Бакалаврська робота ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 3 ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З

ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ…………………………….7

1.1. Особливості навчального процесу учнів з церебральним

паралічем у закладах професійної освіти………………………..7

1.2. Фізичне виховання учнів з церебральним паралічем у

закладах професійної освіти……………………………………..14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………….20

2.1. Методи дослідження……………………………………………….……20

2.2. Організація дослідження………………………………………….…..21

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ УЧНІВ 15 – 17 РОКІВ З

ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ………………………………..23

3.1. Характеристика морфологічних показників учнів 15–17 років з

церебральним паралічем………………………………………………23

3.2. Функціональний стан школярів 15–17 років з церебральним

паралічем…………………………………………………………………31

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ УЧНІВ

З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ…………………………………………………….…….…40

ВИСНОВКИ………………………………………………………..…52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……54


ВСТУП.

Актуальність теми. За даними ВООЗ на сьогодні біля 20−25 % усіх осіб з обмеженими функціями у світі − це діти до 16 років. За даними державної статистики в Україні дитячі дисфункції, навіть при зниженні народжуваності, мають стійку тенденцію до зростання. Так у 1994 році загальна кількість таких дітей в Україні становила 130,2 тисячі, в 1995 −135,4, в 1996−141,1, в 1997−146,9, в 1998−152,5, в 2001−154,3 тисячі. Іншими словами з 1994 по 2001 роки зростання кількості дітей з обмеженими функціями склало 18,5 %, в першу чергу, − пов’язані з органічними ураженнями нервової системи, психічними розладами та вродженими вадами розвитку (49,7 %).

Серед існуючих категорій осіб з обмеженими функціями переважають представники з церебральним паралічем [23;24]. У різних країнах світу частота випадків захворювання на церебральний параліч коливається в межах 1,5−2,6 на тисячу населення [8], причому цей показник не знижуються. В Україні цей показник складає 2,4−2,6 %, а в різних регіонах країни коливається від 2,3 до 4,6 випадків на 1000 новонароджених. На сьогодні в Україні більше 30000 хворих потребують довготривалої реабілітації [38; 39].

Особа, що характеризується обмеженими функціями внаслідок захворювання церебральним паралічем (надалі, − діти з ОФ) повинна навчитись пристосовуватися до існуючих умов, жити повноцінним життям, приймати активну участь в усіх його сферах незважаючи на вади та обмеження [ 64].

Комплексне вирішення проблем дитячої інвалідності через створення системи їх медико–соціальної реабілітації стало пріоритетним напрямом соціальної політики Української держави. Це знайшло відображення у вдосконаленні вітчизняного законодавства, розробленні цільових програм, зокрема національної програми “Діти України”, де реабілітація дітей з ОФ розглядається як проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання.

Останнім часом окреслились пенні позитивні зрушення в розв’язанні проблем осіб з ОФ. Пріоритетним напрямом є створення комплексної системи медико–соціальної, професійної реабілітації та зайнятості інвалідів в Україні на 2000−2005 роки з комплексом заходів, спрямованих на створення сприятливих соціально–економічних, медичних, психологічних, педагогічних, організаційних та правових умов для реалізації їх прав. Прийняття програми поліпшить соціальний захист інвалідів, сприятиме активізації їх участі в усіх сферах суспільного життя. Суттєвим позитивним моментом став указ Президента України Х»335/2001р. “Про Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів”.

Здобуття повноцінної освіти та професії є дуже важливим чинником у житті кожної людини, а для особи з ОФ це набуває особливого значення. Опанування підлітками–інвалідами фаховими навичками дає їм можливість соціально адаптуватись, реалізовувати свої здібності з подальшою інтеграцією в суспільство.

У вирішенні даної проблеми важливу роль відіграють навчальні заклади професійної освіти, які готують кваліфікованих робітників різного профілю.

Досвід роботи існуючих у системі Міністерства праці спеціалізованих навчальних закладів свідчить, що внаслідок корекційного освітньо–виховного впливу досягаються помітні зрушення в загальному і фізичному розвитку осіб з ОФ, підвищується рівень їх працездатності і професійної мобільності, то зрештою забезпечує їм повноцінну участь в житті суспільства.

Належне місце в освітньо–виховному процесі учнів з ОФ посідає фізичне виховання. На велике значення фізичного виховання, як підґрунтя для успішного оволодіння трудовими навичками, вказують дослідники [27; 57]. Виявлено сприятливий вплив систематичних занять фізичними вправами на фізичну підготовленість, функціональний стан і вищу нервову діяльність підлітків з ОФ у процесі професійного навчання.

Систематичні заняття фізичними вправами сприяють більш швидкому формуванню необхідних професійних навичок і прийомів, підвищують продуктивність праці, покращують працездатність, сприяють адаптації організму до виробничих особливостей [З; 13].

У зв’язку із зазначеним актуальним є науково-методичне обґрунтування змісту фізичного виховання учнів з ОФ спеціальних навчальних закладів. При цьому, одним з критеріїв його формування є особливості морфофункціонального розвитку учнів15−17 років з ОФ. Разом з тим, такі дані в спеціальній літературі є недостатніми, що зумовило вибір теми роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи проблемної лабораторії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання і реабілітації» на 2006-2011 рр.

Об’єкт дослідження – морфофункціональний і моторний розвиток учнів з церебральним паралічем.

Предмет дослідження − параметри морфофункціональних показників і моторних функцій учнів 15-17 років з церебральним паралічем.

Мета дослідження – вивчити загальні тенденції та особливості вияву і динаміки морфофункціональних показників та локомоторно–статистичних функцій у побутових рухових діях учнів з ОФ 15−17 років.

У зв’язку з метою дослідження вирішували такі завдання:

1. Вивчити за даними наукової літератури особливості організації фізичного виховання підлітків з ОФ, учнів навчальних закладів системи професійної освіти.

2. Дослідити морфофункціональний стан учнів 15−17 років з ОФ.

3.Визначити загальні тенденції та особливості вияву моторних функцій учнів 15−17 років з різними формами церебрального паралічу.


Наукова новизна:

–– систематизовано дані наукової літератури про теоретико−методичні

передумови організації фізичного виховання учнів з церебральним

паралічем у навчальних закладах системи професійної освіти;

–– доповнено дані про вікову динаміку та вияв морфологічних,

функціональних показників та локомоторно–статичних функцій у побутових рухових діях учнів 15–17років з ОФ під впливом чинного змісту фізичного виховання у спеціальних професійно-освітніх навчальних закладах.

Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості їх використання підчас розроблення регіональних норм фізичного стану учнів з ОФ, вибору засобів і методів педагогічного впливу на психофізіологічні та моторні функції учнів спеціальних навчальних закладів, у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та адаптивного фізичного виховання.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Бакалаврська (592.0 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.93MB | MySQL:26 | 0,509sec