до фізичної культури в учнів 5-9 класів у позакласній діяльності буде досягнута за умов:

 • реалізації суб’єктами виховної діяльності культурологічного підходу до процесу фізичного виховання у позакласній роботі;
 • обгрунтуванні загальнопедагогічних умов виховання позитивного ставлення до фізичної культури в учнів 5-9 класів у позакласній діяльності ;
 • активізації ролі класного керівника як суб’єкта виховання позитивного ставлення до фізичної культури в учня у позакласній діяльності, здійснення її на відповідних наукових загальнопедагогічних засадах.

  Відповідно до предмета, мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Rol Klas Kerivn (376.0 KiB, Завантажень: 8)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.61MB | MySQL:26 | 0,573sec