Бакалаврська робота: МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДОЗРІВАННЯ ТА РОЗВИТОК ФУНКЦІЇ МОТОРИКИ ШКОЛЯРІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ


ЗМІСТ 2

ВСТУП…………………………………………………………………3-6

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ…………………………………………7-19

1.1. Особливості навчального процесу учнів з церебральним

паралічем у закладах професійної освіти………………….7-14

1.2. Фізичне виховання учнів з церебральним паралічем у

закладах професійної освіти………………………………..14-19

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………………….20-22

2.1. Методи дослідження………………………………………………20-21

2.2. Організація дослідження………………………………………..21-22

РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ УЧНІВ 15-17 РОКІВ З

ЦЕРЕБРАЛЬНИМПАРАЛІЧЕМ………………………………..23-39

3.1. Характеристика морфологічних показників учнів 15-17 років з

церебральним паралічем……………………………………….…23-31

3.2. Функціональний стан школярів 15-17 років з церебральним

паралічем……………………………………………………………31-39

РОЗДІЛ ІV. ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ УЧНІВ З

ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ……………………………….39-54

ВИСНОВКИ…………………………………………………………55-57

СПИСОК ВИКОРЕСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………….57-64

3

ВСТУП.

Актуальність. За даними ВООЗ на сьогодні біля 20-25% усіх осіб з обмеженими функціями у світі – це діти до 16 років. За даними державної статистики в Україні дитячі дисфункції, навіть при зниженні народжуваності, мають стійку тенденцію до зростання. Так у 1994 році загальна кількість таких дітей в Україні становила 130,2 тисячі, в 1995 – 135,4, в 1996 -141,1, в 1997 – 146,9, в 1998 – 152,5, в 2001 – 154,3 тисячі. Іншими словами з 1994 по 2001 роки зростання кількості дітей з обмеженими функціями склало 18,5%, в першу чергу, – пов’язані з органічними ураженнями нервової системи, психічними розладами та вродженими вадами розвитку (49,7%).

Серед існуючих категорій осіб з обмеженими функціями переважають представники з церебральним паралічем [23,24]. У різних країнах світу частота випадків захворювання на церебральний параліч коливається в межах 1,5 – 2,6 на тисячу населення [8], причому цей показник не знижуються. В Україні цей показник складає 2,4-2,6%, а в різних регіонах країни коливається від 2,3 до 4,6 випадків на 1000 новонароджених. На сьогодні в Україні більше 30000 хворих потребують довготривалої реабілітації [38, 39].

Особа, що характеризується обмеженими функціями внаслідок захворювання церебральним паралічем (надалі, – діти з ОФ) повинна навчитись пристосовуватися до існуючих умов, жити повноцінним життям, приймати активну участь в усіх його сферах незважаючи на вади та обмеження [ 64].

Комплексне вирішення проблем дитячої інвалідності через створення системи їх медико-соціальної реабілітації стало пріоритетним напрямом соціальної політики Української держави. Це знайшло відображення у вдосконаленні вітчизняного законодавства, розробці цільових державних та національних програм, зокрема національної програми “Діти України”, де

4

реабілітація та дітей з ОФ розглядається як проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання.

Останнім часом окреслились пенні позитивні зрушення в розв’язанні проблем осіб з ОФ. Пріоритетним напрямом є створення комплексної системи медико-соціальної, професійної реабілітації та зайнятості інвалідів в Україні на 2000-2005 роки з комплексом заходів, спрямованих на створення сприятливих соціально-економічних, медичних, психологічних, педагогічних, організаційних та правових умов для реалізації їх прав. Прийняття програми поліпшить соціальний захист інвалідів, сприятиме активізації їх участі в усіх сферах суспільного життя. Суттєвим позитивним моментом став указ Президента України Х»335/2001р. “Про Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів”.

Здобуття повноцінної освіти та професії є дуже важливим чинником у житті кожної людини, а для особи з ОФ це набуває особливого значення. Опанування підлітками-інвалідами фаховими навичками дає їм можливість соціально адаптуватись, реалізовувати свої здібності з подальшою інтеграцією в суспільство.

У вирішенні даної проблеми важливу роль відіграють навчальні заклади професійної освіти, які готують кваліфікованих робітників різного профілю.

Досвід роботи існуючих у системі Міністерства праці спеціалізованих навчальних закладів свідчить, що внаслідок корекційного освітньо-виховного впливу досягаються помітні зрушення в загальному і фізичному розвитку* осіб з ОФ, підвищується рівень їх працездатності і професійної мобільності, то зрештою забезпечує їм повноцінну участь в житті суспільства.

Належне місце в освітньо-виховному процесі учнів з ОФ посідає фізичне виховання. На велике значення фізичного виховання, як підґрунтя для успішного оволодіння трудовими павичками, вказують дослідники [27, 57}. Виявлено сприятливий вплив систематичних занять фізичними вправами на фізичну підготовленість, функціональний стан і вищу нервову діяльність підлітків з ОФ у процесі професійного навчання.

5

Систематичні заняття фізичними вправами сприяють більш швидкому формуванню необхідних професійних навичок і прийомів, підвищують продуктивність праці, покращують працездатність, сприяють адаптації організму до виробничих особливостей [З, 13].

У зв’язку з зазначеним особливо актуальним е науково-методичне обґрунтування фізичного виховання учнів з ОФ спеціальних закладах професійної освіти. При цьому, одними з критеріїв планування його змісту € знання про особливості морфофункціонального розвитку підлітків 15-17 років з ОФ. Разом з тим, такі дані спеціальні літературі с недостатніми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи проблемної лабораторії Кам’янець-Подільського державного університету «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання і реабілітації» на 2008-20010 рр.

Об’єкт дослідження – морфофункціональний розвиток підлітків з церебральним паралічем.

Предмет дослідження – параметри морфофункціональних показників підлітків 15-17 років з церебральним паралічем, учнів навчальних закладів системи професійної освіти.

Мета дослідження – вивчити особливості прояву та динаміки морфофункціональних показників підлітків з ОФ 15-17 років, учнів спеціальних навчальних закладів системи професійної освіти.

В зв’язку з метою дослідження визначено такі завдання:

  1. Вивчити за даними наукової літератури особливості організації фізичного виховання підлітків з ОФ, учнів навчальних закладів системи професійної освіти.
  2. Дослідити функціональний стан підлітків 15-17 років з ОФ, учнів навчальних закладів системи професійної освіти.
  3. Дослідити морфологічні показники школярів 15-17 років з ОФ, учнів навчальних закладів системи професійної освіти.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Bak Dcp 6857 (78.8 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.5MB | MySQL:26 | 0,320sec