Бакалаврська робота на тему: «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

Зміст:

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І.

Соціально-педагогічні аспекти викладання основ економічних

знань в початковій школі

1.1. Історія розвитку викладання предмету «Основи економічних знань»……………………………………………………………………………………………………..10

1.2. Сучасні методи навчання економічних знань в початкових класах………………………………………………………………………………………………………21

РОЗДІЛ II.

Шляхи удосконалення системи економічного виховання молодших школярів.

2.1. Забезпечення міжпредметних зв’язків при вивченні основ економічних знань в початковій школі……………………………………………….39

2.2. Використання нових елементів при вивченні основ економічних знань в початкових класах……………………………………………………………………..57

Висновки…………………………………………………………………………………..89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90

Додатки (120 сторінок)

ВСТУП

Трансформація економічної системи України, глобалізація сучасних світових процесів, демократизація суспільного життя зумовлюють зміни у різних соціальних структурах та у їх змісті. Особливо актуальними є зміни в системі освіти, однією з найпродуктивніших сил суспільства, до завдання якої входить підготовка підростаючого покоління до праці в умовах економічних відносин, які змінюються. Перехід до ринкових відносин передбачає перетворення відносин власності, демонополізацію виробництва, формування ринкової інфраструктури, вільного ціноутворення. Принципові зміни в економіці, науці і техніці, у соціальних відносинах та суспільній думці зумовлюють нагальну необхідність формування у громадян України не тільки мінних економічних знань, а й економічної культури. Суспільство потребує, щоб кожна людина, незалежно від її фахової орієнтації, здобула гарантований мінімум систематизованих економічних знань: люди повинні розуміти сутність економічних перетворень, їх соціальні наслідки.

Суттєво підвищується роль економічної підготовки молоді, як однієї з умов успішного виконання професійних функцій. Закладам освіти необхідно привести процес навчання відповідно до нових вимог суспільства і його економіки. Найбільші зміни повинні стосуватися економічної освіти і виховання.

По-перше, тому що умови ринку, з одного боку посилюють необхідність економічної освіти і виховання, з іншого – створюють умови для формування у суспільній свідомості економічних уявлень і понять, посилюють цінність економічно важливих якостей особистості.

По-друге, саме економічна наука і економічні дисципліни в школі, у педагогічному вузі в першу чергу повинні відобразити зміни в економічній і соціальній сферах суспільства, які зумовлені переходом до ринкової економіки.

Ринкова економіка передбачає, що кожна людина, дбаючи про свій добробут, про добробут своєї родини, щоденно, протягом усього життя робить свій економічний вибір, приймає економічні рішення і відповідає за їх наслідки, покладаючись, головним чином, на власні зусилля і власний хист. Саме тому для громадян України економічні знання стають нагальною проблемою, а економіка перетворюється на одну з найпопулярніших наук.

Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати у громадян України економічні знання, економічну культуру, діловитість і підприємництво, навчити аналізувати економічну ситуацію і приймати обґрунтовані рішення. Економічна теорія, на думку американського економіста Д.М.Кейнса, “не є набором вже готових рекомендацій… вона, скоріше, є методом, технікою мислення, допомагаючи тому, хто нею володіє, приймати правильні рішення”. [2]

В Законі України “Про освіту” відмічено, що загальна середня освіта повинна забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, талантів, здібностей, засвоєння визначеного потребами обсягом знань про природу, людину, суспільство і виробництво, економіку. Одним з основних принципів освіти є інтеграція з наукою і виробництвом, економікою. [16]

В Концепції загальноосвітньої школи України говориться, що діяльність школи повинна бути спрямована на утвердження гуманістичного призначення освіти, її визначної ролі в економічному, соціальному, політичному і духовному оздоровленні суспільства. Одним з найважливіших компонентів загальної освіти є зміст, під яким розуміють систему знань про природу, сучасне виробництво і економіку, суспільство, людину. [20]

В національній програмі “Освіта” (Україна XXI ст.) вказано, що одним із завдань школи є формування економічної культури, а також формування економічних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для залучення учнів до продуктивної праці, ознайомлення школярів з основами ринкової економіки; формування у дітей і молоді уміння між особистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин. Одним із завдань реформування загальної середньої освіти є органічне поєднання навчання і виховання з метою забезпечення розумового, морального, економічного, трудового та фізичного розвитку дитини. [33]

В національній доктрині розвитку освіти метою та пріоритетним напрямком державної політики в галузі розвитку освіти визначено виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. [34]

Від якості та осучаснення змісту економічного виховання та освіти підростаючого покоління громадян України значною, якщо не вирішальною мірою залежить і успіх економічних реформ, і, врешті-решт, добробут народу в цілому. Вивести країну з економічної кризи, оволодіти новим господарським мисленням, а отже, зрушити вперед справу удосконалення суспільства на шляху демократії зможе лише економічно підготовлена людина.

Необхідність реформування системи економічного навчання зростає із прискоренням темпів економічних перетворень, і з насиченням української економіки тими інституціями, без яких не можна уявити ринкову економіку початку третього тисячоліття.

Система освіти, що діяла раніше, була достатньо продуманою і охоплювала ланки дошкільного виховання, загальної середньої освіти, професійної освіти, вищої освіти, позашкільної освіти і виховання, аспірантури, забезпечення можливостей для самоосвіти тощо. Слід визнати, що в умовах планового господарства ця система була ефективною. Існує певний зв’язок між рівнем організації освіти та соціально-економічним розвитком країни. Як відомо, освіта має випереджати розвиток економіки, з одного боку, а з іншого – саме розвиток економіки вимагає розвитку освіти.

З переходом до ринкової економіки, яка базується на конкуренції, боротьбі, де головним стає закон: хочеш краще жити – краще працюй. Зараз надії на поліпшення життя люди пов’язують із формуванням нової економічної моделі. Це завдання має важливе значення і для народної освіти.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

INNOVAC PIDH DO VYVCH PREDM (968.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
завантаження...
WordPress: 24.02MB | MySQL:26 | 0,607sec