Анкета для виявлення обдарованих дітей (вчителю)

Уважно прочитайте й позначте ті характеристики, які притаманні даній дитині:

1. Має великий обсяг інформації.

2. Багатий словниковий запас.

3. Перенесення засвоєного на новий матеріал.

4. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

5. Уміння робити висновки.

6. Участь у розв’язуванні складних проблем.

7 Уміння вловлювати складні ідеї.

8. Чутливість до протиріч.

9. Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.

10. Аналіз ситуації.

11. Уміння передбачити наслідки.

12. Уміння міркувати.

13. Використання ідей на практиці.

14. Здатність до перетворень.

15. Критичність мислення.

16. Швидкість мислення.

17. Багата уява.

18. Гнучкість мислення.

19. Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

20. Висока допитливість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здібності та вміння обдарованих дітей, які необхідно розвивати

І. Пізнавальні здібності та навички

 • володіння великим обсягом інформації .
 • багатий словниковий запас
 • перенесення засвоєного на новий матеріал
 • встановлення причинно-наслідкових зв’язків
 • виявлення прихованих залежностей та зв’язків
 • уміння робити висновки
 • уміння інтегрувати та синтезувати інформацію
 • участь у розв’язанні складних проблем
 • організація інформації
 • вміння вловлювати складні ідеї
 • вміння помічати незначну різницю
 • чутливість до протиріч
 • використання альтернативних шляхів пошуку інформації
 • аналіз ситуації
 • уміння оцінювати як сам процес, так і результат
 • уміння передбачити наслідки
 • уміння мислити, будувати гіпотези
 • застосування ідей на практиці
 • здатність до перетворень
 • критичність мислення
 • висока допитливість

ІІ. Творчі здібності

 • здатність до ризику
 • дивергентне мислення
 • гнучкість у мисленні та діях
 • швидкість мислення
 • здатність висловлювати оригінальні ідеї, щось винаходити
 • багата уява
 • сприйняття неоднозначних ідей
 • високі естетичні цінності
 • розвинута інтуїція

ІІІ. Особливості емоційної сфери

 • реалістична Я-концеїщія
 • повага до інших
 • емфатичне ставлення до людей
 • терпимість до особливостей інших людей
 • схильність до самоаналізу
 • терпиме ставлення до критики » готовність ділитися речами
 • наполегливість у мисленні та поведінці
 • відсутність нетерпіння в очікуванні винагороди
 • схильність до змагання
 • почуття гумору
 • чутливість до аналізу моральних проблем
 • упевненість у своїх силах та здібностях
 • внутрішня мотивація

Організація домашньої роботи для обдарованих дітей

Великою проблемою для обдарованих дітей є переобтяження домашніми завданнями. Талановита, здібна дитина увесь час прагне до улюблених занять, її часто неможливо переключити на відпочинок, фізичні вправи чи гру. До того ж це, як правило, людина дуже відповідальна, яка намагається все ретельно виконати. Додайте до цього педагогічну безпорадність батьків, економічні негаразди, екологічну ситуацію. Через постійні перенавантаження під час навчання відбувається не розпиток, а руйнування здоров’я і таланту молодої людини, а звідси — гіркі розчарування батьків і дітей, марні сподівання держави підновити інтелект нації. Застосування домашнього завдання спрямоване на:

 • засвоєння нових знань (теоретичне);
 • формування навичок і вмінь (емпіричне);
 • застосування знань, навичок і вмінь (практичне);
 • узагальнення і систематизацію (узагальнююче);
 • підготовку до засвоєння нових знань (пропедевтичне);
 • проективне домашнє завдання.

Не завжди домашнє завдання доцільно давати наприкінці уроку. Як його підсумок домашнє завдання доцільне тоді, коли за змістом матеріал домашньої роботи тісно пов’язаний з класною, слугує поглибленню, розвитку або застосуванню знань, навичок і вмінь, набутих на уроці. Таке завдання дається за 5—6 хвилин до кінця уроку З необхідними інструкціями, зразками.

Пропедевтичне домашнє завдання дають напередодні уроку за умов, коли увагу учнів треба спрямувати на розв’язання проблеми, з’ясування провідної ідеї, закономірності. Як пропедевтичне домашнє завдання даються проекти, дослідження, твори, складні математичні та фізичні задачі. Такі завдання викликають механізм відображення, допомагають побачити мету роботи, скласти план її виконання і поступово рухатися до розв’язку проблеми.

Як свідчать дослідження дидактів, ефективними є прогностичні пізнавальні задачі як засіб розвитку пізнавальної самостійності учнів.

Тематичне домашнє завдання дається до всієї теми, щоб учні самостійно спланували його виконання. Воно містить необхідні вправи і практичні роботи. Спершу вчитель пояснює особливості кожного типу і виду домашнього завдання, оптимальну технологію виконання, дає поради учням із різними інтересами, здібностями, темпом навчання, характером мислення, пам’яті.

Тематичні домашні завдання передбачають консультації вчителя, лаборанта.

Нетрадиційною формою домашнього завдання є «акордна», яка має характер «занурення» в проблему, коли треба сприйняти й осмислити великий за змістом матеріал за короткий час (за досвідом М.Щетініна).

Варіативні (альтернативні) домашні завдання, наприклад, твори на тему: «В гостях у феодала», «Подорож до скіфів…».

ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЮ

Критерії, що мотивують організацію навчально-виховного процесу в роботі з обдарованими дітьми

1. Обдаровані діти намагаються в процесі навчальної діяльності набути нових знань. Високі вимоги, які дають шанс на подальший розвиток, приймаються більш охоче, ніж занижені.

2. Обдаровані діти боляче переносять зміни в їх навчально-виховній діяльності в класі, коли вони проводяться без їхнього відома, без урахування їхньої думки.

3. Обдаровані діти гостро реагують, якщо їх старання призводять до того, що їх ще більше завантажують.

4. Кожній обдарованій дитині треба надавати інформацію про якість особистої праці. Причому вона повинна бути оперативною, щоб учень міг внести корективи у свої дії.

5. Успіх без визнання призводить до розчарування.

6. Кожна обдарована дитина хоче показати, на що вона здібна.

7. Кожна обдарована дитина прагне до успіху — це реалізовані цілі. В досягнення цих цілей вона вкладає багато особистої енергії.

8. Обдаровані діти відчувають радість від навчальної діяльності, задовольняючи свою потребу в особистій причетності до результатів праці. Вони хочуть, щоб їхні дії були важливі для когось конкретно (для вчителя, батьків, суспільства тощо).

Рекомендації для роботи з обдарованими дітьми в природничо-математичному напрямку

І.Рекомендації для створення соціально-сприятливих умов розвитку обдарованих дітей.

1. Створення сприятливих фізіологічних умов:

а) забезпечення стану стабільності і спокою; (О усунення факторів, які відволікають.

2. Створення атмосфери розуміння і чуйності.

3. У взаємостосунках дорослим дотримуватися особнетісно-орієнтованих напрямків, а

саме:

а) відрізняти вчинок від особистісних якостей дитини;

п) не припускати авторитарного нав’язування своєї думки і суджені.;

в) уникати засудження, мотивувати діяльність позитивною установкою на учня.

ІІ. Рекомендації для розвитку інтелектуальної сфери і шпорного росту обдарованої дитини.

1. Оновлювати й поповнювати теоретично-інформаційний потенціал.

2. Розширювати прийоми теоретичного, абстрактно-логічного мислення.

3. Формувати вміння бачити цілісну картину ті ту через усвідомлення природних, соціальних і наукових взаємозв’язків, теоретичних і практичних положень різних наук.

4. Розвивати варіативність, гнучкість мислення.

5. Залучати до розв’язування нестандартних задач, творчих проблем, я ні вимагають раціоналізаторських підходів.

6. Заохочувати оригінальність підходів у розв’язуванні задач, спонукати до створення власних теорій і моделей, розвивати технічно-конструкторські навички.

III. Рекомендації для створення сприятливих міжособистісних стосунків у колективі.

1. Формувати адекватну самооцінку.

2. Формувати комунікативні навички, залучати до позакласноїроботи.

3. Сприяти формуванню доброзичливої атмосфери в класі щодо обдарованих дітей.

Рекомендації для роботи з обдарованими дітьми в історико-філологічному напрямку здібностей.

І. Рекомендації для створення соціально-сприятливих умов розвитку обдарованих дітей.

1. Створення сприятливих фізіологічних умов, а саме:

а) забезпечення стану стабільності і спокою;

б) усунення факторів, які відволікають.

2. Створення атмосфери розуміння і чуйності.

3. У взаємостосунках дорослим дотримуватися особистісно-оріеитоваиих підходів, а саме:

а) відрізняти вчинок від особистісних якостей дитини;

б) не припускати авторитарного нав’язування своєї думки і суджень.

в) уникати засудження, мати мотив позитивної установки на учня.

II. Рекомендації для розпитку інтелектуальної сфери і творчого росту обдарованої дитини.

1. Сприяти розвитку пізнавальних інтересів пріоритетного напрямку, при цьому створювати сприятливий (фон щодо інших предметів основного програмного курсу.

2. Формувати й розвивати конвергентне мислення на основі розвитку ораторського мистецтва, риторики, досліджень різного тину, н.а основі встановлення причинно-наслідкових зв’язків, пошуково-дослідницької роботи, умінь і журналістських навичок, складання ігрових програм, пошуку різних форм діяльності.

3. Формувати і розвивати дивергентне мислення на основі уміння емпатійно вживатися в образ героїв, предметів, подій, написання творів, есе, роздумів тощо від імені героя; на основі уміння інсценувати художні твори, описування емоційно-художньої сфери; на основі поєднання і створення нових образів через збагачення власного досвіду знань і почуттів, завдяки розкриттю всіх каналії: доступу інформації. Залучати до «мозкових атак», дискусій із метою уміння сприймати різні погляди.

4. Практикувати індивідуальні творчі роботи зі складання прогнозів моделей досліджень художньо-естетичних, історико-правових проблем.

ІІІ. Рекомендації для розпитку й формування сприятливих міжособистісних стосунків у колективі.

1. Формувати адекватну самооцінку.

2. Формувати комунікативні навички на основі гуманітарних знань.

3. Сприяти формуванню доброзичливої атмосфери в класі щодо обдарованих дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи психічної саморегуляції

(рекомендації для обдарованих дітей щодо самостійного впливу на свій емоційний, душевний і фізичний стан)

1. Релаксаційно-дихальна гімнастика

• Дихайте нормально, одночасно стежте за тим, які частини тіла беруть у цьому участь і в якій послідовності.

• Підведіться або сядьте, випрямивши спину. Вдихайте повітря носом так, щоб спочатку заповнити ним нижню частину легень (можете випнути живіт), потім середню частину легень (при цьому у вас збільшується живіт) і насамкінець ніби під ключицею.

• Після вдиху на деякий час загримайте дихання.

» Потім повільно видихайте носом так, щоб звільнити легені в тій самій послідовності, у якій ви наповнювали їх, вдихаючи повітря, тобто почніть із живота. Намагайтеся видихати глибше, особливо животом. Зробіть перерву, коли видихати буде нічого.

2. Релаксація

Знайдіть для себе спокійне місце, де ніщо вас не турбуватиме.

• Для релаксації обирайте відповідний час. Стани, коли ви голодні або навпаки, добре поїли, не підходять. Якщо, на вашу думку, упродовж дня зручний момент не настав, можна займатися релаксацією відразу після сну або безпосередньо перед сном. У першому випадку ви підсилите його відновлювальну здатність, а в другому — забезпечите собі швидке та спокійне засинання.

• Оберіть зручну позу в положенні лежачи або сидячи.

• Заплющте очі. Почекайте деякий час, намагайтеся ні про що не думати. Не звертайте увагу на зовнішні подразники. Іноді може допомогти фраза «мені спокійно, добре» або лічба до десяти.

• Концентруйте увагу на розслабленні м’язів. Найкраще почати з рук. Скажіть собі, що ваші руки розслаблені, теплі й важкі, це саме зробіть із ногами, тулубом, головою. Усе робіть спокійно.

• Дихайте легко, можна поступово вповільнювати дихання.

• Усе, що ви робите, має бути для вас приємним. Відпочивайте. Насолоджуйтеся відчуттям спокою й розслаблення. Декому допомагає, коли вони уявляють себе у спокійних природних умовах, наприклад, на березі річки, моря, чують тихий шум води, відчувають аромат квітів. У стані розслаблення залишайтеся 10—15 хвилин.

♦ Релаксацію припиняйте, коли відчуєте, що вона перестала бути приємною для вас.

♦ Релаксацією варто займатися регулярно. Систематичність важлива особливо на початку: що регулярніші заняття, то кращий ефект.

3. Аутогенне тренування

 • Аутогенне тренування добре знімає нерпово-емоційне напруження, дає можливість самостійно коригувати свій емоційно-психічний стан.
 • Сидячи або лежачи на спині, декілька разів повільно повторіть такі формули: «я розслабляюся й заспокоююся…», «мої руки розслабляються і теплішають…», «мої ноги повністю розслаблені… теплі… нерухомі…», «мій тулуб розслабляється і теплішає…», «мій тулуб повністю розслаблений… теплий… нерухомий», «моє обличчя повністю розслаблене… тепле… нерухоме», «стан приємного глибокого спокою».
 • На початку тренування необхідно займатися 4—б разів на день по 5—10 хвилин, повторюючи формули 2—6 разів.
 • Закінчувати аутогенне тренування рекомендується такими формулами: «увесь мій організм відпочиває», «я відпочив(ла) і заспокоївся(лась)», «самопочуття хороше».
 • Після цього слід, не кваплячись, глибоко вдихаючи, добре потягнутися всім тілом, видихнути, встати на ноги, зробити декілька простих вправ і зайнятися справами.
 • За допомогою аутогенного тренування ви можете навчитися значною мірою розвивати і зміцнювати силу волі, кару : и своїми почуттями, настроєм, контролю!., и діяльність внутрішніх органів (змінюється ритм серця, глибина і частота дихання тощо). За бажання можна позбутися багатьох функціональних розладів ЦНС — нав:язливих страхів, ідей, думок, подолати порушення сну.

4. Методи психологічної корекції

Методи психологічної корекції спрямовані на зміну тих рис характеру і способів поведінки, що сприяють виникненню й підтримці емоційного напруження. Такими рисами характеру є, наприклад, дратівливість, заздрісність, пихатість, сором’язливість, невміння знаходити порозуміння з людьми, некритичне ставлення до себе, мстивість. Подібні риси характеру підвищують емоційне напруження, бо породжують конфлікти з іншими, перешкоджають встановленню взаєморозуміння, розкриттю здібностей і досягненню поставленої мети.


 

завантаження...
WordPress: 23MB | MySQL:26 | 0,346sec